Naši ľudia

Jedným z najväčších záväzkov Slovenských elektrární je rozvoj a motivácia zamestnancov, tak aby mohli plne využiť svoj potenciál. Náš cieľ je podporiť ich talent prostredníctvom vzdelávacích programov a tréningov, ktoré zdokonaľujú zručnosti zamestnancov. V roku 2016 zamestnanci Slovenských elektrární absolvovali celkom 137 301 človekohodín vzdelávacích aktivít.

Spoločnosť sa snaží neustále udržiavať a podporovať dialóg so svojimi zamestnancami, napríklad prostredníctvom rôznych interných komunikačných kanálov a rovnako i prieskumu klímy, kde sa zamestnanci majú možnosť vyjadriť k rôznym otázkam týkajúcich sa pracovného prostredia a pracovných podmienok. Na základe výsledkov sa potom realizujú akčné plány na zlepšenie rôznych oblastí.

Odbornosť a špecifické know-how našich zamestnancov spoločnosť oceňuje prostredníctvom rôznych finančných alebo vzdelávacích benefitov.

Systém odmeňovania v spoločnosti je postavený na 4 kľúčových ukazovateľoch: interná spravodlivosť, externá konkurencieschopnosť, hodnotenie individuálneho výkonu jednotlivca a ekonomické faktory spoločnosti.

Všetky pracovné pozície sú na základe hodnotenia ich náročnosti a zložitosti zaradené do 13 mzdových tried a 4 mzdových rozpätí. Mzdové rozpätie je definované na základe porovnávania odmeňovania obdobných pracovných pozícii na externom mzdovom trhu.

S cieľom udržať externú konkurencieschopnosť každoročne participujeme na prieskume odmeňovania, kedy dostávame informácie o vývoji miezd na externom trhu a porovnávame „naše“ odmeňovanie s odmeňovaním iných spoločností v rámci energetického sektora.

V systéme odmeňovania hrá dôležitú úlohu aj motivačná zložka – variabilné odmeňovanie (mesačné alebo ročné). Prostredníctvom variabilnej zložky motivujeme zamestnancov k dosahovaniu maximálnych pracovných výkonov a hodnotíme individuálny výkon, očakávané pracovné správania a plnenie stanovených cieľov.

Starostlivosť o našich zamestnancov

V rámci celkového odmeňovania poskytujeme zamestnancom množstvo nadštandardných zamestnaneckých výhod a benefitov. Značnú časť balíka zamestnaneckých výhod majú zamestnanci garantovanú v podnikovej kolektívnej zmluve a ďalšie benefity im poskytujeme v rámci programu People care.

Nadštandardnými zamestnaneckými výhodami sa snažíme podporovať zdravý životný štýl, voľno časové aktivity a „work-life balance“. Naši zamestnanci môžu napríklad využiť prostriedky sociálneho fondu na:

  • rekreácie, liečebné pobyty, rehabilitačné pobyty;
  • nákup vstupeniek a permanentiek na športové a kultúrne aktivity a podujatia;
  • stravovanie či dopravu do zamestnania.

Zároveň zamestnancom umožňujeme zakúpiť si vybrané služby alebo tovary u vybraných dodávateľov za zvýhodnených podmienok. Tiež majú k dispozícií bezplatné vstupy do vybraných športových zariadení.

Naša spoločnosť sústavne investuje aj do vzdelávania našich zamestnancov. Organizujeme tréningy a odbornú prípravu nielen pre špecifické cieľové skupiny jadrových elektrární, ale i množstvo tréningov mäkkých zručností, workshopov, outdoorový tréningov vrátane neformálnych vzdelávacích aktivít.

Snahu dlhodobo udržať vnímanie našej spoločnosti ako atraktívneho zamestnávateľa podporujeme aj účasťou na podujatiach ako sú trhy práce, výstavy a odborné konferencie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right