Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a v sektoroch 1-2 EMO/EBO

Vstupné školenia

Vyplnenú žiadosť (túto prihlasovaciu tabuľku) o zaradenie pracovníka na školenie (základné aj periodické) zašle poverený zamestnanec externej dodávateľskej organizácii v elektronickej forme (nie scan) e-mailom na adresu skolenia@kontrolspol.sk, na základe čoho mu budú spätne zaslané prihlasovacie údaje pre dotknutého pracovníka do aplikácie elearning.kontrolspol.sk.

Školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO pozostáva zo štúdia, a overenia vedomostí ktoré prebieha on-line (štúdium cez počítač) na stránke elearning.kontrolspol.sk. Po preštudovaní školiacich materiálov a úspešnom absolvovaní elektronickej skúšky (30 otázok / 80% úspešnosť), sa pracovníkovi na stránke automaticky vygeneruje osvedčenie (v .pdf formáte) o absolvovaní kurzu všeobecnej spôsobilosti zamestnancov externej organizácie pre vstup a bezpečný pohyb, pobyt a výkon práce v priestoroch MO34 a sektoroch 1 - 2 JE-SE.

Toto osvedčenie pracovník elektronicky zašle poverenej osobe dodávateľa, ktorá ho následne zašle na registráciu na pracovisko vstupov SE-MO34 e-mailom na všetky uvedené adresy:

Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. Po odoslaní osvedčenia, sa pracovník po výzve zo strany vstupov SE-MO34 musí fyzicky dostaviť pracovisko výdaja vstupov v administratívnej zóne v budove KII. k vydaniu alebo prečipovaniu IDK.

Školenia realizuje externá školiaca organizácia KONTROLSPOL, s.r.o.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right