Ukážte sa v dobrom svetle

Hlasovanie pre rok 2019 ukončené!

Dajte všetkým vedieť, že sa jedným klikom môžu ukázať v lepšom svetle a hlasovanie šírte ďalej aj na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach. 

Je také jednoduché zasadiť sa za správnu vec! Vyberte si jeden z 14 projektov a zahlasujte zaň. Projekty s najviac hlasmi finančne podporíme.

Tisíce dobrovoľníkov z firiem a z verejnosti sa každý rok zapájajú do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – Naše Mesto. V tomto roku sa do podujatia zapojí aj viac ako 220 firemných dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární. Skrášľovanie parkov a verejných priestorov, úprava zariadení škôl a škôlok, obnova športovísk alebo pamiatok. Ambasádori projektov – zamestnanci elektrární, dlhodobo spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami v mieste kde pracujú alebo žijú.

O podpore projektov môžete rozhodnúť do 14. júna 2019.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, na ktorý žiada podporu konkrétna organizácia, kliknite na jeho názov.

LOKALITA: ELEKTRÁRNE NOVÁKY

 • Mesto Prievidza: Revitalizácia jazierka v mestskom parku

Názov projektu: Revitalizácia jazierka v mestskom parku v Prievidzi
Ambasádor: Vladimír Macháček
Miesto: Prievidza

Mestský park v Prievidzi patrí medzi obľúbené miesto, ktoré obyvatelia mesta hojne využívajú na trávenie voľného času, športové aktivity a stretávanie sa. Dominantou Mestského parku je jazierko, v ktorom  je v súčasnosti nedostatočné množstvo vody. Prítok do jazierka je napojený priamo na rieku Nitru. Rieka vytvorila nánosy sedimentov, ktoré zabraňujú dostatočnému prítoku vody do jazierka. Predmetom projektu je odstránenie sedimentov z okolia nápusti a vyčistenie samotnej nápuste a  prívodného potrubia. Túto činnosť je možné realizovať len za pomoci mechanizmov. Odstránením sedimentov a spriechodnením nápustného potrubia dosiahneme požadovanú výšku hladiny vody v jazierku, výrazne sa zlepšia podmienky pre ryby a vodné živočíchy, ktoré obývajú uvedený biotop. Na realizácii projektu sa predpokladá účasť dobrovoľníkov.

Jazierko zároveň slúži ako detský rybársky revír pre členov rybárskeho krúžku pri CVČ V Prievidzi.

LOKALITA: VODNÉ ELEKTRÁRNE

 • LA-VI-NA, o.z.: Komunitné centrum Záriečie

Názov organizácie: LA-VI-NA, o.z.
Názov projektu: Komunitné centrum Záriečie
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ondrej Tőrők

V druhom kole chceme dokončiť klubovňu pre deti a mládež. V Záriečí ani v okolí sa nenachádza priestor pre deti a mládež, kde by mohli tráviť svoj voľný čas zmysluplným a zábavným spôsobom. Mimo školy im chýba priestor zábavným spôsobom sa učiť o prírode, budovať priateľstvá, pomáhať druhým a športovať. Taktiež im chýba otvorený priestor pre medzigeneračnú výmenu skúseností a pohľadov na život.

Chceme ich podporovať v tom, aby sa stretávali, rozvíjali svoje talenty a upevňovali svoje dobré vzťahy. Veľkým rizikom pre súčasnú mládež je posedávať v mladom veku v krčme, kde sa fajčí a konzumuje alkohol, pretože tak vzniká silný návyk tráviť čas v krčme. Vytvorením príjemného prostredia v Záriečí by sme chceli budovať u detí návyk tráviť čas spolu v komunite, pri dobrom jedle budovať priateľstvá a pri iných kreatívnych aktivitách vedených animátormi sa niečo naučiť.

Vybudovaný priestor bude teda multifunkčný, navrhnutý podľa vzorov z iných už osvedčených projektov z väčších miest.


 • OZ Komenský: Vytvorenie letnej exteriérovej učebne ZŠ Veľkomoravská, Trenčín

Názov organizácie: OZ Komenský, Veľkomoravská 12, Trenčín
Názov projektu: Vytvorenie letnej exteriérovej učebne ZŠ Veľkomoravská, Trenčín
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ľubica Lešinská

V areáli ZŠ Veľkomoravská Trenčín máme priestor nad kotolňou - veľkú terasu, na ktorú vedú dve dvere z našej spojovacej chodby medzi dvoma blokmi školy. Po odobrení nášho zámeru zo strany statika a zo strany požiarnikov ( realizujeme zdvihnutie 6 odfukov na úroveň strechy spojovacej chodby a zdvihnutie zábradlia na požadovanú výšku), chceme využiť tento priestor na vytvorenie exteriérovej učebne aplikáciou umelej trávy s vysokým vlasom - inštalácia bez piesku, a vhodnými exteriérovým sedením a stolmi pre žiakov, vrátane tienenia - slnečníky. Priestor by bol využiteľný pre žiakov v poveternostne priaznivých mesiacoch - september, október, apríl, máj, jún -  počas vyučovania, popoludní pre žiakov školského klubu a počas prázdnin by bol využívaný  našimi školskými tábormi.


 • AUTIS, občianske združenie: Projekt Prales

Názov organizácie: AUTIS, občianske združenie
Názov projektu: PRALES
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Marián Ježík

Autistické deti milujú prírodu. Projekt Prales sa snaží priblížiť sa k pricípom, ktoré fungujú v prírode. Deti v ňom môžu byť bezprostredné, spontánne, uvoľnené, budú mať slobodu pohybu. Všetko v Pralese môžu skúmať a nechať pôsobiť na seba. Správanie v Pralese vychádza z konkrétneho priania dieťaťa a pedagóg sa jeho voľbe prispôsobí. Cieľom PRALESA je pôsobiť na zmysly dieťaťa, rozvíjať jeho pohybové, komunikačné a sociálne schopnosti, znižovať agresívne a stereotypné správanie.

V škole bude vytvorený ohraničený priestor čím sa vytvorí bezpečné prostredie pre pohybové aktivity a relax pre deti, s použitím pomôcok ako rôzne laná, rebríky, hojdačky, špeciálne pomôcky na zmyslové vnímanie detí a pod. Deti budú v Pralese v popoľudňajšom čase, vo voľnočasových aktivitách Školského klubu. Výhodou je aj možnosť pohybu v Pralese v prípade nepriaznivého počasia. Projekt Prales sa bude realizovať v Základnej škole pre autistov, Na Dolinách 27, Trenčín.


 • Obec Dolné Srnie: Úprava miestneho cintorína

Názov organizácie: Obec Dolné Srnie
Názov projektu: Úprava miestneho cintorína
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Milan Chovanec

Počas minulého volebného obdobia sa Komisia pre šport, školstvo a kultúru v obci Dolné Srnie aktívne každoročne zapájala cez Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis do výzvy Naše Mesto a Ukážte sa v dobrom svetle. V obci sme vybudovali kultúrnu a oddychovú zónu za kultúrnym domom (detské ihrisko, altánok, uložili zámkovú dlažbu, lavičky), osadili lavičky v obecnom parku, natreli zábradlie, zorganizovali súťaž vo varení gulášu a iné. Minulý rok sme získali v rámci iného grantu finančnú podporu na výsadbu 100 ks tují. Tuje sme vysadili v priestore medzi materskou školou a cintorínom. Priestor sme vyčistili od kríkov, trávy a následne vysadili tuje. V rámci výzvy Ukážte sa v dobrom svetle, v prípade, ak bude náš projekt úspešný, chceme zreparovať staré lavičky na miestnom cintoríne a to ošmirgľovať drevo z lavičiek a natrieť ho farbou. Zakúpiť a osadiť 3 kusy nových lavičiek do betónového podkladu, vysadiť pri dome smútku kvety a kríky, aby miesto bolo dôstojné.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE BOHUNICE

 • SRRZ – RZ pri ZŠ s materskou školou Červeník: Rekonštrukcia vonkajších drevených komponentov

Názov organizácie: SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou Červeník
Názov projektu: Rekonštrukcia vonkajších drevených komponentov
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Ľubica Knoblochová

S dobrovoľníkmi budeme pracovať na rekonštrukcii vonkajších drevených komponentov. Začneme na podujatí Naše Mesto a následne by sme chceli pokračovať aj v prípade úspešnosti v druhom kole. Je potrebné zrenovovať staré nátery na drevených záhradných prvkoch (drevené kone, vozy) v areáli školského dvora, zrekonštruovať poškodené a uvoľnené drevené časti záhradných prvkov, ktoré ohrozujú pevnosť a stabilitu konštrukcie, spevnenie uvoľnených častí rôznymi metódami, reštaurovanie maľovaných obrázkov domácich zvierat, ktorými je pomaľovaný sklad hračiek.

LOKALITA: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE

 • Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja: Záhady hradu Hrušov

Názov organizácie: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja
Názov projektu: Záhady hradu Hrušov
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Vladimír Fiala 

Od roku 2002 na hrade prebieha odborná rekonštrukcia, sanácia, konzervácia a výskum. Hrad je voľne prístupný a návštevníci vidia, že každým rokom hrad ožíva a jeho múry pribúdajú. I v roku 2019 chce OZ Leustach vdýchnuť život ďalším jeho častiam.

Cieľom projektu je pripraviť areál hradu na ďalšiu sezónu archeologických výskumov. Vítaná je aktivita dobrovoľníkov: muži môžu pomáhať pri odvoze sute a kameňov, ženy a deti pri umývaní archeologických nálezov. Potom spoločne, spolu s odborníkmi (archeológ a archeobotanik) dobrovoľníci spoznajú záhady archeologických artefaktov, ktoré odhalia tajomstvá stredovekého života na hrade Hrušov. V rámci projektu dobrovoľníci prispejú k spoznaniu histórie, k rekonštrukcii a záchrane hradu Hrušov. Máme záujem o pokračovanie projektu v druhom kole a prostriedky budú využité na revitalizáciu hradu.


 • OZ Spoznávame Svet a Slovensko: Jedlý les

Názov organizácie: OZ Spoznávame Svet a Slovensko
Názov projektu: Jedlý les
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Peter Hríbik

Projekt je určený pre deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Rybníku. Cieľom je realizovať v školskej záhrade tzv. jedlý les. Nosnou myšlienkou je dosadiť strom za každého učiteľa (18) a ker za každého žiaka (190) základnej a materskej školy v Rybníku, vytvoriť nenáročný trvalkovo-bylinkový záhon s minimálnymi nárokmi na údržbu, a tým vytvoriť základ pre budúcu komunitnú záhradu. Deti vyrastajú v civilizácii, ktorá sa už stáročia od prírody vzďaľuje a jedlo získava z regálov v obchode častejšie než na poli, preto ich musíme mnoho „nových“ vecí naučiť.

Chceme dať deťom šancu popri hre na naháňačku a skrývačku odtrhnúť si sladkú malinu, či šťavnatú hrušku. Bez toho, aby sme ich nútili, budú jesť ovocie priamo zo stromu a mať potrebný prísun vitamínov. Z toho, čo v rámci projektu vysadíme, budú mať úžitok aj budúci škôlkári a školáci. Do priestoru plánujeme zasadiť atraktívne a vzdelávacie prvky drobnej architektúry (zvonkohra, lavička, hotel pre hmyz, vtáčie búdky, kompostovisko).


 • Rodičovské združenie pri ZŠ Tlmače: Zveľadenie exteriéru a interiéru v ZŠ

Názov organizácie: Rodičovské združenie pri ZŠ Tlmače
Názov projektu: Zveľadenie exteriéru a interiéru v ZŠ Tlmače
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Daniela Chovanová

RZ pri ZŠ Tlmače plánuje zvýšiť hygienický štandard a komfort pre deti v ZŠ Tlmače prostredníctvom zakúpenia a inštalácie dávkovačov na tekuté mydlo, toaletný papier a papierové utierky na ruky spolu s náplňou na 1 školský rok do všetkých miestností žiackych toaliet v škole. Týmto spôsobom zlepšíme kvalitu života pre deti v meste, nakoľko v škole trávia podstatnú časť svojho dňa a správne hygienické návyky a umývanie rúk sú nevyhnutnou podmienkou pre ich zdravý životný štýl.

Riešenie je dlhodobo udržateľné, nakoľko najväčšia vstupná investícia sú zásobníky a dávkovače a samotné náplne v ďalšie školské roky zakúpi RZ pri ZŠ Tlmače z príspevkov od rodičov žiakov.


 • Levický okrášľovací spolok: Obnova Historickej promenády v Leviciach 2

Názov organizácie: Levický okrášľovací spolok
Názov projektu: Obnova Historickej promenády v Leviciach 2
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Jozef Kubovič

V Leviciach v priestore medzi cintorínom a Pedagogickou školou kedysi (pred cca 100 rokmi)bola promenáda  - Historický mestský park. Na podnet Levického okrášľovacieho spolku vznikol projekt na oživenie tohto miesta. Jeho cieľom je revitalizovať predmetný priestor – vyčistiť územie od odpadu, prerezať náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu, umiestniť prvky drobnej architektúry a prepojiť s trasou na Kalváriu. V predchádzajúcom období boli osadené info tabule, veľká časť priestoru vyčistená a vyrovnaná, sú pripravené lavičky a odpadkové nádoby na osadenie.

V rámci nášho projektu chceme dočistiť priestor, osadiť info tabuľky k vzácnym drevinám a vyznačiť trasu z centra mesta k promenáde.


 • SVETIELKO NÁDEJE: Výživa je dôležitá

Názov organizácie: SVETIELKO NÁDEJE
Názov projektu: Výživa je dôležitá
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Mária Homolová

Služby detského mobilného hospicu (DMH) poskytujeme od r. 2013. Služby poskytujeme deťom v terminálnom štádiu nielen onkologického ochorenia, ale aj iných život limitujúcich ochorení. Zmyslom je umožniť deťom  dožitie v kruhu rodiny  za podpory lekárov, sestier, sociálneho pracovníka a iných odborníkov  a nie v nemocničnom prostredí, resp. pomôcť rodine pri narodení dieťaťa s ťažkou diagnózou odkázanou na prístroje naučiť sa starať o dieťaťa, pomôcť v začiatku so zapožičaním prístrojov a potom pomáhať pri zhoršení stavu. Služby poskytujeme v BB a ZA kraji, resp. do 2 hodín dostupnosti autom.

Cieľom tohto projektu je pre DMH zabezpečiť eterálnu pumpu na podávanie výživy pre deti, ktoré už nie sú schopné prijímať potravu ústami (t.j. prijímanie potravy cez PEG) alebo v rodinách v ťažkých sociálnych podmienkach  na doplnenie potrebnej výživy napr. nosogastrálne. Pumpu na potrebný čas zapožičiame rodine a zabezpečíme aj potrebné sety výživy.


 • Mesto Zlaté Moravce: Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2, 8. Etapa

Názov organizácie: Mesto Zlaté Moravce, Materská škola, ul. Slnečná č.2
Názov projektu: Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2, 8. Etapa
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Milan Kabát

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre deti, kde záujem o pohybové aktivity a pohyb v prírode prevýšia potrebu hrať sa na tabletoch, telefónoch alebo počítačoch a zaistia bezpečnosť pri športových aktivitách. Po zrealizovaní projektu sa v areáli vytvoria oddychové zóny, osadia sa ďalšie lavičky, kde si deti môžu po športových aktivitách oddýchnuť, vysadia sa stromy, ktoré zabezpečia deťom ochranu pred slnečným žiarením, vytvorí sa priestor pre vzdelávanie v exteriéri.


 • Hokejový klub HC Zlaté Moravce: Obnova exteriérového ihriska pri zimnom štadióne

Názov organizácie: Hokejový klub HC Zlaté Moravce
Názov projektu: Obnova exteriérového ihriska pri zimnom štadióne
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Milan Kabát

Hlavným cieľom hokejového klubu je vytvorenie vhodných podmienok pre športovú činnosť v hre ľadového hokeja, vytvárať podmienky a upevňovanie zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť detí. Medzi dôležité aspekty zvyšovania telesnej kondície je fyzická príprava mimo ľadu. Jedná sa o športové aktivity v exteriéri na ihrisku. Ihrisko, na ktorom sa vykonávajú športové aktivity detí nespĺňa atribúty ihriska, preto je nevyhnutná jeho oprava.


LOKALITA: RIADITEĽSTVO SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ, BRATISLAVA

 • Klub priateľov Slovenskej národnej galérie: Schaubmarov mlyn Sad

Názov organizácie: Klub priateľov Slovenskej národnej galérie
Názov projektu: Schaubmarov mlyn Sad
Ambasádor za Slovenské elektrárne: Lívia Nogová

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý postupne revitalizujeme a plánujeme sprístupniť pre verejnosť. Projektom Schaubmarov mlyn Sad chceme pomocou dobrovoľníkov pripraviť sad na otvorenie pre verejnosť a to ochranou vysadených stromov pred zverou, mulčovanie záhonov, čistenie koryta zveľadenie prístupu do sadu kde je súčasťou aj natieranie múru z prefabrikátu, ktorý narúša najmä esteticky vidiecky ráz mlyna. Chceme dávať kontext a komfort ľuďom, ktorí preň pracujú.