Havarijná pripravenosť a havarijné plánovanie

Havarijná pripravenosť a havarijné plánovanie

Informačné stredisko Organizácie havarijnej odozvy

Na tejto stránke budú poskytované informácie o stave blokov jadrových elektrární v prípade klasifikovanej udalosti. Rovnako tu nájdete informácie o pripravovaných alebo uskutočnených havarijných cvičeniach.

Informačné stredisko havarijnej odozvy (OHO) je aktivované iba v prípade klasifikovaných udalostí po spohotovení organizácie havarijnej odozvy.

Ochranné bariéry

Jadrové elektrárne majú vybudovaný systém niekoľkých ochranných bariér na zabránenie úniku rádioaktívnych prvkov do okolia, ktorý sa nepretržite monitoruje. Spoľahlivosť každej bariéry je vysoká a pravdepodobnosť súčasného porušenia všetkých bariér a úniku rádioaktívneho materiálu do okolia je veľmi nízka.

Ak by aj napriek tomu takáto porucha vznikla, na ochranu zamestnancov elektrárne a obyvateľov v okolí sa bude postupovať podľa vopred vypracovaných havarijných plánov v súlade s legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ.

Čo je radiačná udalosť?

Udalosť na jadrovej elektrárni, pri ktorej došlo, alebo môže dôjsť k súčasnému porušeniu viacerých ochranných bariér, s možným únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Varovanie a informovanie obyvateľstva

O radiačnej udalosti s možnými následkami na životné prostredie sa dozviete prostredníctvom systému VAROVANIA cez sirény, doplnené hovorenou informáciou.

Pri zvuku sirén sa uistite, či nejde o plánovanú skúšku sirén.

Bližšie informácie o nebezpečenstve (únik rádioaktívnych látok, povodne, živelné pohromy, únik nebezpečných chemických látok) poskytnú hlásenia prostredníctvom obecného, mestského rozhlasu alebo RTVS.

Presvedčte sa, že i vaši susedia hlásenie počuli a porozumeli mu.

Ako sa chrániť pred rádioaktívnymi látkami

Ukrytie
Najlepšiu ochranu pred účinkami rádioaktívnych látok poskytujú uzavreté, murované priestory.

Jódová profylaxia
Zabraňuje ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze. Občania v oblasti ohrozenia si jódovú profylaxiu prevzali na obecných alebo mestských úradoch.

Ochrana povrchu tela a dýchacích ciest
Dýchacie cesty je potrebné chrániť vždy pri pohybe v otvorenom priestore – napr. evakuácii, či zatváraní hospodárskych budov atď.

Evakuácia
Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb v ohrozenom území.

Účinnosť prostriedkov improvizovanej ochrany dýchacích ciest:

3-vrstvový toaletný papier (rolovaný) – 91 %
pokrčená bavlnená vreckovka – 88 %
uterák – 74 %

Keď dostanete pokyn k ukrytiu

Opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch alebo v bytoch. Utesnite a zatvorte všetky okná a dvere.

Uhaste oheň v zariadeniach na spaľovanie pevných palív, uzatvorte komínové klapky a prívod plynu.

Vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny vysielané obecným rozhlasom alebo RTVS. Nepoužívajte zbytočne telefóny pevnej ani mobilnej telefónnej siete s výnimkou privolania rýchlej zdravotnej služby na záchranu života.
Nebojte sa, o vaše deti v školách bude postarané!

Keď dostanete pokyn k užitiu tabletky jodidu draselného

Jodid draselný (KJ) užite až na pokyn vysielaný rozhlasom alebo televíziou. Tabletky je vhodne zapiť malým množstvom vody. Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt a vášmu zdraviu neprospeje.

Odporúčané dávkovanie:

novorodenci do 1 mesiaca: 1/4 tablety (16 mg KJ)
deti od 1 mesiaca do 3 rokov: 1/2 tablety (32 mg KJ)
deti od 3 do 12 rokov: 1 tabletu (65 mg KJ)
deti nad 12 rokov a dospelí: 2 tablety (130 mg KJ)

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right