Obnoviteľné zdroje


Slovenské elektrárne pracujú na rozvoji obnoviteľných zdrojov v súlade s dlhodobými zámermi skupiny Enel a globálnym trendom. Hlavný dôraz kladieme na:

Vodu –  s rozvojom malých vodných elektrárni. Malá vodná elektráreň Dobšiná III s inštalovaným výkonom 0,25 MW bol spustený do komerčnej prevádzky v januári 2014. Tretí stupeň elektrárne na Dobšinskom potoku umožní ročne ušetriť viac ako 1 900 ton CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia.

Biomasu – so spoluspaľovaním v elektrárňach Vojany a Nováky. V roku 2014 bola celková ročná úspora emisií CO2  49 000 ton v elektrárni Vojany a  8 500 ton v elektrárni Nováky, a to vďaka optimálnemu spoluspaľovaniu biomasy z lokálnych zdrojov a domáceho hnedého uhlia vo fluidnom kotle FK1.

Fototvoltikus dvoma elektrárňamiv Mochovciach a Vojanoch so sumárnym inštalovaným výkonom 1,9 MW pokračujú v úspešnej komerčnej prevádzke a svojou výrobou šetria približne 2 000 ton emisií CO2 ročne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right