Stáž a prax

Získajte základné praktické zručnosti a skúsenosti na našich pracoviskách!

Stáž a prax v Slovenských elektrárňach

V Slovenských elektrárňach spolupracujeme na dlhodobej báze s veľkým množstvom študentov naprieč všetkými odbormi, zameraniami a úrovňami vysokoškolského štúdia.

Ak máte záujem o získanie základných praktických zručností a skúseností na našich pracoviskách, vyplňte a odošlite nižšie uvedený elektronický formulár. Po vzájomnej dohode a na základe konkrétne špecifikovaných detailov vám sprostredkujeme bezodplatnú študentskú stáž alebo prax v našich zamestnaneckých útvaroch.

Stáž alebo prax môžete absolvovať aj počas vypracovávania svojej záverečnej práce. Pre viac informácií pozrite našu stránku o záverečných prácach alebo nás kontaktujte na studenti@seas.sk.

Žiadosť o stáž alebo prax

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu a trvaniu stáže alebo praxe; po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané.

V prípade, ak ste súhlasili s ich ponechaním pre možné budúce oslovenie za účelom ponuky pracovného miesta u prevádzkovateľa, budú tieto údaje vymazané po uplynutí jedného roka od poskytnutia súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.