Školenie podľa kódu 01RADBEZP

Vyberte si jedno zo školení podľa kódu 01RADBEZP. Po kliknutí na link sa otvorí detailný popis s inštrukciami k školeniu.

Základné alebo periodické školenie pre dodávateľské organizácie v slovenskom jazyku

 1. Základné aj periodické školenia sú totožné a pozostávajú:
  – z elektronického kurzu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením“, ktorého štúdium prebieha individuálne cez počítač;
  – z elektronického testu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením – test“, ktorý je realizovaný cez počítač pod dohľadom v priestoroch AE Bohunice alebo AE Mochovce, v trvaní 30 min. (max. 16 – 20 osôb/JE a termín), bezplatne.
 2. Dodávateľ zašle vyplnenú žiadosť v elektronickej forme (nie sken), o vytvorenie užívateľských účtov a hesiel pre vstup do aplikácie Slovenských elektrární e-mailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu emailu uvedie kód podľa preferovaného miesta vykonania skúšky:
  – povinný text v predmete e-mailu pre AE Mochovce je 01RADBEZP-EMO
  – povinný text v predmete e-mailu pre AE Bohuncie je 01RADBEZP-EBO
 3. Zamestnanci dodávateľa samostatne (doma/vo vlastnej firme) absolvujú štúdium, tak aby boli riadne pripravení na následné  testovanie.
 4. Prihlásiť sa na testovanie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom testovania. Kapacita miestností s PC na testovanie je limitovaná.
 5. Termíny testovania budú zverejňované a aktualizované priebežne priamo v aplikácii Slovenských elektrární.
 6. Na termín testovania je možné prihlásiť sa len po úspešnom splnení všetkých povinných častí študijného kurzu a úspešného absolvovania cvičného „Záverečného testu“ (min. 80% úspešnosť).
 7. V prípade že účastník splnil podmienky štúdia, ale dostaví sa na testovanie bez prihlásenia, spoločnosť SE, a.s. si vyhradzuje právo určenia termínu testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.    
 8. Prihlásení účastníci sa dostavia v stanovený deň na určené miesto konania testu, najneskôr 10 minút pred určeným časom testovania. Účastníci si na testovanie prinesú:
  – prihlasovacie meno a heslo do aplikácie SE (ktoré použili pri štúdiu);
  – Radiačný preukaz
  – Preukaz totožnosti (OP)
 9. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je účastníkovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu (bezprostredne po ukončení prvého pokusu). V prípade neúspešnosti pri druhom teste je účastník klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po doštudovaní chýbajúcich vedomostí a prihlásení sa na nový termín testovania.
 10. Útvar prípravy personálu potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich radiačného preukazu.

Platnosť školenia pre vstup do sektorov 4 – 5 EBO/EMO je 12 mesiacov od dátumu absolvovania testu, a to aj v prípade, ak účastník zmení zamestnávateľa.

UPOZORNENIE: Platnosť vstupu do KP je zároveň podmienená, aj platnosťou lekárskej prehliadky, ktorá môže byť odlišná od dátumu vykonania testu.


Základné alebo periodické školenie pre dodávateľov v anglickom jazyku

 1. V prípade potreby absolvovania školenia a testovania z pravidiel práce v kontrolovanom pásme Slovenských elektrární je potrebné zaslať individuálnu žiadosť na takéto školenie. Dodávateľ zašle vyplnenú žiadosť emailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu emailu uvedie kód podľa preferovaného miesta vykonania skúšky:
  – povinný text v predmete e-mailu pre AE Mochovce je 01RADBEZP-EMO Anglický jazyk
  – povinný text v predmete e-mailu pre AE Bohuncie je 01RADBEZP-EBO Anglický jazyk
 2. Požiadavka musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  – počet školených zamestnancov,
  – termín začiatku prác v KP,
  – Kontaktné údaje žiadateľa – kontaktná osoba.
  Pozn.: Termín školenia dohodne zástupca oddelenia radiačnej ochrany na príslušnej lokalite s kontaktnou osobou žiadateľa.
 3. Školenie je realizované v Anglickom jazyk beplatne. V prípade iného cudzieho jazyka účastníkov školenia si objednávateľ zabezpečí preklad z angličtiny do tohto jazyka cez tlmočníka, a to na vlastné náklady.
 4. Školenie zrealizuje poverený zamestnanec útvaru Radiačnej ochrany v príslušnej lokalite (Bohunice alebo Mochovce), tento zároveň potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich radiačného preukazu.