Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a v sektoroch 1-2 EMO/EBO

Základné (vstupné) a periodické (opakované) školenia pre výkon prác na stavbe MO34 (sektory 1-6) a zároveň aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. 

Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.

  • Vyplnenú žiadosť (túto prihlasovaciu tabuľku) o zaradenie pracovníka na školenie (základné aj periodické) zašle poverený zamestnanec externej dodávateľskej organizácii, v elektronickej forme (nie scan) e-mailom na adresu skolenia@kontrolspol.sk, na základe čoho mu budú spätne zaslané prihlasovacie údaje pre dotknutého pracovníka do aplikácie elearning.kontrolspol.sk.
  • Školeniedo priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO pozostáva zo štúdia, a overenia vedomostí ktoré prebieha on-line (štúdium cez počítač) na stránke elearning.kontrolspol.sk. Po preštudovaní školiacich materiálov a úspešnom absolvovaní elektronickej skúšky (30 otázok / 80% úspešnosť), sa pracovníkovi na stránke vygeneruje osvedčenie (v .pdf formáte) o absolvovaní kurzu všeobecnej spôsobilosti zamestnancov externej organizácie pre vstup a bezpečný pohyb, pobyt a výkon práce v priestoroch MO34 a sektoroch 1 - 2 JE-SE.
  • Toto osvedčenie pracovník elektronicky zašle k registrácii e-mailom na adresu osvedcenia@kontrolspol.sk (odporúčame zároveň vytlačiť jednu kópiu pre svoju potrebu)

Po registrácii predmetné osvedčenieškoliaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o., elektronicky zašle na vstupy SE-MO34. Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO.