Základné údaje

Podiel primárnych energ. zdrojov na dodanej elektrine v r. 2016 (%)

Slovenské elektrárne v roku 2016 celkovo vyrobili 18 981 gigawatt-hodín elektrickej energie. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 17 242 GWh. Až 90 % dodanej elektriny bolo vyrobenej bez emisií skleníkových plynov – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.

Svorková výroba jednotlivých zdrojov (GWh)
ROKJadrovéTepelnéVodnéGabčíkovoSpolu svorková výroba
2016 14 774 GWh 2 059 GWh 2 146 GWh n/a 18 981 GWh
2015 15 146 GWh 2 130 GWh 1 981 GWh 448 GWh 19 707 GWh
2014 15 499 GWh 2 216 GWh 2 006 GWh 2 043 GWh 22 105 GWh
2013 15 720 GWh 2 285 GWh 1 896 GWh 2 619 GWh 22 843 GWh
2012 15 495 GWh 2 578 GWh 1 711 GWh 2 459 GWh 22 245 GWh
2011 15 411 GWh 2 664 GWh 1 947 GWh 1 910 GWh 21 934 GWh
2010 14 574 GWh 2 635 GWh 2 880 GWh 2 375 GWh 22 463 GWh

V roku 2016 Slovenské elektrárne vyrobili 855 GWh tepla pre teplárenské účely. Z tohto tepla bolo v lokalite AE Bohunice vyrobených 480 GWh a v Elektrárňach Nováky 284 GWh, na ostatných lokalitách bolo vyrobených 90 GWh.