{"list":"\n \"\"\n
\n

\u00daspech Mochoviec na rak\u00faskom s\u00fade<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u00faspe\u0161ne ukon\u010dili dlhoro\u010dn\u00fd medzin\u00e1rodn\u00fd s\u00fadny spor o zatvorenie prv\u00e9ho a druh\u00e9ho bloku At\u00f3movej elektr\u00e1rne Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u0160t\u00fadia vplyvu dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce na \u017eivotn\u00e9 prostredie<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne z vlastnej iniciat\u00edvy dali vypracova\u0165 nov\u00fa \u0161t\u00fadiu o vplyvoch na \u017eivotn\u00e9 prostredie pre dostavbu AE Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Elektr\u00e1rne uzavreli najv\u00e4\u010d\u0161ie korpor\u00e1tne financovanie v hist\u00f3rii SR<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne, a.s., uzavreli sedemro\u010dn\u00fd revolvingov\u00fd \u00faver v objeme 800 mili\u00f3nov eur, \u010do je asi 27,3 miliardy kor\u00fan.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

STU a Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne podp\u00edsali Memorandum o spolupr\u00e1ci<\/h2>\n \t\t

Hlavn\u00fdm cie\u013eom je zv\u00fd\u0161i\u0165 z\u00e1ujem mlad\u00fdch o \u0161t\u00fadium technick\u00fdch smerov a zv\u00fd\u0161enie kvality v\u00fdu\u010dby, jej adresnosti a prepojeniu s praxou.<\/p>\n <\/div>\n