{"list":"\n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Na \u00fazem\u00ed jadrovej elektr\u00e1rne sa vo \u0161tvrtok 22. novembra spustia sir\u00e9ny syst\u00e9mu varovania a vyrozumenia.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne ukon\u010dili tohtoro\u010dn\u00fa s\u00e9riu odst\u00e1vok<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne 31. okt\u00f3bra 2018 \u00faspe\u0161ne ukon\u010dili roz\u0161\u00edren\u00fa odst\u00e1vku 2. bloku Mochoviec jeho prif\u00e1zovan\u00edm k sieti.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v At\u00f3mov\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach Bohunice V2<\/h2>\n \t\t

Vo \u0161tvrtok 25. okt\u00f3bra 2018 sa spustia sir\u00e9ny syst\u00e9mu varovania a vyrozumenia s re\u00e1lnymi akustick\u00fdmi sign\u00e1lmi varovania.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: \u00daspe\u0161n\u00e1 studen\u00e1 hydrosk\u00fa\u0161ka 3. bloku<\/h2>\n \t\t

Studen\u00e1 hydrosk\u00fa\u0161ka je jednou z najd\u00f4le\u017eitej\u0161\u00edch \u010dast\u00ed procesu uv\u00e1dzania elektr\u00e1rne do prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u00daverov\u00e1 zmluva schv\u00e1len\u00e1<\/h2>\n \t\t

Mimoriadne Valn\u00e9 zhroma\u017edenie Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed dnes schv\u00e1lilo hlavn\u00e9 podmienky \u00faverovej zmluvy v maxim\u00e1lnej v\u00fd\u0161ke 700 mili\u00f3nov eur.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Bohuniciach ukon\u010dili posledn\u00fa odst\u00e1vku<\/h2>\n \t\t

V piatok 13. j\u00fala ukon\u010dili gener\u00e1lnu odst\u00e1vku 3. bloku AE Bohunice V2. Elektr\u00e1re\u0148 je znova pripraven\u00e1 vyr\u00e1ba\u0165 elektrinu na pln\u00fd v\u00fdkon a\u017e do m\u00e1ja 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Valn\u00e9 zhroma\u017edenie schv\u00e1lilo v\u00fdsledky za rok 2017<\/h2>\n \t\t

Predstavenstvo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed z\u00e1rove\u0148 vymenovalo Branislava Str\u00fd\u010dka do funkcie gener\u00e1lneho riadite\u013ea s \u00fa\u010dinnos\u0165ou od 1. j\u00fala.<\/p>\n <\/div>\n