Rozšírená revízia 3. bloku AE Mochovce

11.09.2019
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne dokončili všetky práce definované v schválenom programe rozšírenej revízie primárneho okruhu 3. bloku Mochoviec.

Počas rozšírenej revízie Slovenské elektrárne vykonali všetky predpísané kontroly systémov a zariadení, ktorých cieľom bolo posúdiť ich stav po horúcej hydroskúške a pred zavezením paliva do reaktora. Rozšírená revízia zahŕňala dôkladnú kontrolu reaktora a ďalších komponentov primárneho okruhu, najmä vnútorných konštrukcií reaktora, hlavných cirkulačných čerpadiel, potrubia, kompenzátora objemu a ďalších.

Slovenské elektrárne vykonali vizuálne, tesnostné, tlakové, ultrazvukové a ďalšie skúšky na kontrolu integrity a kvality komponentov primárneho okruhu a na detekciu nečistôt alebo cudzích predmetov. Súčasťou rozšírenej revízie bola aj kompletná demontáž a následná montáž vnútroreaktorových častí.

Slovenské elektrárne priebežne odstraňujú niektoré zistenia vyplývajúce z doteraz realizovaných testov zariadení, pripravujú doplňujúce podrobnejšie analýzy a opakovanie niektorých testov uskutočnených v rámci horúcej hydroskúšky.

Rozšírená revízia bude ukončená pripravenosťou reaktora na zavezenie paliva po opätovnom náhreve bloku, vyhodnotení požadovaných dodatočných skúšok a opakovanej tlakovej skúške primárneho okruhu – ako podmienok pre povolenie na zavezenie paliva do reaktora.

Slovenské elektrárne neočakávajú významný dopad týchto aktivít na harmonogram a rozpočet, technickú pripravenosť na zavážanie paliva by mal projekt dosiahnuť v priebehu jesene 2019.

Rozšírená revízia primárneho okruhu tretieho bloku je poslednou etapou pred zavezením paliva do reaktora.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right