AE Mochovce

Mochovce NPP on-line virtual tourIn the south of Slovakia, between the towns of Nitra and Levice, there are located four VVER 440/V-213 pressurised water reactors units of the Mochovce NPP. Unit 1 supplies electricity to the power grid since the summer of 1998, and Unit 2 since the late 1999. Their gross power output was up-rated from 440 to 470 MW per each unit. Construction of Units 3 and 4 was suspended in 1992 and re-started in November 2008. Each Mochovce NPP unit generates over 3,000 GWh of electricity annually, which represents approximately 11% of Slovakia's electricity consumption.

Mochovce units are one of the youngest VVER 440/V-213 type units. That's why they benefit from the latest technological improvements that were implemented at the plant. International expert teams have agreed that, once the safety measures are in place, the plant complies with all the international standards and nuclear safety levels, assessing its reliability as extremely high.

Mochovce NPP Technical Data

Installed Capacity (gross) 940,00 (2x470) MW
Installed Capacity (net) 872,00 (2x436) MW
Nr. of Units 2 (+2 in construction)
Fuel enriched uranium
Reactor Type VVER 440 / V-213
Year of Commissioning 1998, 2000

Since late 2008 the two operating units at Mochovce NPP have uprated power output to 235 MWe per turbogenerator, ergo the total installed capacity of units 1 and 2 in Mochovce NPP stands at 940 MWe. In 2009, the plant managed to generate over 7 TWh of electricity during a one year period for the first time in its history. This represents approximately one quarter of the overall annual electricity consumption in Slovakia.

General
Number of units 2
Reactor type VVER 440/V 213 - tlakovodný
Reactor heat capacity 1 471 MWt
Reactor rated output 440 MWe
Self-consumption 35 MW (8 % menovitého výkonu)
Unit efficiency 32%
Reactor pressure vessel
- internal diameter 3 542 mm
- wall thickness 140 + 9 mm
- height 11 805 mm
- weight (less internals) 215 150 kg
- material legovaná Cr-Mo-V oceľ
Primary circuit
- number of cooling loops 6
- coolant flow rate 42 600 m3/h
- operating pressure 12,26 MPa
- reactor output coolant temperature 297,3 °C
- reactor input coolant temperature 267,9 °C
- core temperature drop 29°C
- overall volume 242 m3
Core
- number of operating fuel assemblies 312
- number of control fuel assemblies 37
- total fuel assemblies 349
- core fuel weight 42 t
- fuel used UO2
- medium fuel enrichment 4,87 % U235
Steam-generator 6 per unit
- PG type V-213
- amount of steam generated 450 t/h
- steam output pressure 4,61 MPa
- steam output temperature 255 °C
- feed water temperature 222 °C
- weight 169 t (less suspensions)
Turbo-generator 2 per unit
- ŠKODA type 220 MWe
- number of stages 1 high-pressure, 2 low-pressure
- rated rotational speed 3 000 rpm
- generator rated apparent output 250 MVA
- terminal voltage 15,75 kV
- rated current 3 x 9 500 A
Condenser
- amount of cooling water 35 000 m3/h
- maximum cooling water temperature 33 °C
Emergency systems
(a) Passive:  
4 hydro-accumulators 70 m3 each
of which:  
- water volume 40-50 m3
- nitrogen volume 20-30 m3
barbotage tower  
- overall barbotage well capacity 13 800 m3
- 4 capture chambers for gases with a capacity 16 140 m3
- 12 barbotage throughs 1 380 m3
(b) Active:  
high-pressure system  
- pump capacity 65 m3/h
- outlet pressure 13,5 MPa
low-pressure system  
- pump capacity 800 m3/h
- outlet pressure 0,72 MPa
sprayer  
- pump capacity 380-520 m3/h

Monitorovacie staničky v okolí AE MochovceNuclear power plants emit no greenhouse gas to the atmosphere, in this way NPPs annually contribute to CO2 emission reduction by 15 million tonnes in Slovakia.

Nuclear power plants hence contribute significantly to the obligation to reduce emissions of harmful greenhouse gas to the atmosphere.

Mochovce NPP meets all international requirements and that the operation impact is minimal.

Water required for cooling is taken from a water dam built on the nearby Hron river, which ensures sufficient supply of water even in extremely dry climate conditions. The impact of the discharged waters on the quality of the Hron river water, fauna and flora is negligible.

Emissions to the atmosphere and effluents to the hydrosphere are regularly measured and assessed in the 15-km area around the plant. There are 25 monitoring stations of the tele-dosimetry system, which continuously monitor the dose rate of gamma radiation, activity of aerosols and radioactive iodine in the air, soil, water and food chain (feed, milk, agricultural products). The volume of radioactive substances contained in liquid and gaseous discharges is considerably lower than the limits set out by authorities.

1993

 • Misia MAAE – pre-OSART: zameraná na overenie pripravenosti operátora na uvedenie do prevádzky a prevádzku

1994

 • Misia MAAE – kontrola bezpečnostných zlepšení v AE Mochovce: overenie bezpečnostných zlepšení AE v Mochovciach
 • Misia MAAE v rámci programu WATRP – kontrola prevádzkovej bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom v lokalite Mochovce
 • Hodnotenie vplyvu na životné prostredie – štúdia pripravená spoločnosťou AEA Technology v mesiacoch júl – august
 • Misia MAAE – kontrola seizmickej bezpečnosti v AE Bohunice a Mochovce. Misia zhodnotila základné údaje a porovnala ich s odporúčaniami bezpečnostnej príručky MAAE 50-SG-S1, ktorá sa týka umiestnenia AE
 • Misia konzorcia RISKAUDT (konzorcium organizácií IPSN a GRS, ktoré zabezpečuje práce pre národné regulačné úrady vo Francúzsku a Nemecku) bola zameraná na hodnotenie bezpečnostných zlepšení AE v Mochovciach a overenie bezpečnosti projektu

1998

 • Rokovanie expertov MAAE potvrdilo, že neboli identifikované žiadne riziká týkajúce sa tlakovej nádoby reaktora AE v Mochovciach

1999

 • Konzorcium RISKAUDIT uskutočnilo kontrolu bezpečnosti AE Mochovce v rámci projektu PHARE

2000

 • Misia WENRA - po preskúmaní častí bezpečnostných analýz, sú bezpečnostné normy zariadenia porovnateľné s elektrárňami, ktoré sú v prevádzke v západnej Európe

2001

 • Misia MAAE IPSART zameraná na pravdepodobnostnú štúdiu hodnotenia bezpečnosti AE Mochovce

2002

 • Partnerská previerka AE Mochovce počas misie WANO

2004

 • Následná kontrolná misia WANO

2005

 • Misia MAAE v rámci programu IPPAS

2006

 • Misia OSART

2008

 • Misia OSART Follow - Up Mission Preverenie stavu zistení, resp. odporučení z r.2006

2009

 • WANO Peer Review Mission (2009) Preverovanie 9 oblastí: údržba, prevádzka, technická podpora, prevádzkové skúsenosti, radiačná ochrana, chémia, výcvik a kvalifikácia, organizácia a riadenie, havarijná príprava

2011

 • WANO PR Follow-Up

Občianska informačná komisia MochovceObčianska informačná komisia (OIK) Mochovce je nezávislým informačným kanálom na prenos informácií medzi AE Mochovce a obyvateľstvom, ktoré žije v jej okolí. Pri jej zriaďovaní vychádzali SE-EMO z dobrej praxe v niektorých krajinách sveta, kde podobné komisie boli zriadené na báze dobrovoľnosti alebo zo zákona.

Úlohou komisie, zloženej zo zástupcov verejnosti, ktorí sú aktívni a známi vo verejnom a spoločenskom živote, je prostredníctvom jej nezávislých členov prenášať na verejnosť kvalifikované a aktuálne informácie v súlade so strategickými zámermi a cieľmi SE v oblasti informovania verejnosti a v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

OIK zriadil k 1. januáru 2005 riaditeľ EMO s cieľom viesť otvorený dialóg s verejnosťou o mierovom využívaní jadrovej energetiky, a s ohľadom na právo občanov byť pravdivo a okamžite informovaní o všetkých aspektoch prevádzky atómových elektrární, bezpečnosti a vplyvu elektrárne na životné prostredie prostredníctvom delegovaných zástupcov občanov, ako i kvôli skvalitneniu informovania verejnosti.