Valné zhromaždenie schválilo finančné výsledky za rok 2015

25.05.2016
Možnosti zdieľania:

Slovenské elektrárne vykázali zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 869 mil. eur, čistý zisk 24 miliónov a investície 722 mil. eur.

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., dnes v Bratislave schválilo finančné výsledky za rok 2015 a zvolilo nového člena predstavenstva a nových členov dozornej rady spoločnosti.

Slovenské elektrárne, a. s. vykázali za rok 2015 zisk pred úrokmi, odpismi a zdanením EBITDA vo výške 869 miliónov eur, pričom 63 %-ný medziročný nárast bol ovplyvnený najmä zmenou odhadu rezervy na vyraďovanie a likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a náklady na ukladanie vyhoretého paliva, ako aj pokračujúcim úsilím o optimalizáciu nákladov a efektívnosť, čo čiastočne vyvážilo pokles cien elektriny.

Výška čistého zisku za rok 2015 dosiahla úroveň 24 miliónov eur, pričom pokles z úrovne 170 miliónov eur v roku 2014 je dôsledkom vykázania zníženia hodnoty majetku a zhoršujúcich sa trhových podmienok.

Výška investícií predstavovala 722 miliónov eur, väčšina smerovala do dostavby 3. a 4. bloku jadrových elektrární Mochovce.

V roku 2015 vyrobili Slovenské elektrárne elektrinu v objeme 19 707 GWh, z čoho bolo 19 259 GWh vyprodukovaných z vlastných zdrojov a 448 GWh z VE GabčíkovoČunovo a Mošoň, prevádzkovaných na zmluvnom základe do 9. marca 2015. Z prevažne kombinovanej výroby elektriny a tepla vyrobili Slovenské elektrárne v uplynulom roku 838 GWh tepla pre teplárenské účely. Excelentné výsledky v spoľahlivosti prevádzky slovenských jadrových elektrární potvrdil aj v roku 2015 koeficient pohotovosti k nominálnej záťaži jadrových blokov UFC, ktorý bol v AE Bohunice V2 na úrovni 90,60 % a v AE Mochovce 93,00 %.1

„Vďaka nepretržitému úsiliu o zlepšovanie efektivity a optimalizáciu nákladov, bola spoločnosť schopná aj napriek zhoršujúcim sa trhovým podmienkam, udržať silné finančné prevádzkové výsledky a stabilný tok investícií,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Nicola Cotugno„Na tomto základe staviame našu istotu v úspešnú realizáciu plánu investícií na nasledujúce obdobie, v ktorom má jednoznačnú prioritu dostavba tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce. Zvýšenú pozornosť sme venovali aj využívaniu potenciálu nášho rastu na susediacich trhoch V4, ako aj poskytovaním inovatívnych služieb pre koncových zákazníkov.“

Riadne valné zhromaždenie zároveň zvolilo nového člena predstavenstva a nových členov dozornej rady spoločnosti. Členom predstavenstva sa opätovne stal Jozef Zlatňanský, nominant akcionára Enel Produzione S.p.A. Novými členmi dozornej rady sa stali Richard Paško, nominant akcionára Slovenská republika, a William Hartert, nominant akcionára Enel Produzione S.p.A.

Predsedom dozornej rady sa stal Richard Paško, nominant akcionára Slovenská republika, a podpredsedom dozornej rady sa stal Roberto Deambrogio, nominant akcionára Enel Produzione S.p.A.

Akcionári

Slovenské elektrárne, a.s., mali k 31. decemberu 2015 dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je talianska spoločnosť Enel Produzione S. p. A. vlastniaca 66 % akcií. Minoritným akcionárom je Slovenská republika (SR), v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vlastniace 34 % akcií. Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4 300 MWe.

Enel je multinárodná energetická spoločnosť a popredný integrovaný hráč na svetových trhoch s elektrinou a plynom. Skupina Enel pôsobí vo vyše 30 krajinách na 4 kontinentoch, produkujúc energiu prostredníctvom čistej inštalovanej kapacity viac ako 89 GW a distribuuje elektrinu a plyn prostredníctvom siete v dĺžke 1,9 milióna kilometrov. So 61 miliónmi klientov v biznise a domácnostiach, má Enel najväčšiu zákaznícku základňu oproti ostatným európskym konkurentom. Enel je najväčšou integrovanou utilitou v Európe z pohľadu trhovej kapitalizácie a výsledkov spomedzi vedúcich európskych energetických spoločností  podľa inštalovanej kapacity a prevádzkového zisku.

Slovenská republika – v súlade s platnou legislatívou koná v mene štátu ako akcionára spoločnosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V predstavenstve a dozornej rade spoločnosti má SR dvoch predstaviteľov. Funkciu predsedu a podpredsedu dozornej rady akcionári každoročne striedavo obsadzujú svojimi nominovanými zástupcami.

1 Medzinárodný štandard UFC, t.j. najlepšie hodnoty celosvetového rebríčka WANO pre naše typy reaktorov dosiahli úroveň 90,71.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right