Cieľom cvičenia je preveriť postupy pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na oboch blokoch jadrového zariadenia bohunickej jadrovej elektrárne, preveriť funkčnosť technických prostriedkov, aktivovať a preveriť činnosť a komunikáciu súčinnostných zložiek štátnej správy.

Do súčinnostného cvičenia sa zapoja okresné úrady, odbory krízového riadenia krajov Trnava, Trenčín a Nitra a krízové štáby okresných úradov; Úrad jadrového dozoru SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo obrany SR; Úrad verejného zdravotníctva SR; spoločnosti JAVYS, a.s.,  a JESS, a.s., ďalej Integrovaný záchranný systém Trnavského kraja, Krajské riaditeľstvo policajného zboru (KR PZ) Trnava, Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Galanta a obce v 5-kilometrovom ochrannom pásme jadrovej elektrárne.

Cvičenie sa koná v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2021, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem. Na území elektrárne sa preto vo štvrtok 4. novembra doobeda na začiatku cvičenia spustia sirény systému varovania s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“ a „Pozor radiačné ohrozenie“, ako aj na konci cvičenia dvojminútovým stálym tónom a hovorenou informáciou „Koniec ohrozenia“.  

Súčasťou cvičenia nebude z dôvodu COVID opatrení aktivovaná evakuácia zamestnancov AE Bohunice, ale úkryty a zhromaždiská CO budú úkrytovými a poriadkovými družstvami spohotovené.

Jadrovej bezpečnosti a  príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – takéto rozsiahle súčinnostné havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR i pozorovatelia z iných inštitúcií.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom boli vopred písomne vyrozumené okolité obce, zodpovedné orgány a organizácie.

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti v súlade s Vnútorným havarijným plánom a precvičiť činností vo väzbe na Plány ochrany obyvateľstva, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Mochovce. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2021, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem.

Na území elektrárne sa v stredu 20. októbra doobeda počas tohto cvičenia spustia sirény systému varovania s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor radiačná udalosť – núdzový stav“, ako aj dvojminútový stály tón s hovorenou informáciou „Pozor, koniec ohrozenia“, v  súlade so scenárom cvičenia.  

Súčasťou cvičenia bude aj reálna evakuácia zamestnancov AE Mochovce a základnej školy v Plavých Vozokanoch na kontrolné stanovisko v Tekovských Lužanoch.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – takéto rozsiahlejšie súčinnostné havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom – v súlade so scenárom cvičenia – boli vopred písomne vyrozumené aj okolité obce, príslušné orgány a organizácie.

Prifázovaním prvého turbogenerátora k sieti Slovenské elektrárne v utorok 12. októbra ukončili viac ako trojtýždňovú generálnu odstávku druhého bloku Atómových elektrární Mochovce. Pred uvedením bloku do prevádzky úspešne vykonali všetky tlakové skúšky primárneho okruhu, parogenerátorov a požadované testy fyzikálneho a energetického spúšťania.

Na prácach, ktoré zahŕňali okrem výmeny necelej pätiny paliva v reaktore, opravy a revízie vybraných zariadení i plánované projekty sa zúčastnili stovky zamestnancov Slovenských elektrární a dodávateľských firiem. Najrozsiahlejší a dlhodobý projekt seizmického zodolnenia elektrárne pokračuje kontinuálne aj po odstávke.

„Druhý blok po odstávke už vyrába bezpečne a spoľahlivo, je pripravený dodávať bezemisnú elektrinu do siete ďalšiu kampaň. Vynikajúci tím domácich spolupracovníkov i dodávateľov zvládol aj tie najnáročnejšie odstávkové činnosti. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohtoročnej poslednej odstávky na slovenských jadrových blokoch,“ skonštatoval Martin Mráz, riaditeľ elektrárne Mochovce.

Ide o poslednou v rade odstávok, ktoré si Slovenské elektrárne, a.s., naplánovali na tento rok. Prvý mochovský a obidva bloky v Jaslovských Bohuniciach ich už majú za sebou.

Najväčší výrobca elektriny na Slovensku okrem štandardných prác plánuje počas odstávky pokračovať aj v jednom z najväčších a dlhodobých investičných projektov – seizmickom zodolňovaní jadrového bloku. Práce budú sťažené pandemickými opatreniami podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Hlavným cieľom generálnej odstávky je výmena takmer pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovanej údržby a projektov na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne, ktoré sa nedajú vykonať, keď je blok v prevádzke. Práce sú naplánované na bezmála tri týždne, pričom projekt seizmického zodolnenia bude pokračovať aj v ďalšom roku a ďalších odstávkach.

Slovenské elektrárne majú v harmonograme práce na technickej vode dôležitej a havarijných systémoch, v pláne sú nedeštruktívne kontroly zvarov parogenerátora, práce na nátrubku havarijnej regulačnej kazety, hlavnom cirkulačnom čerpadle či vysokotlakovom diele turbogenerátora.

Martin Mráz, riaditeľ AE Mochovce: „Vstupujeme do ďalšej, v podstate štandardnej odstávky 2. bloku Mochoviec. S našimi skúsenosťami však veľmi dobre vieme, že každá odstáva je jedinečná a prináša osobitné výzvy. Verím, že dôslednou prácou opierajúcou sa o hodnoty našej spoločnosti dosiahneme očakávaný výsledok, teda bezpečný, kvalitný a kontinuálny výkon vo všetkých aktivitách a činnostiach poslednej tohtoročnej plánovanej odstávky.“

(ZDROJ: tlačová správa MAAE; preklad: Slovenské elektrárne)

Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) konštatoval, že Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ posilnili prevádzkovú bezpečnosť tretieho bloku slovenskej jadrovej elektrárne Mochovce pred jeho komerčnou prevádzkou. Experti uviedli, že vedenie elektrárne dosiahlo významný pokrok pri riešení zistení predchádzajúcej misie MAAE v roku 2019. Tím zároveň povzbudil prevádzkovateľa, aby výkony elektrárne v oblasti bezpečnosti aj naďalej zlepšoval.

Päťdňová následná misia Tímu pre preskúmanie predprevádzkovej bezpečnosti (OSART), ktorá sa dnes skončila, sa uskutočnila na žiadosť Úradu jadrového dozoru SR, s cieľom zhodnotiť pokrok dosiahnutý pri riešení zistení misie Pre-OSART spred dvoch rokov. Programom OSART sa MAAE usiluje zlepšovať prevádzkovú bezpečnosť objektívnym posudzovaním výkonov elektrárne v tejto oblasti. Tímy expertov vykonávajú preskúmanie na základe bezpečnostných noriem MAAE a v prípade potreby dávajú odporúčania a návrhy na zlepšenie. Bezpečnosť je základnou prioritou počas uvádzania jadrovej elektrárne do prevádzky a jej následnej bezpečnej prevádzky. Misie Pre-OSART sa preto zvyčajne uskutočňujú pred prvým zavezením paliva.

„Odporúčania a návrhy, ktoré sú výsledkom bezpečnostných preskúmaní MAAE, sú nevyhnutné pre neustále zlepšovanie bezpečnostnej výkonnosti jadrových elektrární,“ uviedla Lydie Evrardová, zástupkyňa generálneho riaditeľa MAAE a vedúca úseku jadrovej bezpečnosti a ochrany. „Pozvanie a realizácia tejto misie sú dôkazom silného záväzku slovenskej vlády v oblasti bezpečnosti. Sme pripravení a budeme aj naďalej prioritne poskytovať misie vzájomného hodnotenia bezpečnosti našim členským štátom, a to aj napriek prebiehajúcej pandémii.“

Tím MAAE OSART viedol Fuming Jiang, vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti MAAE: „Elektráreň zaviedla na riešenie zistení misie z roku 2019 množstvo opatrení. Teší nás, že sme zaznamenali významné zlepšenia. Tím povzbudzuje elektráreň, aby sfinalizovala zostávajúce plánované opatrenia a ďalej zlepšila svoje bezpečnostné výsledky.“

Päťčlenný tím tvorili odborníci z Kanady, Nemecka a Spojeného kráľovstva a dvaja úradníci MAAE.

Tím konštatoval, že viaceré zistenia z preskúmania v roku 2019 boli v plnej miere vyriešené, vrátane nasledovných odporúčaní:

Tím konštatoval, že na úplnú realizáciu niektorých opatrení vypracovaných po misii v roku 2019 je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, vrátane týchto odporúčaní:

„Neustále zlepšovanie, otvorenosť a transparentnosť boli dôvodmi, prečo sme túto misiu pozvali. Som veľmi rád, že experti MAAE zaznamenali významný pozitívny pokrok v porovnaní s misiou Pre-OSART v roku 2019,“ povedal Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární a.s. „Opäť sme od nich dostali veľmi cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže pri neustálom zlepšovaní. Všetky návrhy a odporúčania zrealizujeme a som presvedčený, že aj vďaka nim dosiahneme naše ambiciózne ciele v oblasti bezpečnosti.“

Tím v záverečný deň poskytol vedeniu závodu návrh správy z misie. Vedenie elektrárne a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý je zodpovedný za dohľad nad jadrovou bezpečnosťou v krajine, budú mať možnosť k návrhu predložiť vecné pripomienky. MAAE ich preskúma a do troch mesiacov predloží záverečnú správu.

Súvislosti

Všeobecné informácie o misiách OSART nájdete na webovej stránke MAAE. Misia OSART je koncipovaná ako preskúmanie programov a činností, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť prevádzky. Nie je to regulačná inšpekcia, ani preskúmanie projektu, ani náhrada za vyčerpávajúce posúdenie celkového stavu bezpečnosti elektrárne.

JE Mochovce sa nachádza približne 100 km východne od hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Vlastnia a prevádzkujú ju Slovenské elektrárne, a. s. Dva bloky tlakovodných reaktorov (PWR) s elektrickým výkonom 470 megawattov (MW(e)) sú v prevádzke od roku 1998 a 1999. Druhý blok mal zvýšený výkon na 501 MW(e) v roku 2020. Tretí blok, reaktor s výkonom 471 MW(e), sa začal spúšťať v roku 2018. Štvrtý blok v tejto lokalite je v súčasnosti vo výstavbe. Štyri prevádzkované jadrové reaktory na Slovensku v Mochovciach a Bohuniciach vyrábajú 53,1 % elektrickej energie v krajine.

Slovenské elektrárne ukončili na 500-megawattovom bohunickom bloku tretiu zo štyroch tohtoročných plánovaných generálnych odstávok slovenských atómových elektrární. Po úspešnej tlakovej skúške, fyzikálnom a energetickom spúšťaní vo štvrtok krátko po polnoci prifázovali prvú turbínu k sieti.

Najväčší výrobca elektriny v krajine počas generálnej odstávky vymenil časť paliva v reaktore a vykonal naplánované periodické práce, ako nedeštruktívna kontrola reaktora zvonka, overenie stavu zvarov na prívodných potrubiach parogenerátorov, výmena rúrok hlavných kondenzátorov turbíny, modernizácia výpočtových staníc či vnútorných rozvodov technickej vody v nejadrovej časti elektrárne.

„Vykonali sme všetky naplánované činnosti a pripravili sme tretí blok na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku na nasledujúcu kampaň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prácach,  zamestnancom slovenských elektrární i dodávateľom,“ zhodnotil odstávku Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne.

Odstávky a opravy sú dlhodobo plánovaným procesom a štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne. Po ich skončení sú jadrové bloky pripravené na ďalší takmer rok nepretržitej prevádzky, počas ktorého jeden bohunický blok – v porovnaní s modernou plynovou alebo uhoľnou elektrárňou – zabráni vypusteniu takmer 3 miliónov ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizla tretina osobných a nákladných áut.

Najmä vďaka jadrovým elektrárňam Slovenské elektrárne, a. s., v uplynulom roku dodali do siete až 95 % energie bez emisií CO2, čo je najviac v histórii spoločnosti.

Slovenské elektrárne začínajú na 500-megawattovom bohunickom bloku tretiu zo štyroch tohtoročných plánovaných generálnych odstávok slovenských atómových elektrární. Pôjde o generálnu odstávku s čiastočnou výmenou paliva v reaktore.

Najväčší výrobca elektriny v krajine má zároveň naplánované periodické práce, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky jadrového zariadenia – nedeštruktívnu kontrolu reaktora zvonka alebo overenie stavu zvarov na prívodných potrubiach parogenerátorov. V pláne sú aj práce pre zlepšenie účinnosti a bezpečnosti, ako sú výmena rúrok hlavných kondenzátorov turbíny, modernizácia výpočtových staníc či vnútorných rozvodov technickej vody v nejadrovej časti elektrárne.

„Na odstávku sme sa zodpovedne pripravili, máme kvalifikovaný personál a verím, že všetky práce vykonáme bezpečne, kvalitne a načas,“ uviedol Patrik Kašo, riaditeľ elektrárne AE Bohunice V2.

Po ukončení prác bude nasledovať tlaková skúška, ktorá preukáže tesnosť primárneho okruhu pred opätovným spustením jadrového bloku. Obidva bohunické jadrové bloky pritom v plávajúcom indexe Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových zariadení (WANO) patria medzi úplnú špičku – s najvyšším, 100-bodovým hodnotením.

Odstávky a opravy sú dlhodobo plánovaným procesom a štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne. Po ich skončení sú jadrové bloky pripravené na ďalší takmer rok nepretržitej prevádzky, počas ktorého jeden bohunický blok – v porovnaní s modernou plynovou alebo uhoľnou elektrárňou – zabráni vypusteniu takmer 3 miliónov ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizla tretina osobných a nákladných áut.

Najmä vďaka jadrovým elektrárňam Slovenské elektrárne, a. s., v roku 2020 dodali do siete až 95 % energie bez emisií CO2, čo je najviac v histórii spoločnosti. Zároveň sú ako jediná firma z krajín V4 v rebríčku top 300 klimatických lídrov Európy – Europe´s Climate Leaders 2021, ktorý zostavil prestížny britský ekonomický denník Financial Times.

Prifázovaním prvého turbogenerátora k sieti Slovenské elektrárne v utorok 8. júna ráno ukončili viac ako trojtýždňovú generálnu odstávku 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.

Pred uvedením bloku do prevádzky úspešne vykonali tlakové skúšky primárneho okruhu, parogenerátorov a všetky požadované testy fyzikálneho a energetického spúšťania.

Na prácach, ktoré zahŕňali výmenu necelej pätiny paliva v reaktore a opravy a revízie vybraných zariadení, sa zúčastnili stovky zamestnancov elektrární Bohunice i Mochovce, ako aj dodávateľských firiem.

„Štvrtý bohunický blok je pripravený bezpečne a spoľahlivo dodávať bezemisnú elektrinu do siete celú nasledujúcu kampaň. Dôkladnou prípravou, bezpečne a kvalitne odvedenou prácou sme ukázali, že máme vynikajúci tím, ktorý zvláda náročné odstávkové činnosti. Poďakovanie patrí všetkým participujúcim zamestnancom a dodávateľom,“ zhodnotil Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne.

Už o niekoľko dní, v sobotu 19. júna, sa začne odstávka 3. bloku AE Bohunice V2. Plán odstávok slovenských jadrových elektrární v tomto roku ukončí jesenná odstávka 2. bloku AE Mochovce.

Odstávka zahŕňa štandardné údržbové práce; medzi významnejšie patrí oprava zvarov nátrubkov pohonov regulačných kaziet,  výmena rúrok v  hlavnom kondenzátore turbíny. Naplánované je aj štvordňové zníženie výkonu prevádzkovaného tretieho bloku na polovičný výkon na vykonanie opravy klapiek systému chladiacej vody terciárneho okruhu.

Hlavným cieľom odstávky je výmena zhruba pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovaných opráv a investičných projektov na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne, ktoré sa nedajú vykonať počas plnej prevádzky jadrového bloku.

„V prvom rade kladieme dôraz na bezpečnosť, odstávkové práce prinesú veľký pohyb zvýšeného počtu pracovníkov vo výrobných priestoroch a bude nevyhnutné, aby každá činnosť bola realizovaná bezpečne, kvalitne a plynule.  Stále žijeme v období pandémie a s tým sú spojené aktuálne opatrenia platné bez výnimiek pre všetkých účastníkov odstávky. Jadrová bezpečnosť je našou prioritou,“ prízvukoval Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne. 

Už niekoľko dní po plánovanom skončení odstávky 4. bloku AE Bohunice začne 19. júna aj generálna odstávka 3. bloku.

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal 13. mája 2021 povolenie na uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení, ktoré preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania.

„Tretí blok je dnes plne technicky pripravený a k zavezeniu paliva do reaktora pristúpime bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti povolení,“ konštatoval generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Súčasťou preverovania pripravenosti tretieho bloku Mochoviec na prevádzku boli aj dve medzinárodné previerky, a to Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (misia Pre-OSART) a Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO), na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok medzinárodných expertov. Misie nenašli žiadne prekážky, ktoré by bránili uvedeniu tretieho bloku do prevádzky a následnej bezpečnej a spoľahlivej prevádzke v nasledujúcich rokoch.

Slovenské elektrárne preukázali úspešné splnenie všetkých testov a kritérií potrebných pre vydanie povolení a sú pripravené splniť všetky podmienky pre fyzikálne a energetické spúšťanie uvedené v povoleniach ÚJD. Presný termín zavezenia paliva do reaktora závisí od nadobudnutia právoplatnosti povolení. Jadrové palivo do reaktora je však už pripravené v sklade čerstvého paliva.

„Našou najvyššou prioritou pri uvádzaní bloku do prevádzky je bezpečnosť a takto budeme pristupovať aj k nasledujúcej fáze fyzikálneho a energetického spúšťania. Máme desiatky rokov skúseností v prevádzkou jadrových blokov a veľmi schopný tím slovenských odborníkov, ktorí budú mať celý tento proces pod plnou kontrolou.“

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Po nábehu výroby sa krajina stane sebestačnou v zásobovaní elektrickou energiou, a to prvýkrát od roku 2007, odkedy sme museli elektrinu dovážať zo zahraničia.

Dostavby sa zúčastnilo približne 450 dodávateľov. V čase vrcholu výstavby na stavenisku Mochovce 3 a 4 pracovalo takmer 7 000 ľudí, ktorí spolu odpracovali doteraz viac ako 103 miliónov človekohodín.

Ročná produkcia tretieho bloku ušetrí 2,6 miliónov ton emisií CO2, teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizol viac ako milión osobných a nákladných áut. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam Slovenské elektrárne, a. s., v uplynulom roku dodali do siete až 95 % energie bez emisií CO2, čo je najviac v histórii spoločnosti.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right