Vstupné školenia pre dodávateľov

Vstup dodávateľov do jadrových elektrární SE, a.s.Na tomto mieste sa dozviete všetko o  školeniach pracovníkov dodávateľských organizácií, potrebných pre vstup a výkon činností v jadrových elektrárňach Slovenských elektrární, a.s., najmä spôsob ich organizácie a realizácie.

Základným predpokladom pre vstup do jadrovej elektrárne, samostatný pohyb v nej a výkon vašej činnosti je absolvovanie vstupného školenia. V závislosti od činnosti a priestorov, v ktorých bude táto vykonávaná, absolvujú pracovníci dodávateľských organizácií rôzne typy školení a prípravy.

Zaradenie pracovníkov dodávateľa do príslušnej resp. správnej prípravy prerokuje s externou organizáciou zamestnanec útvaru Slovenských elektrární (SE) zodpovedný za vecnú stránku dodávky – zmluvy, alebo zamestnanec útvaru prípravy personálu ľubovoľnej jadrovej elektrárne (JE).

Podrobnejšie informácie k jednotlivým typom školení sú popísané v príslušných záložkách, ktoré sú na výber v ľavom menu.

Dôležité

Bývalým zamestnancom Slovenských elektrární, a.s., s odbornou spôsobilosťou I. až VI. kategórie základnej prípravy, ktorí vstupujú do priestorov jadrových elektrární ako zamestnanci externej organizácie, je možné uznať ich posledné absolvované školenie o bezpečnosti vykonané v jadrových elektrárňach,maximálne však do doby vypršania termínu platnosti tohto školenia.

Útvar Príprava personálu jadrových elektrární (PP JE) vydá pracovníkovi príslušné Osvedčenie.

Aktuálne zmeny

Od 24. júla 2017 sa mení spôsob školenia potrebného pre vstup do kontrolovaného pásma (sektory 4. a 5). Školenie o radiačnej ochrane pre vstup do KP: Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením – kód 01RADBEZP. Zároveň od 1. septembra 2017 sa mení aj spôsob testovania.

Novou formou bude e-learning, teda štúdium a testovanie cez počítač. V aplikácii Slovenských elektrární sú pre Vás dostupné kurzy pre štúdium a testovanie.

Každý zamestnanec dodávateľa bude mať na základe doručenej žiadosti o vytvorenie konta vytvorený vstup do tejto aplikácie. Žiadosť o vytvorenie konta si stiahnite tu.

Upozornenie: Nová forma štúdia a testovania je zhodná pre obe lokality jadrových elektrární – AE Bohunice aj AE Mochovce, takisto získaný vstup platí do oboch.

Štúdium bude prebiehať cez internet – počítač (osobný počítač zamestnanca, resp. počítač jeho zamestnávateľa). Aplikácia automaticky sleduje rozsah absolvovaného štúdia, ako aj výsledok cvičného „Záverečného testu“. Pre prihlásenie sa na riadne overenie vedomostí v e-TESTe je preto potrebné preštudovať povinný obsah všetkých kapitol a absolvovať cvičný test (s výsledkom min. 80%).

Pre prihlásenie do aplikácie a štúdium postupujte podľa tohto návodu.

Testovanie bude prebiehať v priestoroch Slovenských elektrární, na počítačoch Slovenských elektrární, pod dohľadom. Konkrétny termín a miesto konania si vyberiete priamo v aplikácii Slovenských elektrární. Na testovanie si musí každý účastník priniesť prihlasovacie meno a heslo do aplikácie.

V prípade, že účastník splnil podmienky štúdia, ale príde na testovanie bez predchádzajúceho prihlásenia sa, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., si vyhradzuje právo určiť termín testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.

Pre výber termínu testovania v aplikácii postupujte podľa tohto návodu.

Rozdelenie sektorov jadrových elektrární

  1. strážený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku,
  2. chránený priestor – vonkajšie priestranstvo aj budovy výrobného bloku zvonku,
  3. strojovňa a technologické objekty,
  4. kontrolované pásmo,
  5. reaktorová sála,
  6. bloková dozorňa.

Školenie zamestnancov externých organizácií sa vykonáva podľa tabuľky:

Kód školenia: 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 6
EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie základné 2 dni
+
1 deň
ŠVS VUJE
SPV EBO/EMO
slovenské dodávateľské organizácie periodické 1 deň SPV EBO/EMO
zahraničné dodávateľské organizácie základné
a
periodické
1 deň SPV EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dozorné/kontrolné organizácie, SBS, polícia
základné
a
periodické
½ dňa zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
1 – 2
EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ1
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 6 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň
+
1 deň
zasadačka MO34 – Kontrolspol
SPV EBO/EMO
Kód školenia: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
MO34
+
sekt. 1 – 2 EBO/EMO
slovenské/zahraničné
dodávateľské organizácie
základné
a
periodické
1 deň zasadačka MO34 – Kontrolspol
Kód školenia: 01RADBEZP
Sektor: Určené pre: Školenie: Trvanie: Miesto:
sekt. 4 – 5
EMO/EBO
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
základné
a periodické
2 – 3 hod. eLearning (e-KURZ)
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
TEST 30 min. EMO – budova ITC
EBO – budova IVES (obj. 721)
(e-TEST)
sekt. 4 – 5
EMO
zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
 cca. 1 hod. Zabezpečí útvar
Radiačnej ochrany EMO
sekt. 4 – 5
EBO
zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
cca. 1 hod. Zabezpečí útvar
Radiačnej ochrany EBO

ITC – Informačno-tréningové centrum Mochovce
JAVYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Slovensko 
KONTROLSPOL – externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.
ŠVS VUJE – Školiaco výcvikové stredisko VUJE Trnava
SPV – Stredisko praktického výcviku v priestoroch JE