Závažné priemyselné havárie

Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou (ZPH), o jej vhodnom správaní:

V zmysle vypracovaného hodnotenia rizika je pre všetky závody Slovenských elektrární, a.s., (SE) stanovené spoločenské riziko na prijateľnej úrovni, to znamená, že závody SE svojimi rizikami z pohľadu možnej závažnej priemyselnej havárie nepresahujú areál závodu do takej miery a neohrozujú obyvateľov okolitých miest a obcí tak, aby bolo potrebné riešiť systém varovania vyrozumenia verejnosti z pohľadu zákona o ZPH.

Názov a adresa podniku

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
Atómové elektrárne Bohunice, závod
919 31 Jaslovské Bohunice


Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2


Informácie o splnení požiadaviek podľa § 5 (zaslanie oznámenia okresnému úradu v sídle kraja)

Podnik zaradený v kategórii A. Oznámenie o zaradení podniku bolo na príslušný okresný úrad zaslané 15.10.2015.


Informácie o súčasnej činnosti podniku

Atómové elektrárne Bohunice, závod sú organizačnou zložkou akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. Atómové elektrárne Bohunice tvorí jadrová elektráreň V2.

Elektráreň pozostáva z dvoch reaktorov VVER 440 zdokonaleného typu V 213. Do trvalej prevádzky sa uviedol tretí blok 14. februára 1985 a štvrtý blok 18. decembra 1985.

Okrem výroby a dodávky elektriny zabezpečujú SE-EBO dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Trnava, Leopoldov a Hlohovec, ako aj pre priemyselné a iné organizácie a dodávku pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom. Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania teplom prešla jadrová elektráreň V2 na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Súčasťou tohto systému je tepelný napájač do Trnavy a Jaslovských Bohuníc uvedený do prevádzky v roku 1987. O 10 rokov bol sprevádzkovaný tepelný napájač do Leopoldova a Hlohovca.

Atómové elektrárne Bohunice, závod s  výkonom 2x 505 MW sa podieľajú na celkovej výrobe elektrickej energie Slovenských elektrární približne 36 %. V elektrizačnej sústave pracujú v základnom režime a ich priemerná ročná výroba elektrickej energie sa pohybuje približne okolo 7 500 GWh.

Jadrová elektráreň V2 patrí do skupiny elektrární s tlakovodným energetickým heterogénnym reaktorom, v ktorom ku štiepnej reakcii dochádza pôsobením prevažne tepelných neutrónov. Ako palivo je použitý mierne obohatený oxid uraničitý. Moderátorom a súčasne chladivom je demineralizovaná voda s obsahom kyseliny boritej.


Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane ich všeobecného názvu a podľa potreby aj ich klasifikáciu s uvedením ich základných nebezpečných vlastností

Hydrazínhydrát – Číra bezfarebná až nažltlá hygroskopická kvapalina lámajúca svetlo so slabým zápachom po amoniaku. Jedná sa o horľavú, jedovatú, reagujúcu kvapalinu. Počas zvlášť horúcich dní a pri silnom zahriatí kvapaliny vznikajú výbušné zmesi, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Držia sa pri zemi a pri vznietení môže oheň šľahať do veľkej vzdialenosti. Ku vznieteniu dochádza horúcimi povrchmi, iskrami alebo otvoreným plameňom. Po prekročení teploty varu dochádza k termickému rozkladu za vzniku vodíka a amoniaku.

Vodík – extrémne horľavý, výbušný plyn bez zápachu a farby, ľahší ako vzduch. Dobre miešateľný so vzduchom. Prudko reaguje so vzduchom, kyslíkom, halogénmi a silnými oxidantmi. Reaguje s kovovými katalyzátormi.

Kyslík – bezfarebný plyn bez zápachu. Nehorľavý, netoxický, s horľavými látkami môže prudko reagovať, vo veľkej miere oxiduje organické látky. Intenzívne podporuje horenie.

Ropné deriváty: motorová nafta –nafta ako aj motorové oleje sú obecne označované ako ropné deriváty a ako konkrétne VNL sú zachytené v tab. I, Prílohy 1 zákona č. 277/2005 Z.z. Jedná sa o horľavé kvapalné uhľovodíky. Z požiarno-technických charakteristík motorovej nafty je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +21ºC. Priemerná hustota motorovej nafty sa pohybuje okolo 820 kg.m-3. Z požiarno-technických charakteristík motorových olejov je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +60 až +80 ºC. Priemerná hustota motorových olejov sa pohybuje okolo 910 kg.m-3.

Ropné deriváty: oleje – Hlavné požiarne nebezpečenstvo v strojovni predstavujú turbínové oleje, používané jednak pre účely mazania a chladenia, a jednak pre účely regulácie. Podľa dostupných štatistík, hlavnou príčinou vzniku požiarov v strojovniach je únik oleja z  tlakového potrubného rozvodu a jeho styk s točivými časťami strojov, elektrickými prístrojmi a zariadeniami a s  nechráneným (tepelne neodizolovaným) potrubím, alebo s potrubím s  porušenou tepelnou izoláciou.

Kyselina dusičná – bezfarebná až žltá kvapalina charakteristického zápachu. Silne oxidujúca a prudko reagujúca s horľavými a redukovateľnými materiálmi, pri zahrievaní sa rozkladá na oxidy dusíka. Je korozívna pre kovy, prudko reaguje s organickými zlúčeninami, pričom môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Spôsobuje dráždenie a vážne poškodenie pokožky, očí a slizníc.


Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24: 11/2018


Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9

Ing. Rajmund Kerak
Špecialista pre prevenciu ZPH

t: +421 33 597 2781
m: + 421 910 674 963
rajmund.kerak@seas.sk

Názov a adresa podniku

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
Atómové elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce


Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2


Informácie o splnení požiadaviek podľa § 5 (zaslanie oznámenia okresnému úradu v sídle kraja)

Podnik zaradený v kategórii A. Oznámenie o zaradení podniku bolo na príslušný okresný úrad zaslané dňa 19.10.2015.


Informácie o súčasnej činnosti podniku

Atómové elektrárne Mochovce, závod sú organizačnou zložkou akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Elektráreň vyrába a dodáva elektrickú energiu a teplo. Prevádzkuje 2 jadrové bloky s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V 213 s výkonom 2 x 470 MW.

Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roku 1999. Tretí a štvrtý blok SE-EMO je vo výstavbe.

Atómové elektrárne Mochovce, závod s výkonom 2x 470 MW, sa podieľajú na celkovej výrobe elektrickej energie Slovenských elektrární približne 32,6 %. V elektrizačnej sústave pracujú v základnom režime alebo režime poskytovania podporných služieb a ich priemerná ročná výroba elektrickej energie sa pohybuje približne okolo  7 400 GWh.

Jadrová elektráreň Mochovce, 1. a 2. blok patrí do skupiny elektrární s tlakovodným energetickým heterogénnym reaktorom, v ktorom ku štiepnej reakcii dochádza pôsobením prevažne tepelných neutrónov. Ako palivo je použitý mierne obohatený oxid uraničitý. Moderátorom a súčasne chladivom je demineralizovaná voda s obsahom kyseliny boritej.


Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane ich všeobecného názvu a podľa potreby aj ich klasifikáciu s uvedením ich základných nebezpečných vlastností

Hydrazínhydrát – Číra bezfarebná až nažltlá hygroskopická kvapalina lámajúca svetlo so slabým zápachom po amoniaku. Jedná sa o horľavú, jedovatú, reagujúcu kvapalinu. Počas zvlášť horúcich dní a pri silnom zahriatí kvapaliny vznikajú výbušné zmesi, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Držia sa pri zemi a pri vznietení môže oheň šľahať do veľkej vzdialenosti. Ku vznieteniu dochádza horúcimi povrchmi, iskrami alebo otvoreným plameňom. Po prekročení teploty varu dochádza k termickému rozkladu za vzniku vodíka a amoniaku.

Vodík – extrémne horľavý, výbušný plyn bez zápachu a farby, ľahší ako vzduch. Dobre miešateľný so vzduchom. Prudko reaguje so vzduchom, kyslíkom, halogénmi a silnými oxidantami. Reaguje s kovovými katalyzátormi.

Kyslík – bezfarebný plyn bez zápachu. Nehorľavý, netoxický, s horľavými látkami môže prudko reagovať, vo veľkej miere oxiduje organické látky. Intenzívne podporuje horenie.

Ropné deriváty: motorová nafta – nafta ako aj motorové oleje sú obecne označované ako ropné deriváty a ako konkrétne VNL sú zachytené v tab. I, Prílohy 1 zákona č. 277/2005 Z.z. Jedná sa o horľavé kvapalné uhľovodíky. Z požiarno-technických charakteristík motorovej nafty je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +21 ºC. Priemerná hustota motorovej nafty sa pohybuje okolo 820 kg.m-3. Z požiarno-technických charakteristík motorových olejov je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +60 až +80 ºC. Priemerná hustota motorových olejov sa pohybuje okolo 910 kg.m-3.

Ropné deriváty: oleje – Hlavné požiarne nebezpečenstvo v strojovni predstavujú turbínové oleje, používané jednak pre účely mazania a chladenia, a jednak pre účely regulácie. Podľa dostupných štatistík, hlavnou príčinou vzniku požiarov v strojovniach je únik oleja z tlakového potrubného rozvodu a jeho styk s točivými časťami strojov, elektrickými prístrojmi a zariadeniami a s nechráneným (tepelne neodizolovaným) potrubím, alebo s potrubím s porušenou tepelnou izoláciou.

Kyselina dusičná – bezfarebná až žltá kvapalina charakteristického zápachu. Silne oxidujúca a prudko reagujúca s horľavými a redukovateľnými materiálmi, pri zahrievaní sa rozkladá na oxidy dusíka. Je korozívna pre kovy, prudko reaguje s organickými zlúčeninami, pričom môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Spôsobuje dráždenie a vážne poškodenie pokožky, očí a slizníc.


Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24: 4/2019


Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9:

Ing. Mariana Mančíková
Špecialista pre prevenciu ZPH

t: +421 36 636 3816
m: + 421 910 673 150
mariana.mancikova@seas.sk

Názov a adresa podniku

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
Elektrárne Nováky, závod
972 43 Zemianske Kostoľany


Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2


Informácie o splnení požiadaviek podľa § 5 (zaslanie oznámenia okresnému úradu v sídle kraja)

Podnik zaradený v kategórii A. Oznámenie o zaradení podniku bolo na príslušný okresný úrad zaslané dňa 28.10.2015.


Informácie o súčasnej činnosti podniku

Elektrárne Nováky, závod sú organizačnou zložkou akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Elektrárne Nováky, závod (ďalej len „prevádzka“) spaľovaním slovenského hnedého uhlia vyrábajú prehriatu paru pre parné turbíny poháňajúce elektrické generátory, horúcu vodu a technologickú paru aj pre okolité priemyselné závody a pre vykurovacie účely mesta Prievidze, Novák, obce Zemianske Kostoľany a odberateľov po trase horúcovodu z ENO do Prievidze. V rámci elektrizačnej sústavy prevádzka pracuje v základnom a pološpičkovom režime.

Hlavným výrobným zariadením v ENO sú ENO A FK-1 fluidný kotol a ENO B bl.č. 1,2, sú dva parné, jednobubnové kotly, s prirodzenou cirkuláciou vody, s granulačnou spaľovacou komorou, vysokotlakové, dvojťahové s medziprihrievačom pary. V rohoch spaľovacej komory kotlov ENO B bl.č.1,2, sa nachádzajú práškové štrbinové horáky, ktorými sa privádza palivo do spaľovacieho priestoru ohniska. Zapaľovanie a stabilizácia spaľovacieho procesu kotlov je zabezpečená stabilizačnými horákmi s tlakovým rozprašovaním na spaľovanie ŤVO, ktoré sa nachádzajú na stenách spaľovacej komory.


Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane ich všeobecného názvu a podľa potreby aj ich klasifikáciu s uvedením ich základných nebezpečných vlastností

Hydrazínhydrát – Číra bezfarebná až nažltlá hygroskopická kvapalina lámajúca svetlo so slabým zápachom po amoniaku. Jedná sa o horľavú, jedovatú, reagujúcu kvapalinu. Počas zvlášť horúcich dní a pri silnom zahriatí kvapaliny vznikajú výbušné zmesi, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Držia sa pri zemi a pri vznietení môže oheň šľahať do veľkej vzdialenosti. Ku vznieteniu dochádza horúcimi povrchmi, iskrami alebo otvoreným plameňom. Po prekročení teploty varu dochádza k termickému rozkladu za vzniku vodíka a amoniaku.

Vodík – Extrémne horľavý, výbušný plyn bez zápachu a farby, ľahší ako vzduch. Dobre miešateľný so vzduchom. Prudko reaguje so vzduchom, kyslíkom, halogénmi a silnými oxidantami. Reaguje s kovovými katalyzátormi.

Kyslík – Bezfarebný plyn bez zápachu. Nehorľavý, netoxický, s horľavými látkami môže prudko reagovať, vo veľkej miere oxiduje organické látky. Intenzívne podporuje horenie.

Ropné deriváty: motorová nafta – Nafta ako aj motorové oleje sú obecne označované ako ropné deriváty a ako konkrétne VNL sú zachytené v tab. I, Prílohy 1 zákona č. 277/2005 Z.z. Jedná sa o horľavé kvapalné uhľovodíky. Z požiarno-technických charakteristík motorovej nafty je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +21 ºC. Priemerná hustota motorovej nafty sa pohybuje okolo 820 kg.m-3. Z požiarno-technických charakteristík motorových olejov je najvýznamnejšia teplota vzplanutia okolo +60 až +80 ºC. Priemerná hustota motorových olejov sa pohybuje okolo 910 kg.m-3.

Ropné deriváty: oleje – Hlavné požiarne nebezpečenstvo v strojovni predstavujú turbínové oleje, používané jednak pre účely mazania a chladenia, a jednak pre účely regulácie. Podľa dostupných štatistík, hlavnou príčinou vzniku požiarov v strojovniach je únik oleja z  tlakového potrubného rozvodu a jeho styk s točivými časťami strojov, elektrickými prístrojmi a zariadeniami a s  nechráneným (tepelne neodizolovaným) potrubím, alebo s potrubím s  porušenou tepelnou izoláciou.

Ropné deriváty: mazut – Patrí do skupiny ťažkých vykurovacích olejov a je vlastne destilačným zbytkom ťažkých uhľovodíkov z ropy. V SE-ENO sa používa na stabilizáciu horenia pri nedosahovanom minimálnom výkone kotla. Pri vyšších teplotách má mazut vlastnosti podobné vlastnostiam horľavých kvapalín. Maximálna spotreba mazutu na SE-ENO je cca 10 000 kg/hod.


Dátum poslednej kontroly podniku podľa § 24: 03/2019


Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9:

Jozef Gramantík
Špecialista pre prevenciu ZPH

t: +421 46 560 2410
m: + 421 910 673 857
jozef.gramantik@seas.sk

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE; angl. International Atomic Energy Agency – IAEA) je agentúrou OSN, ktorá stanovuje medzinárodné bezpečnostné štandardy pre mierové vzužívanie jadrovej energie. MAAE zároveň kontroluje dodržiavanie zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Súčasným generálnym tajomníkom je od roku 2009 Jukija Amano. MAAE pravidelne preveruje bezpečnosť jadrových blokov Slovenských elektrární počas misií OSART.

Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO – World Association of Nuclear Operators) je medzinárodná organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární, ktorej prvoradým cieľom je neustále zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti jadrových elektrární na celom svete. Slovenské elektrárne, a.s., sú členom WANO a pravidelne pozývajú medzinárodných expertov v rámci misií WANO na previerky prevádzkovej bezpečnosti blokov jadrových elektrární.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right