Štúdia vplyvu dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce na životné prostredie

20.11.2007
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne z vlastnej iniciatívy dali vypracovať novú štúdiu o vplyvoch na životné prostredie pre dostavbu AE Mochovce.

Slovenské elektrárne z vlastnej iniciatívy dali vypracovať novú štúdiu o vplyvoch na životné prostredie  Environmental Impact Study (EIS) pre účely dostavby 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce podľa súčasnej medzinárodnej praxe a európskych smerníc. Štúdia potvrdila, že dostavba Mochoviec nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Ako konštatuje záver štúdie, v skutočnosti projekt prinesie mnoho priaznivých vplyvov od redukcie emisie skleníkových plynov po poskytovanie ekonomických prínosov obyvateľstvu. 

Na základe platného stavebného povolenia a v súlade s platnou legislatívou neexistuje povinnosť zo zákona vykonať postup štúdie vplyvov na životné prostredie pre dokončenie 3. a 4. bloku AE Mochovce. Podľa zásad Environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti politiky ENEL Slovenských elektrární sa však firma rozhodla uskutočniť ďalšie hodnotenie vplyvu na životné prostredie, ktorého výsledky poskytne orgánom miestnej a verejnej správy. Autorom štúdie je pôvodom kanadská spoločnosť Golder Associates, ktorá sa environmentálnemu inžinierstvu venuje takmer 50 rokov.

Na predpovedanie a popis pravdepodobných vplyvov boli použité kvantitatívne i kvalitatívne metódy, vrátane odborných expertíz a vyjadrení. Hodnotila sa dôležitosť každého vplyvu v každej environmentálnej zložke projektu. Ten pozostáva z dokončenia a prevádzkovania blokov 3 a 4 (v komerčnej prevádzke od roku 2012 a 2013) a následného prevádzkovania všetkých štyroch blokov na výrobu elektrického výkonu 1 760 megawattov pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Projekt obsahuje nakladanie s použitým palivom a rádioaktívnym odpadom vznikajúcim počas prevádzkovania elektrárne, plánovaného na 40 rokov.

Kanadská spoločnosť Golder Associates je vedúca spoločnosť v oblasti environmentálneho inžinierstva, ktorá na trhu pôsobí od roku 1960 a dnes zamestnáva 6 000 ľudí v 130 pobočkách v 22 krajinách v Afrike, Ázii, Austrálii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. V rámci energetického sektora firma vyhodnotila projekty s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 50 000 megawattov a viac než 8 300 kilometrov prenosových kapacít.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right