Mochovce idú do finále: Začala posledná fáza testov pred zavážaním paliva

15.04.2019
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne ukončili horúcu hydroskúšku a začali poslednú fázu testovania pred uvedením tretieho bloku do prevádzky.

Slovenské elektrárne ukončili všetky plánované práce na horúcej hydroskúške a začali takzvanú veľkú revíziu, poslednú fázu neaktívnych skúšok pred uvádzaním 3. bloku elektrárne v Mochovciach do prevádzky. Počas nej vykonajú Slovenské elektrárne predpísané predprevádzkové kontroly všetkých dôležitých systémov a zariadení. Veľká revízia je nevyhnutným predpokladom pre začatie fyzikálneho a energetického spúšťania.

Slovenské elektrárne po horúcej hydroskúške úspešne vykonali aj takzvanú integrálnu skúšku pevnosti a tesnosti hermetickej zóny 3. bloku, jeden z najdôležitejších testov v procese prípravy na uvádzanie do prevádzky. Pri tomto teste sa hermetická zóna, ktorú tvorí železobetónová konštrukcia budovy primárneho okruhu so stenami hrubými 1,5 metra, natlakovala na 150 kilopascalov (úroveň tlaku vody v hĺbke 15 metrov) a merala sa pevnosť stien a stropov na hranici hermetickej zóny a jej odolnosť voči únikom plynov.

„Dosiahnuté výsledky skúšky tesnosti hermetickej zóny sú dvojnásobne lepšie ako limity stanovené Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky a sú doteraz najlepšie zo všetkých prevádzkovaných blokov typu VVER. Preukázali vysokú pevnosť a tesnosť hermetickej zóny a definitívne vyvrátili zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia rakúskych protijadrových aktivistov.“

- Juraj Krasňanský
šéf spúšťania

Horúca hydroskúška sa skladala z piatich podetáp, počas ktorých boli úspešne vykonané tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora pri nominálnych prevádzkových parametroch, teplote 265 °C a tlaku od 0,5 po 19,12 magapascalov (MPa), čo jeden a pol násobok tlaku počas bežnej prevádzky bloku. Slovenské elektrárne vykonali aj funkčné skúšky zariadení primárneho okruhu a sekundárneho okruhu, skúšky bezpečnostných systémov, vzduchotechniky, elektročastí, systémov kontroly a riadenia, ako aj ďalších systémov. Preverili aj systémy a opatrenia vyplývajúce zo záťažových testov. Všetky získané údaje porovnávali s údajmi v projektovej a sprievodnej dokumentácii zariadení.

Program horúcej hydroskúšky Slovenské elektrárne splnili v plnom rozsahu. Realizovali definované testy a splnili kritéria ich úspešnosti. Celý priebeh horúcej hydroskúšky sledovali inšpektori Úradu jadrového dozoru (ÚJD). Predbežné vyhodnotenie horúcej hydroskúšky zobral UJD na vedomie. Finálne stanovisko vydá ÚJD po posúdení požadovaných analýz a záverečného vyhodnotenia programu skúšky verifikovanej vedeckým vedením spúšťania. Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie najmä z dôvodu neplánovanej falošnej aktivácie hasiaceho systému.

„Horúcou hydroskúškou sme dokázali, že jednotlivé systémy bloku spolupracujú v zmysle projektu a po ukončení veľkej revízie bude blok pripravený na pokračovanie do etapy aktívnych skúšok s palivom.“

- Juraj Krasňanský

Revízia harmonogramu

Posun horúcej hydroskúšky v spojení s oneskorením dokončovania stavebných prác mal za následok aj nutnosť revízie harmonogramu uvádzania do prevádzky. Niektoré stavebné práce sa ukázali byť v porovnaní s plánom časovo podstatne náročnejšie, naviac, v apríli minulého roka došlo k ukončeniu zmluvnej spolupráce s dodávateľom stavebnej časti. Slovenské elektrárne očakávajú technickú pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva v priebehu leta 2019.

Pred vydaním príslušných povolení Úradom jadrového dozoru sa budú musieť vyjadriť aj iné orgány štátnej správy, ako Úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, či Hasičský a záchranný zbor, čo je časovo náročný proces. Konkrétny termín uvádzania do prevádzky závisí od priebehu povoľovacieho procesu, na ktorý môžu mať významný vplyv predpokladané obštrukcie účastníkov konania, najmä rakúskych protijadrových organizácií. Od technickej pripravenosti stavby na zaváženie paliva po zavezenie paliva v zmysle príslušných povolení môže uplynúť až osem mesiacov.

Oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur, čo predstavuje 5% navýšenie celkových nákladov. Financovanie navýšenia rozpočtu bude plne pokryté väčšinovým akcionárom Slovenských elektrární, spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

„Dostali sme sa do poslednej fázy pred uvádzaním 3. bloku do prevádzky. Dosiahli sme niektoré výsledky, ako skúška pevnosti a tesnosti hermetickej zóny, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Na druhej strane je samozrejme sklamaním posun harmonogramu. S tímom zodpovedným za dostavbu elektrárne hľadáme všetky mechanizmy na čo najrýchlejšie zvládnutie zostávajúcich procesov. Kým nebudeme mať všetky potrebné povolenia, palivo nebudeme zavážať, aj keď bude stavba plne technicky pripravená. Musíme rešpektovať skutočnosť, že Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a medzinárodných dohovorov, v dôsledku čoho sme v porovnaní s uvádzaním 1. a 2. bloku do prevádzky v úplne inej situácii. Musíme byť pripravení na to, že niektoré povoľovacie procesy budú trvať výrazne dlhšie. V najhoršom prípade budeme musieť čakať na vydanie povolení potrebných na zavezenie paliva až osem mesiacov od momentu, kedy bude stavba na zavážanie paliva po technickej stránke pripravená. Počas tohto obdobia si budeme musieť držať stovky vysokokvalifikovaných ľudí a našich dodávateľov v pohotovosti. Inú možnosť nemáme.“

- Branislav Strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenských elektrární

Na stavbe v súčasnosti pracuje viac ako 3500 zamestnancov a dodávateľov, z toho približne dve tretiny na treťom bloku a zvyšok na štvrtom. Tretí blok je dokončený na 98,8% a štvrtý na 84,6%.

„Dobrou správou je, že súčasná cena elektriny na burzách vytvára všetky predpoklady na to, aby spoločnosť Slovenské elektrárne po uvedení oboch blokov do prevádzky dosahovala výborné hospodárske výsledky, splatila úvery a začala akcionárom vyplácať dividendy.“

- Branislav Strýček
  • Systém hermetického priestoru (označovaný aj ako ochranná obálka alebo kontajnment) je komplex častí umožňujúcich jednotlivo a vo vzájomnej súčinnosti plniť bezpečnostné funkcie.
  • Hermetická zóna sa delí na vonkajšiu a vnútornú:
    Vonkajšiu hermetickú hranicu tvoria železobetónové steny s výstelkou z oceľového plechu, ktoré oddeľujú všetky hermetické priestory od okolia.
    Vnútornú hermetickú hranicu tvoria steny podobnej konštrukcie ako má vonkajšia hranica a tieto oddeľujú hlavné hermetické priestory od vedľajších hermetických priestorov, poloobslužných priestorov a hermetických uzáverov.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right