STU a Slovenské elektrárne podpísali memorandum o spolupráci

28.09.2007
Možnosti zdieľania:

Hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou.

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej technickej univerzity (STU) najvyšší zástupcovia STU a Enel Slovenských elektrární podpísali Memorandum o spolupráci. Jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem mladých o štúdium technických smerov a zvýšenie kvality výučby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou. Na tlačovej konferencii o tom 28. septembra informovali zástupcovia STU a Enel Slovenských elektrární.

Pre splnenie vytýčených cieľov vznikli 4 pracovné skupiny priemyselno-akademickej spolupráce.  Zámerom projektu prvej pracovnej skupiny  je vytvorenie tímu mladých prednášajúcich odborníkov z energetického sektora, ktorí študentom stredných škôl prostredníctvom prezentácií priblížia technickú kariéru a zároveň budú predstavovať atraktívne kariérne vzory pre nových adeptov technického štúdia. V súčasnosti prebieha selekcia vhodných rečníkov, aby následne absolvovali školenie prezentačných zručností. Predpokladá sa zvýšený záujem  prihlásených záujemcov o techniku a ich úroveň bude bohatšia aj o poznatky z praxe, o ktorých sa v učebniciach nedočítajú.

Cieľom druhého projektu je podpora a sponzorovanie akademickej výnimočnosti prostredníctvom ocenení diplomových prác bakalárskeho a magisterského štúdia. Ocenenia vo forme štipendií, grantov a atraktívnych pracovných ponúk udelia najúspešnejším prácam zameraným na problematiku elektroenergetického sektora, ktoré vypracujú študenti v spolupráci s ich akademickými tútormi. STU vyhlasuje  novú národnú akademickú cenu technickej excelentosti – Cena A. Stodolu 2008, sponzorovanú Enel Slovenskými elektrárňami. Cenu za najlepšiu diplomovú prácu udelia na základe odporúčania skupiny akademických expertov. Vďaka verejnému odovzdávaniu cien a vďaka participácii priemyslu získajú ocenení prestíž aj v podnikateľskej sfére, resp. v tom segmente trhu práce, ktorý zodpovedá zameraniu ich štúdia.

Tretia pracovná skupina má za úlohu vytvoriť a zabezpečiť balík profesionálne pripravených didaktických materiálov pre stredné školy, s uplatnením týchto pomôcok v projektoch a programoch orientovaných na energetiku. Veľkou výzvou bude spolupráca so strednými školami a štátnymi pedagogickými inštitúciami s cieľom začleniť do vyučovacích osnov materiál súvisiaci s energetickým priemyslom. Energetické univerzitné odbory  získajú väčšiu pozornosť a atraktívnosť a hlavne aktuálnosť, pretože energetika, životné prostredie a ekonomika sa vyvíjajú veľmi dynamicky a sú neoddeliteľne prepojené.

Štvrtá zmiešaná pracovná skupina má vytvoriť osnovy nového medziodborového vysokoškolského študijného programu, zameraného na oblasť energetiky. Pôjde o študijné programy pre oba stupne VŠ štúdia, ktoré budú zabezpečovať 4 fakulty STU - Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Materiálovo-technologická fakulta a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Na základe podnetov a požiadaviek z jednotlivých závodov Enel Slovenských elektrární bude zostavený profil absolventa, čím sa študijný program naviaže na prax v dynamicky sa rozvíjajúcom elektro-energetickom prostredí. Prvý ročník magisterského štúdia by sa mal otvoriť už na jeseň budúceho  roka.

Paolo Ruzzini, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.: "Slovensko sa v blízkej dobe stane čistým importérom elektrickej energie. Východiskom z nepriaznivej situácie sú veľké investície do výrobných energetických kapacít v SR. Enel Slovenské elektrárne na Slovensku investujú 110 miliárd korún do roku 2013. Čistá, bezpečná, spoľahlivá a efektívna výroba elektrickej energie závisí aj od mladých odborníkov a vizionárov. Vzdelaní ľudia sú energiou pre túto krajinu a pre okolité regióny. Preto sa Enel Slovenské elektrárne rozhodli všetkými silami spolurozvíjať projekt priemyselno-akademickej spolupráce."

Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor STU: "Slovenská technická univerzita pripravuje na viacerých svojich fakultách odborníkov pre elektroenergetiku. Pre túto oblasť riešime aj niekoľko projektov. Podpísaná spolupráca s Enel Slovenskými elektrárňami nám umožní skvalitniť prípravu našich absolventov a pripraviť študijné programy žiadané praxou. Súčasťou projektu je aj motivácia študentov študovať súvisiace študijné programy. Preto vítame tento projekt."

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right