Environmentálne záťaže

Slovenské elektrárne, a.s., uvedomujúc si dopady predovšetkým svojich minulých činností na okolité prostredie, trvale a zodpovedne pristupujú k ochrane životného prostredia. Dlhodobo sa venujú problematike environmentálnych záťaží, predovšetkým v lokalitách tepelných elektrární Nováky a Vojany.

V roku 2019 sa v rámci problematiky environmentálnych záťaží venovala pozornosť predovšetkým týmto aktivitám:

Dočasné odkalisko, Elektrárne Nováky

V lokalite je znečistené horninové prostredie a podzemná voda arzénom. Na zabránenie pritekania znečistenej vody z odkaliska do kúpeľov Chalmová, bola medzi kúpeľmi a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra. Na bariére v tzv. reakčných košoch sa zachytávajú znečisťujúce látky a ďalej prúdi už očistená voda. Už v roku 2016 bola vybudovaná časť bariéry ako pilotný pokus, ktorého výsledky potvrdili až 96-percentnú účinnosť tejto sanačnej metódy. V roku 2019 bola medzi kúpeľmi a odkaliskom vybudovaná reakčná bariéra v celkovej dĺžke 210 m, čím je prúdenie znečisťujúcich látok zamedzené na celej styčnej ploche odkaliska a kúpeľmi. V ďalšom období bude prebiehať monitoring účinnosti sanácie.

Pri kúpeľoch Chalmová sme v roku 2014 postavili 60-metrovú podzemnú tesniacu stenu. Roky monitorovania potvrdili jej...

Posted by Slovenské elektrárne on Wednesday, April 24, 2019

Zemianske Kostoľany, Elektrárne Nováky

Záťaž bola identifikovaná v tesnej blízkosti areálu Elektrární Nováky (ENO). Pochádza z obdobia havárie Pôvodného odkaliska z roku 1965. Podrobný prieskum lokality potvrdil environmentálne riziko. V roku 2018 prebiehala sanácia lokality metódou ex-situ. Všetok znečistený materiál bol odťažený a uložený na určené miesto. Postup odťažovania je zachytený na priloženom videu. V roku 2019 bola ukončená aj časť sanácie priamo v areáli elektrárne Nováky čím boli dosiahnuté schválené cieľové hodnoty sanácie. Lokalita po sanácii už nepredstavuje environmentálne riziko. Sanácia významne zlepšila životné prostredie v beztak už dosť zaťaženej lokalite.

Odkalisko trosko-popolovej zmesi, Elektrárne Vojany

V roku 2016 ukončený podrobný prieskum Odkaliska TPZ Vojany. Prieskum v lokalite Elektrární Vojany (EVO) potvrdil, že odkalisko je environmentálna záťaž, z ktorej hrozí riziko šírenia sa znečistenia do okolia. Z tohto dôvodu je potrebné odkalisko rekultivovať vhodným spôsobom, aby sa zamedzilo šíreniu znečistenia do okolia. Rekultivácia odkaliska takých rozmerov ako je Odkalisko TPZ Vojany je finančne veľmi náročná.

Aj z tohto dôvodu v roku 2019 prebiehal projekt na určenie finančne najvýhodnejšieho variantu rekultivácie pri splnení všetkých požiadaviek legislatívy na uzavretie odkaliska. Výsledky budú počas oku 2020 premietnuté do aktualizovaného plánu prác pre odkalisko EVO.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right