Ukážte sa v lepšom svetle

Projekty, ktoré budú mať najväčšiu podporu, získavajú grant na realizáciu až do výšky 3-tisíc eur. Stačí, ak zo zoznamu vyberiete projekt, ktorý chcete podporiť svojím hlasom. Do vyhradeného políčka vložte vašu emailovú adresu, na ktorú systém odošle poštu s konfirmačným linkom. Až po kliknutí na link v emaili bude váš hlas zarátaný.

Áno, hlasovanie cez Facebook "Like" by bolo rýchlejšie a jednoduchšie, takto však umožníme hlasovať aj používateľom, ktorí nemajú vytvorené konto na niektorej zo sociálnych sietí. Overovaním predídeme viacnásobnému hlasovaniam jedného používateľa z viacerých zariadení s prístupom na internet. Zároveň môžu hlasovať aj zamestnanci firiem, ktorí na internet pristupujú cez jednu IP adresu.

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Novákoch

Názov projektu: Podporme športom zdravie našich detí

Región: Elektrárne Nováky

V rámci projektu plánujú rodičia v spolupráci so škôlkou a dobrovoľníkmi vybudovať v areáli MŠ športové ihrisko. Bude využívané najmä ako športovo-oddychová zóna. Využívanie tohto priestoru je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou prevencie a liečby civilizačných chorôb, akými sú obezita a srdcovo cievne ochorenia, ktoré v dnešnej dobe postihujú už aj deti v predškolskom veku.

Vybudovaním ihriska chceme deti motivovať k pravidelným pohybovým aktivitám a primeranou formou im vštepovať pozitívny vzťah k športu.


REGIÓN: Elektrárne Nováky

Základná škola P.O.H. Veľké Kapušany

Farebný svet – Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu i pôdu. Práve na túto tému je zameraný aj tento projekt.

Nadväzuje na  jednu z hlavných myšlienok reformy školstva, a to priniesť do výchovy a vzdelávania nové, netradičné postupy, ktoré by prispeli k premene tradičnej školy a spôsobu výučby v nej na školu modernú. Tá nemá byť miestom, kde žiaci dostanú od učiteľov hotové poznatky, vedomosti, ale miestom, kde sa žiaci aktívne zúčastňujú na objavovaní, osvojovaní vedomostí a zručností.

Projekt je zameraný na modernizáciu učebných pomôcok a rozvoj interaktívnych foriem vyučovania.

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

Názov projektu: Obnova areálu a ihriska materskej školy

Ambasádor: Pavol Görög

Miesto: Nováky

Škola sa svojimi aktivitami snaží prinášať inovácie v areáli školy a zabezpečiť rozvoj pohybových zručností detí.

Cieľom je zabezpečiť čo najväčšie prepojenie vyučovacieho procesu s vonkajším prostredím a dosiahnuť súzvuk žiakov s prírodou, ekologické myslenie, vnímavosť na prírodu, otužilosť žiakov, rozvoj pohybových aktivít a ich bezpečnosť. Súčasťou aktivít bude aj oprava sedenia v "triede v prírode" a to výmena polámaného dreva, vybudovanie prístrešku a v priestore umiestnia aj eko – tabuľu.

V rámci podujatia Naše mesto sa budú dobrovoľníci podieľať na obnove ľadovej plochy – vymenia pletivo, obnovia mantinely a celkovo upravia okolie.

Obec Radobica

Úprava areálu športových ihrísk

Región: Elektrárne Nováky

Projekt obce sa zameriava na zveľadenie športového areálu a detského ihriska – priestoru na ktorom sa v obci pravidelne uskutočňujú športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Areál plánujú v spolupráci s dobrovoľníkmi osadiť novými lavičkami a novým oplotením, ktoré je z bezpečnostného aj z estetického hľadiska nevyhovujúce.

Týmto projektom chce obec zabezpečiť lepšie podmienky pre rozvoj nielen futbalového klubu, ale aj ostatných podujatí, ktoré okrem  občanov obce a chalupárov navštevujú aj obyvatelia okolitých obcí a miest.

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany

Názov projektu: Zdravý pohyb pre každého

Región: Elektrárne Nováky

Projekt Zdravý pohyb pre každého je zameraný na zlepšenie a zefektívnenie športoviska v areáli ZŠ s MŠ Bystričany. O areál sa dlhodobo stará skupina dobrovoľníkov, ktorý sa snažia vytvoriť športový komplex pre široké spektrum športových nadšencov. Cieľom projektu je hlavne pritiahnuť na športovisko väčší počet občanov a zatraktívniť ho pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

Počas realizácie projektu dobrovoľníci inštalujú aj športové náradie ako aj preliezačky pre najmenších. Podarí sa tak vytvoriť priestor pre obyvateľov obce, ktorú môžu celoročne využívať na športové aktivity.

Základná škola na Pribinovej ulici v Novákoch

Názov projektu: Byť fit je hit

Región: Elektrárne Nováky

Škola sa rozhodla v spolupráci s dobrovoľníkmi vybudovať fitpark. Ten bude umiestnený v blízkosti už osadených preliezok pre deti. Budú ho tak môcť využívať nielen žiaci základnej a   špeciálnej školy, ale po vyučovaní aj rodičia, ktorí so svojimi deťmi trávia čas na detskom ihrisku.

Fitpark bude prispôsobený tak aby ho mohli využívať  aj dôchodcovia. Bude prístupný všetkým občanom mesta. Po nainštalovaní náradia dobrovoľníkmi sa uskutoční otváracie podujatie "Zacvičte si, prosím", určené pre Klub dôchodcov a Materské centrum Nováčik. Deti s rodičmi a dôchodcovia si budú môcť Fipark vyskúšať a dostanú informácie ako ho čo najlepšie využívať.

V novom areáli je každoročne plánované podujatie "Cvičí celá rodina" spojené so súťažou o čo najpočetnejšie zastúpenie členov rodiny.

Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii Prievidza

Názov projektu: Rozvoj úcty k prírodným zdrojom

Región: Elektrárne Nováky

Cieľom projektu je dôraz na výchovu žiakov k citlivosti pre potreby prírody a jej ochranu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít. Prvou aktivitou bude separovanie odpadu, modernizácia separačných nádob a rozvoj povedomia žiakov školy o ochrane životného prostredia. Druhou aktivitou bude dobudovanie energeticky úspornej multifunkčnej učebne všeobecno-vzdelávacích predmetov. Súčasťou plánovanej aktivity je skultúrnenie miestnosti bývalého kabinetu na miesto formálneho aj neformálneho vzdelávania sa dospelých a žiakov.

Rodičovské združenie pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom

Názov projektu: Cesta zdatnosti a oddychu

Región: Elektrárne Vojany

Projekt je zameraný na zveľadenie nefunkčného areálu základnej školy. Rodičia v spolupráci so Základnou školou, žiakmi a  dobrovoľníkmi plánujú vybudovať oddychovo-športovú plochu. Potom ako sa v areáli odstránia divoko rastúce kríky, stromy, burina a upraví sa terén, budú inštalované športovo oddychové predmety ako napríklad lavičky, ping-pongové stoly a basketbalový kôš.

Do projektu sa aktívne zapoja aj žiaci základnej školy – postupne budú zhotovovať na technických hodinách dekoračné doplnky z dreva, symbol školy "sova" alebo búdky pre vtáčiky. Nový areál budú využívať hlavne deti základnej školy, materských škôlok a v popoludňajších hodinách aj obyvatelia obce Lehota pod Vtáčnikom.

Zámerom je areál zhodnotiť a pripraviť na otvorenie k 30. výročiu otvorenia Základnej školy v septembri 2016.

Park Topoľčianky

Názov projektu: Park miesto zdravého životného štýlu

Región: Atómové elektrárne Mochovce

Povrchový vodný systém v parku je tvorený dvomi vodopádmi, ktoré ho rozdeľujú na dve časti: vodopády a koryto vodného toku boli zhotovené z prírodného kameňa. Zároveň napája jazero a volieru pre pávy. Systém bol navrhnutý aby tečúca voda v týchto miestach narážala na kamene a jej následné trieštenie vo vodopádoch spôsobovalo zvýšenú vzdušnú vlhkosť a spolu s okolitými ihličnanmi, ktoré vylučujú fytoncídy blahodárne pôsobilo na ľudský organizmus. Súčasný stav je taký, že systém funguje len čiastočne a miestami vôbec.

Cieľom je korytá obnoviť, určiť správny spád a vyložiť koryto štiepaným kameňom, obnova mostov a vodopádov. Dobrovoľníci tak pomôžu obnoviť túto lokalita je často navštevovaná návštevníkmi parku.

Obec Dolné Srnie

Názov projektu: Oddychová zóna pri kultúrnom dome

Región: Vodné elektrárne – Nové Mesto nad Váhom

V priestore pri kultúrnom dome, v centre obce, vznikne v rámci projektu oddychová zóna s lavičkami a preliezačkami. Momentálne nevyužitý a chátrajúci priestor sa tak zmení na miesto stretávania obyvateľov. Počas iniciatívy Naše mesto bol z priestoru odstránení železný odpad. V tejto fáze projektu budú finančné prostriedky použité na vysadenie nového trávnika, lavičiek, úpravu asfaltovej plochy a vytvorenie detského ihriska. Lavičky a detské ihrisko bude osadené s pomocou dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa zapoja do rekultivácie pôdy a vysadenie nového trávnika, očistenia asfaltovej plochy a ďalších aktivít, ktorú budú potrebné.


REGIÓN: Vodné elektrárne – Nové Mesto n. Váhom

Občianske združenie Vĺčik

Názov projektu: Posed s panorámou Trenčína
Ambasádor: Branislav Ježík
Miesto: Hrabovka 

Cieľom občianskeho združenia je postaviť Posed – prístrešok s ohniskom a lavicami v obci Hrabovka s exkluzívnym výhľadom na panorámu mesta Trenčín. Na miestnom ihrisku sa každoročne konajú Hodové slávnosti, miesto využívajú cyklisti a turisti na oddych, stretávanie sa rodín. Po úspešnom zrealizovaní projektu by sa miesto využívalo na rôzne kultúrne podujatia, prístrešok by sa dal využiť ako pódium pre vystúpenie hudobníkov, ale aj na opekanie a oddych, prípadne ako úkryt pred nepriaznivým počasím.

V okolí sa nachádzajú aj bunkre z čias 2. svetovej vojny – a práve tie budú počas aktivity Naše mesto členovia OZ za pomoci dobrovoľníkov čistiť od náletových drevín. Plánuje sa aj sprístupniť cesta do bunkrov a vyčistiť ich okolie.


Základná umelecká škola Dobšiná

Názov projektu: V krajšom prostredí bude radosť tvoriť
Ambasádor: Ján Garan Krišťák
Miesto: Dobšiná

Poslaním tohto projektu je skrášliť prostredie školy, v ktorom sa deti pohybujú počas vyučovania v popoludňajších hodinách.

Cieľom je vyriešiť celý vzhľad areálu základnej umeleckej školy – skrášliť dvor, upraviť staré kríky, vysadiť nové kvety, obnoviť skalku odstránením starých častí, úpravou pôdy, zelene, vysadením skalničiek a tráv. Je plánovaná úprava trávnika, vybudovanie chodníka z nášľapných kameňov. Zakúpia sa stojany na bicykle a lavičky pre žiakov a ich rodičov, ktorí čakajú na svoje deti počas vyučovania.

Akrylovými farbami chce škola obnoviť maľby na stenách, ktoré realizovali žiaci našej školy.


Obec Dolné Srnie

Názov: Kultúrna zóna pri kultúrnom dome
Ambasádor: Milan Chovanec
Miesto: Dolné Srnie

Cieľom projektu je vytvoriť kultúrnu zónu s pódiom pre účinkujúcich na rôzne akcie organizované za kultúrnym domom obce Dolné Srnie.

Za získané peniaze z predchádzajúcej výzvy Ukážte sa v dobrom svetle v roku 2015 obec vybudovala oddychovú zónu. Teraz plánuje dokončiť ďalšiu časť verejného priestoru.

V spolupráci s dobrovoľníkmi sa vybuduje pódium s altánkom pre účinkujúcich, položí sa zámková dlažba na vstup do priestoru, osadia sa obrubníky pod plot a bránu zväčší sa priestor na zatrávnenie. Vytvorí sa tak nové centrum obce – verejný priestor určený pre oddych a kultúru.

LA-VI-NA

Názov projektu: Miesto na opekanie alebo piknik v Záriečí
Ambasádor: Ondrej Tőrők
Miesto: Mestečko

Cieľom projektu je rekonštrukcia zabudnutého miesta na opekanie alebo piknik v Záriečí. Miesto sa nachádza na kopci za dedinou uprostred lúky, v nádhernej prírode s ešte krajším výhľadom na okolité lesy a lúky. V blízkosti je les a prameň s pitnou vodou. Cieľom združenia je zmena priestoru na miesto, kde môžete stráviť príjemné chvíle pri ohni, oddychovať v prírode, piknikovať, alebo si tu len tak oddýchnuť počas prechádzky. Priestor bude potrebné upratať, odviezť odpad, zabezpečiť ohnisko, vybudovať posedenie, stôl, kôš, priestor na hru, zabezpečiť prameň a ochrániť pitnú vodu pred znehodnotením.

Počas Nášho mesta budú dobrovoľníci priestor upratovať, odvezú odpad, ošetria stromy.


ZOVE, OÚ Trenčín

Názov: Rekonštrukcia vonkajšieho plášťa budovy a vnútorných častí obvodových stien
Ambasádor: Peter Šimončík
Miesto: Mníchova Lehota

K zvýšeniu využitia zariadenia určeného pre oddych a rekonvalescenciu zamestnancov Slovenských elektrární, ich rodinných príslušníkov a detí v prírodnom prostredí, je potrebné vykonať nevyhnutnú obnovu objektu, ktorá by mala pozostávať z rekonštrukcie obvodovej konštrukcie a vnútorných obvodových stien.

Po rekonštrukcii sa budú v zariadení vykonávať viaceré dobrovoľnícke aktivity: stretnutia detí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Dňa životného prostredia, športové a kultúrne stretnutia zamestnancov Slovenských elektrární.

AUTIS, občianske združenie

Názov: Pomôžte autistom kvalitnejšie sa vzdelávať
Ambasádor: Marián Ježík
Miesto: Trenčín

Projekt bude slúžiť na nákup špeciálnych edukačných a diagnostických pomôcok do základnej školy. Pomôcky budú denne používať deti, pedagógovia a dobrovoľníci.

Žiaci tak budú napredovať, osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky. Dostanú kvalitné vzdelávanie, ktoré vzhľadom na svoju diagnózu autizmu potrebujú. Pomôcky rozvíjajú ich kognitívne schopnosti, sociálne zručnosti a porozumenie. Budú použité na rôzne didaktické a diagnostické aktivity v priebehu vyučovacieho procesu. Pedagógovia budú postupne zaúčať asistentov a dobrovoľníkov, ktorí budú po zaškolení pracovať s deťmi samostatne.

V dobrovoľníckej činnosti bude združenie naďalej spolupracovať aj s inými organizáciami, napr. s ÚPSVaR. Projekt má dlhodobý charakter a po jeho skončení bude združenie naďalej využívať zakúpené pomôcky a spolupracovať s vyškolenými dobrovoľníkmi.

REGIÓN: ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE BOHUNICE

FAIN Občianske združenie

Názov projektu: Oplotenie záhrady
Ambasádor: Jaroslava Henčeková
Miesto: Špačince

Projekt občianskeho združenia sa plánuje zamerať na revitalizáciu vonkajších priestorov centra pre seniorov a mládež.

Súčasťou aktivít bude aj oplotenie záhrady, ktoré prispeje k väčšej bezpečnosti klientov zariadenia pri realizácii aktivít. Aby to bolo možné, bude potrebné realizovať terénne úpravy a odstrániť náletové dreviny.

V rámci aktivity Naše Mesto dobrovoľníci vyčistia vnútorné priestory a umyjú okná, v exteriéri pripravia podklad chodníka a uložia dlažbu.


Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava

Názov projektu: Na rozvoj detského dievčenského basketbalu
Ambasádor: Roman Remenár
Miesto: Trnava

Cieľom projektu je, aby čo najviac detí – dievčat začalo pravidelne športovať. Plánujeme realizovať viaceré turnaje v detskom basketbale, kde budú mať deti predškolského a školského veku možnosť vidieť a zažiť ukážky basketbalovej hry. Výsledkom by malo byť zapojenie, čo najväčšieho počtu 6 – 10 ročných dievčat, ktoré začnú hrať basketbal.

Počas aktivity Naše mesto dobrovoľníci upracú areál AŠK Slávia Trnava v okolí basketbalových ihrísk a basketbalovej haly pred Majstrovstvami Slovenska v minibasketbale dievčat v Trnave.


Rada rodičovského združenia (Trnava)

Názov projektu: Digitalizácia edukačného procesu v MŠ
Ambasádor: Ľudovít Hacaj
Miesto: Trnava 

Nákupom IT techniky (interaktívne tabule s príslušenstvom) chce škôlka poskytnúť deťom primeraný spôsob vzdelávania v predškolskom veku.

Úpravou zariadenia škôlky (ploty a chodníky) plánuje zvýšiť bezpečnosť prevádzky škôlky – oprava domčeku na hranie, hojdačiek a preliezky, nový náter zariadenia na hry na dvore.

V pláne je aj vytvorenie nového, bezpečnejšieho vchodu do zariadenia.


Rodičovská rada rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Červeník

Názov: Dopravné ihrisko v Materskej škole
Ambasádor: Ľubica Knoblochová
Miesto: Červeník

V materskej škole v Červeníku považujú výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke za mimoriadne dôležitú.  Z tohto dôvodu s deťmi realizujú rôzne dopravné hry, edukačné aktivity a besedy. V spolupráci s obcou sa MŠ podarilo asanovať nefunkčný bazén, zrovnať a pokryť asfaltovým kobercom a na takto pripravenú plochu školského dvora dobrovoľník namaľoval dopravné ihrisko.

V spolupráci s Radou rodičov sa podarilo zakúpiť prenosné semafory a dopravné značky, ako i osadiť na školský dvor záhradný nábytok – autobus a vlak. Materská škola sa zapojila do viacerých projektov – Bezpečná škôlka, Adamko hravo-zdravo, Integrovaný záchranný systém.

V aktivitách s dopravnou tematikou by  chcela škôlka i naďalej pokračovať,  a zatraktívniť výučbu dopravnej výchovy zakúpením trojkoliek, odrážadiel, kolobežiek a dopravných vestičiek s cieľom overenia si získaných teoretických poznatkov praktickými aktivitami.


REGIÓN: Atómové elektrárne Mochovce

Mesto Želiezovce

Názov projektu: Cestujeme so zebrou

Región: Atómové elektrárne Mochovce

Čo môže deti naučiť Zebra? Cieľom projektu je hravou formou viesť deti navštevujúce MŠ k zdravému životnému štýlu od ranného veku, aby získali prirodzený návyk k cyklistike a športovaniu a vzdelávať ich v dopravnej výchove.

Postava Zebry je maskotom projektu – svojimi príbehmi bude deti učiť pravidlá cestnej premávky a vzbudí ich záujem piesňami a rozprávkovými príbehmi. V rámci projektu bude s pomocou dobrovoľníkov vybudovaná aj spevnená plocha dopravného ihriska a zakúpené dopravné prostriedky pre deti.

V projekte sa počíta aj so širšou spoluprácou s materskými školami v regióne, aby projekt slúžil čo najväčšiemu počtu detí.

Športový klub Topoľčianky

Názov: Tréningová cyklistická trať pre deti, mládež a verejnosť
Ambasádor: Peter Jančo
Miesto: Topoľčianky

Športový klub Topoľčianky pripraví pre deti, mládež a aj všetkých priaznivcov dvoch kolies v regióne cyklistickú tréningovú trať. Bude zameraná na jazdu v teréne, kde sa budú nachádzať pasáže medzi stromami, terénne nerovnosti, vlnky, klopené zákruty aj mierne skoky. Tréning na takejto trati je zameraný na posilňovanie celého tela a techniku jazdy.

Miestom realizácie projektu je štadión v Topoľčiankach v časti pri dostihovej dráhe. V priestore sa uskutočnilo viacero brigád dobrovoľníkov z okolia. Bola navezená zemina na spracovanie novej trate. Dokončil sa výrub drevín a odstránenie odpadu. Prostriedky z projektu sa využijú na úpravu terénu do finálnej podoby pomocou stavebných mechanizmov. Premení sa nevyužívaný a zanedbaný priestor na plnohodnotné, zmysluplné miesto pre širokú verejnosť.

Michaelis (Levice)

Názov projektu: Poďme spoločnou cestou

Región: Atómové elektrárne Mochovce

Spoločnosť potrebuje skultúrňovanie, pripomínanie si svojich hodnôt a hlavne socializáciu so svojim okolím. Cieľom projektu je poskytnúť občanom Levíc a okolia možnosť zapojiť sa do týchto aktivít. V rámci jednotlivých aktivít budú dobrovoľníci – z radov detí, mládeže aj dospelých, venovať svoj čas nácviku a príprave kultúrnych podujatí pre verejnosť. Súčasťou bude aj tanečný kurz, ktorého vyvrcholením bude Katarínska zábava, Jasličková slávnosť, Karneval a Veľkonočné vystúpenie.

Cieľom projektu je tak budovanie kultúrneho a spoločenského povedomia a odovzdanie odkazu širokej verejnosti.

Hokejový klub HC Zlaté Moravce

Názov projektu: Rozšírenie športových možností

Región: Atómové elektrárne Mochovce

Cieľom projektu je rozšíriť možnosti športových aktivít na zimnom štadióne Zlaté Moravce, o ktorý sa stará skupina dobrovoľníkov. Ide o ďalšie športy ako hokejbal, in-line korčuľovanie, in-line hokej – a to nie len pre našich členov ale aj pre verejnosť. Plocha štadióna má pekný hladený betónový povrch, avšak pri jeho používaní vzniká nečistota a prach, ktorý je potrebné odstraňovať, inak vzniká nebezpečný povrch hlavne pre in-line korčuľovanie.

Doteraz bola plocha čistená požičaným umývacím strojom iba pred a po skončení zimnej sezóny. Zakúpenie vlastného tlačeného umývacieho stroja by nám umožnilo udržiavať plochu pravidelne, čo by zásadným spôsobom prispelo k rozšíreniu možnosti športoviska.

Mesto Levice

Názov projektu: Obnova historickej promenády
Ambasádor: Jozef Kubovič
Miesto: Levice

V období Rakúsko – Uhorska, za účasti okrášľovanej komisie, vznikla pešia promenáda. Tvorila vtedy jediný ucelený vegetačný prvok určený pre verejnosť. Viedla z centra mesta popri cintoríne na levickú kalváriu. V povojnovom období, stratila svoj význam a v súčasnej dobe ide o zarastený a spustnutý priestor, tvoriaci pás zanedbanej zelene medzi komunikáciou vedúcou k cintorínom a novou zástavbou rodinných domov. Cieľom tohto projektu je revitalizovať tento priestor – vyčistiť od odpadu a stavebnej sute, prerezať náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu a umiestniť prvky drobnej architektúry.

V rámci podujatia Naše mesto sa dobrovoľníci pustia do čistenia priestoru – je potrebné vyzbierať odpad a opadané konáre, prebehne aj prezentácia zámeru revitalizácie parku.

Zlaté Moravce

Názov projektu: Obnova areálu a záhrady materskej školy

Región: Atómové elektrárne Mochovce

Cieľom projektu je s pomocou dobrovoľníkov obnoviť zastarané, opotrebované detské ihrisko. Na jeho mieste bude vybudované ihrisko pre loptové hry a vysadená zeleň. Súčasťou priestoru bude aj detské ihrisko – vybudujú sa nové preliezačky a šmykľavka s bezpečnou zónou dopadu, balančné mostíky a vytvoria sa prehadzovadlá na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky detí. V areáli materskej školy tak vznikne športovo-spoločenský priestor, ktorý okrem žiakov môže využívaj aj široká verejnosť.

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach

Názov projektu: Obnova školského parku

Región: Atómové elektrárne Mochovce

V areáli Gymnázia A. Vrábla v Leviciach sa nachádza dlhodobo nevyužívaný zanedbaný priestor s vysadenými krovinami a stromami. Cieľom projektu je premena tohto priestoru na školský park – bude miestom využiteľným na vyučovanie a oddych žiakov, ale aj ako miesto stretávania počas voľných hodín a prestávok.

Súčasťou parku bude krytý altánok pod stromami, prístrešok medzi budovami a lavičky osadené do oddychových zón, ktoré budú pospájané prístupovými chodníkmi. Na mieste nevyužívaných plechových garáží bude vybudované otvorené pódium. Žiaci, učitelia a zapojení dobrovoľníci plánujú revitalizovať aj zeleň a priestor doplniť ďalšími kríkmi a stromami tak, aby sa upravený priestor stal príjemným využiteľným miestom.

Obec Slepčany

Názov projektu: Modernizácia priestorov školy
Ambasádor: Alena Godálová
Miesto: Slepčany

Tento projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce. Cieľom je zlepšiť prostredie pre žiakov školy – nahradiť pôvodné (poškodené a nevyhovujúce) šatníkové skrinky a skrinky na učebné pomôcky v triedach za nové a doplniť lavičky do šatne.

V rámci aktivity Naše mesto prebehne úprava okolia školy (kosenie, hrabanie, odstránenie starých kríkov a výsadba nových, odstránenie nepôvodných náletových drevín okolo plotu), natieranie kovových brán, oprava oplotenia. Obnova lavičiek v šatni (prebrúsenie a natretie farbou), oprava opadaného muriva vnútorných obvodových stien v triedach.


Pozemkové spoločenstvo obč. Starého Tekova

Názov projektu: Oddychové zóny na brehu Hrona
Ambasádor: Branislav Béreš
Miesto: Starý Tekov

Cieľomprojektu je vybudovanie oddychových zón s náučným chodníkom popri brehu Hrona pri obci Starý Tekov a v jeho blízkom okolí. Tadiaľ vedie i cyklotrasa. Počas projektu budú doplnenéďalšie oddychové zóny (lavičky, altánok, informačné tabule s históriou z tohto regiónu). Súčasťou projektu bude i úprava terénu v okolí oddychových zón. Takto vytvorené zóny budú podporou aj pre rekreačné športy.

Dobrovoľníci sa v rámci aktivity Naše mesto zapoja dom príprav terénu pri historickom ochrannom vale pri starom koryte Hrona a úpravy spadnutého topoľa na vytvorenieposedenia.


REGIÓN: Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Bratislava

Modranský okrášľovací spolok

Názov projektu: Záchrana Modranských mestských hradieb

Región: Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Bratislava

Cieľom združenia je postupne zachrániť najviac ohrozené úseky Modranských mestských hradieb. Postupne opravovať výpady a krok za krokom prezentovať jedinečnosť tejto pamiatky pre občanov mesta ako aj turistov. V rámci akcie Naše Mesto dobrovoľníci vyčistili východnú časť mestských hradieb a vykosili okolie. Projekt bude pokračovať čistením ďalšieho úseku – dobrovoľníci budú čistiť, vyšpárovať a domurovať časť severnej strany mestských hradieb, upravia okolie a osadiť lavičky.

Priestor sa tak premení na oddychovú zónu, ktorú môžu využívať všetci obyvatelia mesta.

Rodičovské združenie pri ZUŠ

Názov projektu: Záhrada ZUŠ – Energia Ružinova

Región: Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Bratislava

Projekt je zameraný na revitalizáciu záhrady pri budove ZUŠ Ľudovíta Rajtera. S pomocou dobrovoľníkov sa bude realizovať úprava terénu, tvorba chodníkov, výsadba zelene a inštalovanie priestorových objektov. Úprava priestoru otvorí nové možnosti využitia záhrady na atraktívne výchovno-vzdelávacie aktivity a na realizáciu podujatí nielen pre rodičov žiakov ZUŠ, ale aj pre širokú verejnosť. Zároveň tento projekt prispeje ku skrášleniu životného prostredia v srdci Ružinova.

Predpokladaným dopadom bude pozitívny ohlas verejnosti na zámer školy neustále vylepšovať svoje pracovné prostredie a okolie.

ArTUR (Hrubý Šúr)

Názov projektu: Prírodná škola pre deti, mládež a rodičov s deťmi

Región: Riaditeľstvo Slovenských elektrární, Bratislava

Projekt je zameraný na vybudovanie prírodnej školy pre deti a mládež a pre deti s rodičmi. Občianske združenie ArTUR chce v ekocentre v Hrubom Šúri ponúknuť víkendové a letné aktivity pre deti a mládež a pre rodičov s deťmi. Na to je potrebné vybudovanie podmienok, najmä tých vonkajších. Potrebné je vybudovať ihrisko pre deti, separačné kompostovacie WC a letnú sprchu, postaviť prístrešok pre letnú kuchynku a tvorivé dielne. Na konci projektu chce združenie zorganizovať Prírodnú víkendovú školu a workshop pre deti a rodičov – zamestnancov Slovenských elektrární. Podujatia pre deti, mládež a rodičov s deťmi budeme ponúkať pre okolité obce a pre celý Bratislavský kraj.

Všetky aktivity združenie zabezpečuje s pomocou dobrovoľníkov.

Chcete zvýšiť šancu vášho obľúbeného projektu na úspech? Dajte všetkým vedieť, že sa jedným klikom môžu ukázať v lepšom svetle a hlasovanie šírte ďalej aj na Facebooku, Twitteri a ďalších sociálnych sieťach.

Hlasovať môžete do 10. septembra do 17.00. Nezmeškajte a podporte dobrú vec!