Po správe MAAE splnili Slovenské elektrárne 80 konkrétnych úloh na odstránenie zistených nedostatkov

27.11.2020
Možnosti zdieľania:

Správa neidentifikovala žiadne zásadné nedostatky v projekte elektrárne Mochovce 3, ktoré by bránili jej uvedeniu do prevádzky.

Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorý na pozvanie Slovenských elektrární vykonal v novembri a decembri 2019 expertnú previerku na posúdenie prevádzkovej bezpečnosti 3. bloku elektrárne v Mochovciach (Pre-OSART), vypracoval po skončení misie správu s cieľom poskytnúť Slovenským elektrárňam odporúčania a návrhy na zlepšenie.

Sedemnásťčlenný tím pozostával z expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva, spolu s dvomi členmi personálu MAAE a pozorovateľmi z Rakúska, Talianska a Ruskej federácie.

Experti MAAE sa zamerali na pripravenosť budúcej prevádzky a hodnotili oblasti líderstva a riadenia bezpečnosti, prípravy personálu a kvalifikácie, prevádzky, údržby, technickej podpory, prevádzkových skúseností, radiačnej ochrany, chémie, havarijnej pripravenosti a odozvy, riadenia havárií, interakcií medzi ľuďmi, technológiou a organizáciou a oblasť uvádzania do prevádzky.

Správa identifikovala 11 oblastí dobrej praxe a 22 nedostatkov, na základe ktorých sformulovala 14 odporúčaní a 8 návrhov. Po prijatí správy Slovenské elektrárne systematicky analyzovali všetky zistenia a spravili viac ako 80 konkrétnych úloh na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a na zavedenie odporúčaní a návrhov do prevádzkovej praxe.

Hoci misia MAAE nenahrádza výkon hodnotenia celkovej bezpečnosti zariadenia regulačnými orgánmi Slovenskej republiky, Slovenským elektrárňam poskytla veľmi cennú spätnú väzbu. Experti MAAE okrem iného v správe vyzdvihli skutočnosť, že v projekte 3. bloku elektrárne v Mochovciach bolo uskutočnených viac ako 200 vylepšení na zvýšenie bezpečnosti, vďaka ktorým podrobná pravdepodobnostná analýza (PSA) preukázala významné zvýšenie celkovej odolnosti elektrárne voči interným aj externým rizikám.

„Pred spustením novej jadrovej elektrárne je nevyhnutné, aby vyšší manažment trvalo preukazoval svoj záväzok voči bezpečnosti a aby do tohto úsilia zapájal zamestnancov na všetkých úrovniach. Tím Pre-OSART videl takýto záväzok.“

- Fuming Jiang
seniorský úradník pre jadrovú bezpečnosť
úsek prevádzkovej bezpečnosti MAAE

Správa MAAE neidentifikovala žiadne zásadné nedostatky v projekte elektrárne, ktoré by bránili jej uvedeniu do prevádzky a bezpečnej a spoľahlivej prevádzke v nasledujúcich rokoch. Odstraňovaniu zistených deficitov v oblasti riadenia, správania a výkonu zamestnancov a dodávateľov sa venoval špecializovaný tím skúsených odborníkov Slovenských elektrární, ktorý vypracoval a uskutočnil podrobný plán nápravných opatrení s cieľom dostať 3. blok na parametre v súčasnosti prevádzkovaných blokov. Príkladom je elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, ktorá v indexe Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO), nedávno získala maximálnych 100 bodov, čím sa zaradila medzi svetovú elitu z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky.

„Misiu MAAE sme sa na Slovensko rozhodli pozvať preto, lebo veríme v trvalé zlepšovanie, otvorenosť a transparentnosť v komunikácii s odborníkmi. Súhlasili sme dokonca s prítomnosťou osobitného pozorovateľa z Rakúska, čo bol z našej strany vysoko ústretový krok. Rozhodli sme sa udeliť aj súhlas na sprístupnenie plnej správy z misie, čím nadväzujeme na viaceré predchádzajúce rozhodnutia a aktivity smerujúce k transparentnej, otvorenej diskusii, ktorá je základom pre vytvorenie a udržanie dôvery. Pre Slovenské elektrárne je bezpečnosť najvyššou prioritou, ktorá má prednosť pred akýmikoľvek inými cieľmi.“

- Branislav strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenské elektrárne, a.s.

Slovenské elektrárne informujú o prijímaných opatreniach a plnení akčných plánov aj Úrad jadrového dozoru SR. O výsledku opatrení na zaistenie bezpečnosti a pripravenosti efektívnej prevádzky sa budú môcť experti MAAE presvedčiť počas nasledujúcej misie OSART, ktorá by sa mala konať už v priebehu budúceho roka.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right