Školenie podľa kódu 01BPMO34_C a 01BPFEHJZ2

Školenia do priestorov MO34 a zároveň aj do vybraných sektorov EBO/EMO.

Základné aj periodické školenie podľa kódu 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2 sú totožné (ďalej iba školenie). Školenie má teoretickú časť v trvaní 1 deň – bezplatne.

 1. Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o., v školiacich priestoroch MO34 v pondelok až štvrtok, v slovenskom a anglickom jazyku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.
 2. Tlmočníka do iného jazyka zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady.
 3. Za úplatu je školenie vykonávané v prípade, ak zamestnanec dodávateľa pri overovaní získaných vedomostí nebol úspešný a školenie opakuje.
 4. Pôvodné osvedčenia 4. skupiny sú naďalej platné, zamestnancov je potrebné prihlásiť na školenie pred uplynutím ich platnosti, aby zamestnancovi nebol zablokovaný vstup.
 5. Každý účastník školenia získa okrem oprávnenia pre vstup do priestorov stavby MO34 aj vstup do sektorov 1 – 2 prevádzkovaných JE EBO a EMO.
 6. Zamestnanci dodávateľa, ktorí potrebujú vykonávať činnosti aj v sektoroch 3 – 6 prevádzkovaných JE, musia absolvovať ešte jeden deň školenia v EMO/EBO. Toto je zamerané na činnosti realizované v technologických priestoroch a na technologických zariadeniach JE EBO/EMO a jeho súčasťou je aj praktický tréning.
 7. Osvedčenie je platné 24 mesiacov a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.
 8. Zamestnancov prihlasuje na školenie priamo do školiacej organizácie KONTROLSPOL, s.r.o. poverená osoba dodávateľa, ktorá je v tejto školiacej organizácii zaevidovaná, a to tým, že zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku e-mailom na adresu skolenie@kontrolspol.sk.
 9. Pre správne vyplnenie prihlášky, hlavne určenie potreby druhého dňa školenia, je potrebná konzultácia zodpovednej osoby dodávateľa s manažérom zmluvy v Slovenských elektrárňach.*
 10. Odporúčame posielať prihlášky minimálne 1 mesiac pred jeho konaním, týmto zabezpečíte splnenie bodu 4.
 11. KONTROLSPOL, s.r.o, oznámi dodávateľovi termín, miesto a čas konania školenia.
 12. Z dôvodu efektívneho využívania kapacít školiacich priestorov je dôležité prípadné zmeny účasti pracovníkov na školení hlásiť  min. 3 dni pred termínom školenia.
 13. Uchádzači sa zhromaždia v stanovený deň najneskôr 15 min. pred začiatkom školenia  v priestore, ktorý im bude oznámený osobou zodpovednou za organizáciu školenia. Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou občiansky preukaz, alebo pas a písacie potreby (poznámkový blok, pero).
 14. Školenie je v súlade s platnou legislatívou ukončené overením vedomostí formou testu.
 15. KONTROLSPOL, s.r.o, vydá úspešným účastníkom Osvedčenie s potvrdením absolvovania školenia s kódmi 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2. Toto Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. Netreba absolvovať aj školenie podľa kódu 01BPFEHJZ2 realizované v JE EBO/EMO.
 16. Účastníci, ktorí pokračujú v školení druhým dňom (dátumovo nemusia nasledovať po sebe), prinesú si toto Osvedčenie so sebou na školenie do JE EMO/EBO.

*Bezpečnostno-Technické podmienky plnenia v SE (projekt MO34) v10, 01.10.2015 čl.2.8