Ukážte sa v dobrom svetle

Ukážte sa v dobrom svetle 2017Nezmeškajte a podporte dobrú vec! Hlasovať môžete do 25. júna 2017.

Chcete zvýšiť šancu vášho obľúbeného projektu na úspech? Dajte všetkým vedieť, že sa jedným klikom môžu ukázať v lepšom svetle a hlasovanie šírte ďalej aj na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach. 

Nezmeškajte a podporte dobrú vec v ďalšom kole zamestnaneckého grantového programu! Hlasovať môžete do 25. júna 2017.

Ešte nikdy nebolo také jednoduché zasadiť sa za správnu vec! Spustili sme pre vás možnosť hlasovať v rámci 5. ročníka Zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Vyberte si jeden z 32 projektov a zahlasujte zaň. Projekty, ktoré budú mať najväčšiu podporu, získavajú grant až do výšky 2 000 eur.

Tisíce dobrovoľníkov z firiem a z verejnosti sa každý rok zapájajú do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – Naše Mesto. V tomto roku sa do podujatia zapojí aj viac ako 600 firemných dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární, ktorí 9. a 10. júna budú meniť k lepšiemu tvár našich miest a obcí. Skrášľovanie parkov a verejných priestorov, úprava zariadení škôl a škôlok, obnova športovísk alebo pamiatok. Projekty neboli vyberané náhodne. Ambasádori projektov – zamestnanci elektrární, dlhodobo spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami v mieste kde pracujú alebo žijú.

Druhé kolo grantovej výzvy Ukážte sa v dobrom svetle 2017 dáva možnosť prehĺbiť existujúcu spoluprácu cez dlhodobejšie projekty. O ich podpore môže verejnosť hlasovať na tejto stránke až do 25. júna.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, na ktorý žiada podporu konkrétna organizácia, kliknite na názov organizácie:

LOKALITA: ELEKTRÁRNE VOJANY

Združenie rodičov "Pre radosť našich detí" pri Materskej škole Vojany

Názov projektu: Bezpečná a pekná škôlka
Ambasádor: Milan Ilčík
Miesto: Vojany

V rámci projektu chce Združenie rodičov pomôcť zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania detí v Materskej škole vo Vojanoch, a to prostredníctvom úpravy prostredia, v ktorom trávia deti každodenne svoj čas. V priestoroch šatní majú deti k dispozícii staré skrine, ktoré sa rozpadajú, odštepujú sa z nich ostré kusy dreva a ohrozujú tým bezpečnosť našich detí, takisto v jedálni jedia deti zo starých stolov, ktoré sú rovnako fyzicky zastarané, nehovoriac o estetickej stránke. V projekte sa preto plánuje výmena skríň v šatniach detí, výmena stolov v jedálni a drobné opravy a vymaľovanie priestorov.

V rámci iniciatívy Naše mesto dobrovoľníci vykonajú drobné úpravy a vymaľujú priestory MŠ.

LOKALITA: ELEKTRÁRNE NOVÁKY

Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom

Názov projektu: Pohyb a zábava v jednom
Ambasádor: Darina Šnircová
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Zámerom projektu je zatraktívniť hodiny telocviku v škole zábavnou formou a rozhýbaťaj menej aktívne deti, v nižšom aj vyššom veku, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz viac stávajú obeťou sedavého spôsobu života pri počítačoch s nedostatkom pohybu.

Súčasťou projektu je aj zakúpenie 12 kusov špeciálnych podložiek FLOWIN pre individuálne aj skupinové cvičenie. Pomôcka je prenosná, hygienická, spĺňa parametre moderného náradia. Pre vonkajšie cvičenie chce združenie zakúpiť 2 kusy hliníkových hádzanárskych brán.

Počas podujatia Naše mesto sa dobrovoľníci zamerajú na úpravu hádzanárskeho ihriska – obnovu čiar, rozhodcovského miesta a inštalovanie hádzanárskych brán.


Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Názov projektu: Obnova areálu a ihriska materskej školy
Ambasádor: Pavol Görög
Miesto: Nováky

Škola sa svojimi aktivitami snaží prinášať inovácie v areáli školy a zabezpečiť rozvoj pohybových zručností detí.

Cieľom je zabezpečiť čo najväčšie prepojenie vyučovacieho procesu s vonkajším prostredím a dosiahnuť súzvuk žiakov s prírodou, ekologické myslenie, vnímavosť na prírodu, otužilosť žiakov, rozvoj pohybových aktivít a ich bezpečnosť. Súčasťou aktivít bude aj oprava sedenia v "triede v prírode" a to výmena polámaného dreva, vybudovanie prístrešku a v priestore umiestnia aj eko – tabuľu.

V rámci podujatia Naše mesto sa budú dobrovoľníci podieľať na obnove ľadovej plochy – vymenia pletivo, obnovia mantinely a celkovo upravia okolie.


ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves

Názov projektu: Ukážte sa v dobrom svetle
Ambasádor: Juraj Macko
Miesto: Diviacka Nová Ves

V rámci projektu chce škola uskutočniť zmenu okolia vstupu do budovy vkusnou výzdobou, živou zeleňou, stromami, kríkmi, skalkami a spríjemniť okolie nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Všetky práce spojené s úpravou okolia a výsadbou zelene budú realizovať učitelia a žiaci ZŠ, pod vedením skúseného záhradníka. Vysadenie skalky a vytvorenie oddychovej zelenej zóny prispeje k zlepšeniu estetiky i životného prostredia.

Cieľom je aj naučiť žiakov starať sa o kvety a zeleň. Žiaci získajú nové vedomosti a zručnosti: ako pripraviť záhon, osvoja si zásady pri zakladaní skalky, ako sa starať o okrasné rastliny a kry, aké sú zásady ošetrovania, hnojenia, udržiavania a zazimovania. Naučia sa spoznávať druhy rastlín.

Projekt začne počas podujatia Naše mesto vyčistením priestoru od odpadkov a ohraničením priestoru budúcej skalky.


Obec Zemianske Kostoľany

Názov projektu: Pod modrou oblohou hráme sa s prírodou
Ambasádor: Ján Milo
Miesto: Zemianske Kostoľany 

Obec sa chce v rámci projektu pustiť do revitalizácie školského dvora.

V rámci projektu je plánované vybudovanie dreveného altánku – učebne v prírode, kde môžu prebiehať rôzne aktivity aj v menej priaznivom počasí.

Jej súčasťou budú pníky na sedenie a tabule.

V rámci aktivity Naše mesto budú dobrovoľníci demontovať a revitalizovať domček na ihrisku pre deti. Okrem toho upravia aj okolie ihriska, vysadia kríky a rastliny.


Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch

Názov projektu: Bezpečne na cestách
Ambasádor: Jozef Lovecký
Miesto: Nováky

V rámci výchovno–vzdelávacieho procesu v materskej škole, ktorého súčasťou je aj dopravná výchova by združenie chcelo obnoviť, upraviť a rozšíriť dopravné ihrisko v areáli MŠ.

Opravilo by sa značenie ciest a vytvorilo náučné centrum, ktoré by pozostávalo z exteriérového záhradného vybavenia – lavičky, stôl. Centrum by materská škola využívala na teoretickú časť výučby dopravnej výchovy, ale aj na iné aktivity, ktoré súvisia s výchovno–vzdelávacím procesom a relaxáciou detí. Cieľom je, aby si deti formou hry osvojili základné pravidlá bezpečného správania sa na cestách. 

Dobrovoľníci sa v rámci aktivity Naše mesto zamerajú na obnovu náteru cestičiek a úprava okolia súčasného dopravného ihriska.


Mesto Prievidza

Názov projektu: Náučný chodník nielen pre deti....
Ambasádor: Vladimír Macháček
Miesto: Prievidza 

Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v Mestskom parku a vytvorenie príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie. Na jednom priestore v jednom čase nájdu možnosť na aktívny oddych a vzdelávanie seniori aj mladí ľudia, rodiny aj jednotlivci. Projektový zámer predpokladá výsadbu rastlín, inštaláciu informačných tabúľ s názvami, popisom, všeobecnou charakteristikou jednotlivých druhov rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope. Náučný chodník bude mať aj edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy – zážitkové učenie.

Počas aktivity Naše mesto prebehne revitalizácia trávnatých plôch, opiľovanie suchých stromov, odstránenie inváznych a náletových drevín, zber odpadu a čistenie chodníkov.ytnutím technickej pomoci pri realizácii podujatia.


SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza

Názov projektu: Zelená učebňa
Ambasádor: Jaroslav Grendiar
Miesto: Prievidza

Cieľom projektu združenia je rozšíriť možnosti netradičného vyučovania vybudovaním ZELENEJ UČEBNE – altánku.

Altánok bude taký veľký, aby sa v ňom mohlo učiť min. 17 žiakov, napr. cudzie jazyky, literatúru, etiku, biológiu, odborné predmety. Cieľ je rozvíjať environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia, vzťah k práci, keďže na úprave okolia sa ako dobrovoľníci budú podieľať aj žiaci. ZELENÁ UČEBŇA sa bude využívať aj ako oddychová zóna žiakov a učiteľov, aj ako miesto neformálnych stretnutí. 

Počas aktivity Naše mesto prebehne príprava interiéru a exteriéru školy a revitalizácia zelene.


Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

Názov projektu: VERTIGO
Ambasádor: Róbert Lančarič
Miesto: Zemianske Kostoľany

V rámci spolupráce so žiakmi, rodičmi a zamestnancami školy chce škola spríjemniť prostredie školského areálu, oživiť existujúce záhony, ošetriť dreviny v školskom sade, vytvoriť nové políčko – školskú záhradu, vysadiť ovocné kríky, opraviť skleník, vytrhať burinu a pripraviť podmienky pre realizáciu vertikálnej záhrady. Cieľom je aj spríjemniť prostredie triedy 1. ročníka školským nábytkom, detskými knihami, hračkami a učebnými pomôckami. Miesto, kde by mohli žiaci zmysluplne stráviť čas nielen hrami, ale aj čítaním a aktivitami, ktoré im pripravia pedagógovia v spolupráci s rodičmi a miestnou komunitou.

Počas aktivity Naše mesto prebehne revitalizácia školského areálu (volejbalové ihrisko, doskočisko, sad, skleník).


Obec Radobica

Názov projektu: Vyčistenie potoka a vybudovanie oddychovej zóny
Ambasádor: Zdenka Jokalová
Miesto: Radobica 

Verejný priestor pred obecným úradom a kultúrnym domom je centrom a zároveň jedným z kľúčových verejných miest v obci. Ostatné verejné priestory cintorín, obchod, hlavná autobusová zastávka, pohostinstvo, kostol sú situované v obci lineárne, pozdĺž štátnej cesty, vo vzdialenosti pár minút pešej chôdze od seba. Často navštevovaný športový areál s detským ihriskom a pódiom je tesne za budovou kultúrneho domu a obecného úradu. Súčasný priestor umožňuje občanom pristaviť sa pri informačnej obecnej tabuli, kde chýba možnosť zastaviť sa za oddychom a relaxom. Jestvujúca staršia zeleň je oplotená bez prístupu, lavičiek a smetného koša. 

Počas aktivity Naše mesto budú dobrovoľníci opilovať kríky, čistiť naplavené smeti, nakladať a vyvážať odpad.

LOKALITA: VODNÉ ELEKTRÁRNE

Občianske združenie Vĺčik (Hrabovka)

Názov projektu: Posed s panorámou Trenčína
Ambasádor: Branislav Ježík
Miesto: Hrabovka 

Cieľom občianskeho združenia je postaviť Posed – prístrešok s ohniskom a lavicami v obci Hrabovka s exkluzívnym výhľadom na panorámu mesta Trenčín. Na miestnom ihrisku sa každoročne konajú Hodové slávnosti, miesto využívajú cyklisti a turisti na oddych, stretávanie sa rodín. Po úspešnom zrealizovaní projektu by sa miesto využívalo na rôzne kultúrne podujatia, prístrešok by sa dal využiť ako pódium pre vystúpenie hudobníkov, ale aj na opekanie a oddych, prípadne ako úkryt pred nepriaznivým počasím.

V okolí sa nachádzajú aj bunkre z čias 2. svetovej vojny – a práve tie budú počas aktivity Naše mesto členovia OZ za pomoci dobrovoľníkov čistiť od náletových drevín. Plánuje sa aj sprístupniť cesta do bunkrov a vyčistiť ich okolie.


Základná umelecká škola Dobšiná

Názov projektu: V krajšom prostredí bude radosť tvoriť
Ambasádor: Ján Garan Krišťák
Miesto: Dobšiná

Poslaním tohto projektu je skrášliť prostredie školy, v ktorom sa deti pohybujú počas vyučovania v popoludňajších hodinách.

Cieľom je vyriešiť celý vzhľad areálu základnej umeleckej školy – skrášliť dvor, upraviť staré kríky, vysadiť nové kvety, obnoviť skalku odstránením starých častí, úpravou pôdy, zelene, vysadením skalničiek a tráv. Je plánovaná úprava trávnika, vybudovanie chodníka z nášľapných kameňov. Zakúpia sa stojany na bicykle a lavičky pre žiakov a ich rodičov, ktorí čakajú na svoje deti počas vyučovania.

Akrylovými farbami chce škola obnoviť maľby na stenách, ktoré realizovali žiaci našej školy.


Obec Dolné Srnie

Názov projektu: Altánok pre kultúrne podujatia
Ambasádor: Milan Chovanec
Miesto: Dolné Srnie

Cieľom projektu je dokončiť centrum obce s oddychovou a kultúrnou zónou a vytvoriť tak využiteľný verejný priestor pre miestnych obyvateľov. Súčasťou projektu je dokončenie zámkovej dlažby, presunutie plota a príprava pódia. Väčšou investíciou bude vybudovanie altánku pre účinkujúcich a osadenie pružinovej hojdačky pre deti v časti oddychovej zóny. Zrealizovaním týchto aktivít bude dokončené centrum obce s oddychovou i kultúrnou zónou a posunie obec vpred v skvalitňovaní života v nej.

Počas aktivity Naše mesto budú dobrovoľníci čistiť a natierať plot a osádzať lavičku pri obecnom úrade.


LA-VI-NA (Mestečko)

Názov projektu: Miesto na opekanie alebo piknik v Záriečí
Ambasádor: Ondrej Tőrők
Miesto: Mestečko

Cieľom projektu je rekonštrukcia zabudnutého miesta na opekanie alebo piknik v Záriečí. Miesto sa nachádza na kopci za dedinou uprostred lúky, v nádhernej prírode s ešte krajším výhľadom na okolité lesy a lúky. V blízkosti je les a prameň s pitnou vodou. Cieľom združenia je zmena priestoru na miesto, kde môžete stráviť príjemné chvíle pri ohni, oddychovať v prírode, piknikovať, alebo si tu len tak oddýchnuť počas prechádzky. Priestor bude potrebné upratať, odviezť odpad, zabezpečiť ohnisko, vybudovať posedenie, stôl, kôš, priestor na hru, zabezpečiť prameň a ochrániť pitnú vodu pred znehodnotením.

Počas Nášho mesta budú dobrovoľníci priestor upratovať, odvezú odpad, ošetria stromy.


ZOVE, OÚ Trenčín

Názov projektu: Rekonštrukcia oddychovej zóny Mníchova Lehota
Ambasádor: Peter Šimončík
Miesto: Mníchova Lehota

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu oddychovej zóny Mníchova Lehota, do ktorého spadá chata a jej okolie.

Išlo by sa o rekonštrukciu technických celkov chaty ako podlahy, elektroinštalácia, hydroizolácie, nátery ako aj o úpravu okolia – terénne úpravy, kosenie, natieranie oplotenia.

V rámci Nášho mesta dobrovoľníci vymenia podlahovú krytinu v jednej miestnosti, budú natierať a upratovať, kosiť a upravovať terén v okolí objektu.


AUTIS, občianske združenie (Trenčín)

Názov projektu: Zdravší život pre naše deti
Ambasádor: Marián Ježík
Miesto: Trenčín 

Dobrovoľníci v rámci iniciatívy Naše mesto pomôžu umyť okná, čistiť a kosiť trávnik, prichystať drevo na zimné mesiace. Dobrovoľníci budú pomáhať aj v druhej fáze projektu pri úprave priestorov centra, v ktorých potom deti budú absolvovať canisterapiu a felinoterapiu.

Zakúpením zdravotných pomôcok a bezpečného zariadenia sa bude predchádzať úrazom a združenie predpokladá, že sa zníži chorobnosť detí. Terapeuti s mačičkami aj psíkmi budú môcť chodiť za deťmi priamo do tried a tráviť s nimi oveľa viac času ako v súčasnosti. Na tento účel zakúpime špeciálne pomôcky, ktoré budú využité pri terapiách.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE BOHUNICE

FAIN Občianske združenie (Špačince)

Názov projektu: Oplotenie záhrady
Ambasádor: Jaroslava Henčeková
Miesto: Špačince

Projekt občianskeho združenia sa plánuje zamerať na revitalizáciu vonkajších priestorov centra pre seniorov a mládež.

Súčasťou aktivít bude aj oplotenie záhrady, ktoré prispeje k väčšej bezpečnosti klientov zariadenia pri realizácii aktivít. Aby to bolo možné, bude potrebné realizovať terénne úpravy a odstrániť náletové dreviny.

V rámci aktivity Naše Mesto dobrovoľníci vyčistia vnútorné priestory a umyjú okná, v exteriéri pripravia podklad chodníka a uložia dlažbu.


Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava

Názov projektu: Na rozvoj detského dievčenského basketbalu
Ambasádor: Roman Remenár
Miesto: Trnava

Cieľom projektu je, aby čo najviac detí – dievčat začalo pravidelne športovať. Plánujeme realizovať viaceré turnaje v detskom basketbale, kde budú mať deti predškolského a školského veku možnosť vidieť a zažiť ukážky basketbalovej hry. Výsledkom by malo byť zapojenie, čo najväčšieho počtu 6 – 10 ročných dievčat, ktoré začnú hrať basketbal.

Počas aktivity Naše mesto budu dobrovoľníci združenia upratovať areál AŠK Slávia Trnava v okolí basketbalových ihrísk a basketbalovej haly. Súčasťou aktivity bude aj prezentácia minibasketbalu dievčat pre deti zo širokého okolia.


Rada rodičovského združenia (Trnava)

Názov projektu: Digitalizácia edukačného procesu v MŠ
Ambasádor: Ľudovít Hacaj
Miesto: Trnava 

Nákupom IT techniky (interaktívne tabule s príslušenstvom) chce škôlka poskytnúť deťom primeraný spôsob vzdelávania v predškolskom veku.

Úpravou zariadenia škôlky (ploty a chodníky) plánuje zvýšiť bezpečnosť prevádzky škôlky. Medzi úpravy sú zahrnuté: oprava domčeku na hranie, oprava hojdačiek a preliezky, nový náter zariadenia pre hry na dvore.

V pláne je aj vytvorenie nového, bezpečnejšieho vchodu do zariadenia.


Rodičovská rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Červeník

Názov projektu: Nová záhrada
Ambasádor: Knoblochová Ľubica
Miesto: Červeník

Projekt je zameraný na vybudovanie pestovateľských políčok, v ktorých by boli vysadené ovocné stromy či kríky. S touto výsadbou úzko súvisí i potreba navážky hliny a zabezpečenie inštalácie hadice na zavlažovanie nielen úžitkových, ale aj okrasných rastlín. Ďalšou „métou“ je zakúpiť okrúhly kameň a obrubníky na vytvorenie mini dopravného ihriska. Združenie chce docieliť, aby školský dvor MŠ bol vybavený predovšetkým prírodnými materiálmi.

Počas aktivity Naše mesto dobrovoľníci upravia vonkajšie priestory školy – prebehne navážka hliny a zabezpečenie inštalácie hadice na zavlažovanie pre úžitkové a okrasné rastliny. Odstráni sa železný, detský kolotoč, ktorý je už v nevyhovujúcom stave.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE

MŠ pri ZŠ s MŠ (Šarovce)

Názov projektu: Na ulici, na ceste, správame sa bezpečne
Ambasádor: Róbert Zábrenszki
Miesto: Šarovce 

Zámerom projektu materskej školy je motivovať deti kpohybovej činnosti prostredníctvom dopravnej výchovy. Bezpečnosť je dôležitá – prostredníctvom tohto projektu sa deti naučia, aké správanie na ceste je vhodné. Pripravia sa tak na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke, ktorý využijú v budúcnosti a získajú aj praktické skúsenosti, ako uplatniť pravidlá bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách.

Počas aktivity Naše mesto budú dobrovoľníci pracovať na obnove dopravného ihriska a pomôžu pri realizácii aktivít zameraných na dopravnú výchovu detí.


Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

Názov projektu: Úprava školského parku
Ambasádor: Ján Forgáč
Miesto: Levice

V spolupráci s partnermi, dobrovoľníckymi a občianskymi združeniami realizuje gymnázium projekt premeny školského parku na moderný výukový a oddychový priestor postupne už niekoľko rokov.

V súčasnosti by v rámci podpory grantového programu radi upravili priestory externého výukového altánku. 

Počas Nášho mesta sa budú dobrovoľníci venovať úprave oplotenia vrátane nového náteru a vyčisteniu plôch v blízkosti oplotenia.


Materské centrum Lipka (Tlmače)

Názov projektu: Revitalizácia pešej zóny na Lipníku
Ambasádor: Daniela Chovanová
Miesto: Tlmače 

Materské centrum Lipka má záujem revitalizovať prostredie pešej zóny v Tlmačoch, mestskej časti Lipník tak, aby ho občania mesta s radosťou využívali vo svojom voľnom čase. Počas projektu bude osadená nová lanová preliezačka pre deti na detskom ihrisku, ktoré je súčasťou tejto pešej zóny. Lanová preliezačka poteší hlavne deti staršie ako 5 rokov, nakoľko prvky momentálne inštalované na detskom ihrisku sú určené najmä pre menšie deti.

V rámci akcie Naše mesto dobrovoľníci vysadia na pešej zóne kvety – trvalky a dreviny.


Mesto Zlaté Moravce

Názov projektu: Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2, 6. etapa
Ambasádor: Milan Kabát
Miesto: Zlaté Moravce

Cieľom projektu obnovy záhrady materskej školy je vytvoriť priestor pre deti, ktorý vzbudí ich záujem pohybové aktivity a pohyb v prírode. V dnešnej dobe majú deti potrebu hrať sa na tabletoch, telefónoch alebo počítačoch – je preto potrebné im vytvoriť bezpečný a motivujúci priestor na šport a pohybové aktivity. Výsledkom projektu bude priestor, kde sa budú môcť uskutočniť rôzne športové aktivity a kde budú vysadené stromy, ktoré zabezpečia deťom ochranu pred slnečným žiarením.

Počas aktivity Naše mesto sa zabezpečí pevné prekrytie pieskoviska, ktoré zamedzí prístupu zvieratám do pieskoviska a jeho znečistenie.


Mesto Levice

Názov projektu: Obnova historickej promenády
Ambasádor: Jozef Kubovič
Miesto: Levice

V období Rakúsko – Uhorska, za účasti okrášľovanej komisie, vznikla pešia promenáda. Tvorila vtedy jediný ucelený vegetačný prvok určený pre verejnosť. Viedla z centra mesta popri cintoríne na levickú kalváriu. V povojnovom období, stratila svoj význam a v súčasnej dobe ide o zarastený a spustnutý priestor, tvoriaci pás zanedbanej zelene medzi komunikáciou vedúcou k cintorínom a novou zástavbou rodinných domov. Cieľom tohto projektu je revitalizovať tento priestor – vyčistiť od odpadu a stavebnej sute, prerezať náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu a umiestniť prvky drobnej architektúry.

V rámci podujatia Naše mesto sa dobrovoľníci pustia do čistenia priestoru – je potrebné vyzbierať odpad a opadané konáre, prebehne aj prezentácia zámeru revitalizácie parku.


Michaelis (Levice)

Názov projektu: Detská besiedka – centrum pre našich najmenších
Ambasádor: Branislav Matľák
Miesto: Levice

Cieľom projektu je zriadiť komunitné centrum pre rodiny s malými deťmi. Centrum bude vybavené rôznymi pomôckami a zariadením, pomocou ktorého sa budú deti hravou formou rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, oboznamovať so svojim okolím, javmi a dejmi. Úlohou "Detskej besiedky" bude aj budovanie a upevňovanie vzťahov v samotných rodinách i medzi rodinami navzájom. 

Iniciatíva Naše mesto bude zameraná na činnosti s deťmi a mládežou. Predmetom aktivity bude rozvoj ľudských zmyslov (zrak, sluch, hmat) zúčastnených, ktorí podanú informáciu spracujú a vytvoria dielo. Aktivita bude zameraná na starostlivosť o rastliny v záhrade a živočíchy žijúce voľne v prírode.


DSS Hrabiny (Nová Baňa)

Názov projektu: Záhradka pre seniorov
Ambasádor: Michal Hula
Miesto: Nová Baňa

Zamestnanci domova sociálnych služieb by radi vytvorili záhradku pre seniorov, ktorí sú imobilní a poskytli im tak možnosť tráviť čas aktívnou prácou na vzduchu a zároveň vytvorili priestor na realizáciu a relax. Záhradka by bola vo výške, ktorá by zodpovedala výške človeka na vozíčku tak, aby takýto záhon mohol imobilný senior pohodlne obhospodarovať. Rovnako by bol záhon vhodný aj pre ostatných klientov, nakoľko ide o ľudí s pohybovými problémami. Súčasťou projektu je aj lavička, kde by si mohli sadnúť a v pohodlí sa starať o záhon. Pestovali by si tam bylinky, ktoré by boli použité v kuchyni pri príprave jedál či na čaj.

Aktivita v rámci iniciatívy Naše mesto sa zameria na skrášlenie areálu zariadenia – vybrúsi sa zábradlie, ošetrí základnou farbou a natrie vrchnou farbou.


Obec Slepčany

Názov projektu: Modernizácia priestorov školy
Ambasádor: Alena Godálová
Miesto: Slepčany

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce. Cieľom je zlepšiť prostredie pre žiakov školy – nahradiť pôvodné (poškodené a nevyhovujúce) šatníkové skrinky a skrinky na učebné pomôcky v triedach za nové a doplniť lavičky do šatne.

V rámci aktivity Naše mesto prebehne úprava okolia školy (kosenie, hrabanie, odstránenie starých kríkov a výsadba nových, odstránenie nepôvodných náletových drevín okolo plotu), natieranie kovových brán, oprava oplotenia. Obnova lavičiek v šatni (prebrúsenie a natretie farbou), oprava opadaného muriva vnútorných obvodových stien v triedach.


Pozemkové spoločenstvo obč. Starého Tekova

Názov projektu: Oddychové zóny na brehu Hrona
Ambasádor: Branislav Béreš
Miesto: Starý Tekov

Cieľomprojektu je vybudovanie oddychových zón s náučným chodníkom popri brehu Hrona pri obci Starý Tekov a v jeho blízkom okolí. Tadiaľ vedie i cyklotrasa. Počas projektu budú doplnenéďalšie oddychové zóny (lavičky, altánok, informačné tabule s históriou z tohto regiónu). Súčasťou projektu bude i úprava terénu v okolí oddychových zón. Takto vytvorené zóny budú podporou aj pre rekreačné športy.

Dobrovoľníci sa v rámci aktivity Naše mesto zapoja dom príprav terénu pri historickom ochrannom vale pri starom koryte Hrona a úpravy spadnutého topoľa na vytvorenie posedenia.

LOKALITA: RIADITEĽSTVO SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ, BRATISLAVA

SKLENKO (Bratislava)

Názov projektu: Záhady záhrady
Ambasádor: Mária Sedláková
Miesto: Bratislava

Umelecká škola plánuje realizovať projekt obnovy záhrady v prospech rozšírenia možností využitia pre žiakov všetkých študijných odborov školy (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno- dramatický).

Záhradu v okolí školy chcú premeniť na záhradný park, kde budú mať žiaci možnosť pracovať s prírodnými materiálmi a vytváraťinštalácie priestorových objektov. Bude to multifunkčný priestor na realizáciu workshopov a podujatí. Okrem priestoru pre relaxáciu tak záhrada ponúkne zázemie pre výučbu pod holým nebom a príležitosti pre špeciálnu výučbu detí formou hry a interakcie s prostredím.

V rámci aktivity Naše mesto dobrovoľníci priestor vyčistia a zrekultivujú.


OZ Dog Azyl (Veľký Meder)

Názov projektu: Ukážte sa v dobrom svetle
Ambasádor: Lucia Budajová
Miesto: Veľký Meder

Pre útulok je mimoriadne dôležité pripraviť nové výbehy a koterce pre psíkov. Pri momentálnom počte už existujúce koterce nedostačovali kapacitou. Urgentne je v pláne vytvoriť 5 nových výbehov s kotercami pre havkáčov – seniorov, ktorí sú už niekoľko rokov v útulku a nikto si ich neadoptoval. Urgentne je treba riešiť aj prestavbu/vyspádovanie odtokového kanálaa jeho napojenie na žumpu.

V tejto súvislosti sa ako predpríprava (v rámci iniciatívy Naše Mesto) musí opätovne odkaliť a rekultivovať odtokový kanál, ktorý lemuje celý priestor vonkajších výbehov v dĺžke 40 m.


Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy (Bratislava)

Názov projektu: Zdraví štvornohí pomocníci
Ambasádor: Oľga Beckerová
Miesto: Bratislava

Aby mohol vodiaci pes vykonávať svoju prácu, musí byť úplne zdravý, pretože počas svojho pracovného života nachodí veľa kilometrov. Častým ochorením plemena labrador je ochorenie kĺbov – dysplázia, preto všetky šteniatka pred zaradením do tréningu musia absolvovať RTG vyšetrenie lakťových a bedrových kĺbov. Vďaka RTG vyšetreniam tak môže združenie posunúť do výcviku len zdravých psíkov, a teda zabezpečiť kvalitných pomocníkov pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Počas iniciatívy Naše mesto budú dobrovoľníci pomáhať trénerom pri výcviku psov, a to rozmiestňovaním prekážok a vytváraním špeciálnej trasy, rovnako ako aj vyhotovovaním fotodokumentácie.

HLASOVANIE UKONČENÉ