{"list":"\n \"\"\n
\n

Mochovce 3 a 4: Syst\u00e9m fyzickej ochrany skladu \u010derstv\u00e9ho paliva<\/h2>\n \t\t

Osobitn\u00fd str\u00e1\u017een\u00fd a chr\u00e1nen\u00fd vn\u00fatorn\u00fd priestor mus\u00ed ma\u0165 jadrov\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 najmenej pol roka pred dovozom \u010derstv\u00e9ho paliva.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Gener\u00e1lne odst\u00e1vky AE Mochovce a Bohunice V2<\/h2>\n \t\t

Iba rekordn\u00fdch 18,5 d\u0148a trvala odst\u00e1vka 1. bloku v Mochovciach. Z\u00e1rove\u0148 11. m\u00e1ja od\u0161tartovala pred\u013a\u017een\u00e1 38-d\u0148ov\u00e1 odst\u00e1vka 4. bloku v Bohuniciach. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vyhl\u00e1senie k situ\u00e1cii vo financovan\u00ed technick\u00e9ho vzdel\u00e1vania na Slovensku<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne podporuj\u00fa Vyhl\u00e1senie Strojn\u00edckej fakulty STU k situ\u00e1cii vo financovan\u00ed technick\u00e9ho vzdel\u00e1vania na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Pl\u00e1novan\u00e1 gener\u00e1lna odst\u00e1vka 1. bloku AE Mochovce<\/h2>\n \t\t

Na odst\u00e1vke rob\u00ed vy\u0161e 1100 zamestnancov Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed z Mochoviec aj Bohun\u00edc, ktor\u00fdm asistuje vy\u0161e 600 \u013eud\u00ed z dod\u00e1vate\u013esk\u00fdch firiem.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: 3. blok pripojen\u00fd k elektriza\u010dnej s\u00fastave SR<\/h2>\n \t\t

Pripojenie sl\u00fa\u017ei ako hlavn\u00fd zdroj nap\u00e1jania stavby a sp\u00fa\u0161\u0165anie bloku do prev\u00e1dzky. Potom bude dod\u00e1va\u0165 elektrinu do prenosovej s\u00fastavy Slovenska.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Na 3. bloku v Mochovciach za\u010dala \u00favodn\u00e1 f\u00e1za studen\u00fdch hydrosk\u00fa\u0161ok<\/h2>\n \t\t

Po ukon\u010den\u00ed \u00favodnej f\u00e1zy bud\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne po\u010das studen\u00fdch hydrosk\u00fa\u0161ok simulova\u0165 prev\u00e1dzkov\u00e9 podmienky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Vo \u0161tvrtok 9. novembra 2017 sa v rann\u00fdch hodin\u00e1ch v are\u00e1li elektr\u00e1rne rozozvu\u010dia sir\u00e9ny 2-min\u00fatov\u00fdm kol\u00edsav\u00fdm t\u00f3nom.<\/p>\n <\/div>\n