Vyhradený výrobok – obaly

Slovenské elektrárne nakupujú priamo od výrobcov z iného členského štátu Európskej únie len pre vlastné použitie niektoré výrobky zabalené v obaloch, a preto sú podľa zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch výrobcom vyhradeného výrobku – obalov.

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona pre výrobcu obalov Slovenské elektrárne zabezpečujú prostredníctvom vytvoreného systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, na čo bola Slovenským elektrárňam 10. júna 2016 udelená autorizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) podľa §89 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch. Zároveň sú Slovenské elektrárne registrované v Registri výrobcu obalov na MŽP SR.

Slovenské elektrárne uvádzajú na trh obaly určené výlučne pre svoju potrebu. Po rozbalení výrobkov sú jednotlivé druhy odpadov z obalov triedené a skladované v kontajneroch na to určených. Nakladanie s odpadmi z obalov je zabezpečované v súlade so zákonom o odpadoch na základe zmluvného vzťahu s externou spoločnosťou oprávnenou na nakladanie s odpadmi z obalov. Zmluvnou spoločnosťou je následne zabezpečované zhodnotenie zmluvným odberateľmi, ktorým boli na činnosti zhodnocovania vydané príslušné rozhodnutia štátnej správy odpadového hospodárstva.

Pre rok 2016  trhový podiel Slovenských elektrární ako výrobcu obalov je 0,00144 %. Trhový podiel je podiel množstva obalov uvedených na trh výrobcom obalov k celkovému množstvu obalov uvedených na trh v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Slovenské elektrárne ako výrobca vyhradeného výrobku – obalov musia v súlade so zákonom o odpadoch zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu a plnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.

Ciele v oblasti nakladania s odpadmi z obalov podľa prílohy č.3 časť II zákona o odpadoch sú:

 • celková miera zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
 • celková miera recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov z obalov,
 • miera zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
  • 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
  • 68 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
  • 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
  • 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
  • 35 % hmotnosti drevených odpadov z obalov,
 • miera recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
  • 60 % hmotnosti sklenených odpadov z obalov,
  • 60 % hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),
  • 55 % hmotnosti kovových odpadov z obalov,
  • 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov,
  • 25 % hmotnosti drevených odpadov z obalov.