Ako kúpiť

Odpredaj

Realizácia odpredaja

Odpredaje sa realizujú verejnými obchodnými súťažami formou elektronickej aukcie, ktorá pozostáva z nasledujúcich krokov:

súťaže na konkrétnu komoditu sa zverejňujú na internetovej stránke, kde vprípade záujmu po kliknutí na vybranú súťaž získate Podmienky súťaže spodrobnými informáciami predmete odpredaja a priebehu súťaže,

obhliadka predávaného tovaru je umožnená vzmysle Podmienok súťaže SE(niektoré komodity aj priamo velektrárňach),

Ak spĺňate podmienky účasti, prihlásite sa a môžete sa zúčastniť elektronickej aukcie elektronickej aukcie,

víťazom aukcie sa stáva najvýhodnejšia ponuka.

Podmienky súťaže

Podmienky pozostávajú zo 7 častí:
1.

technické podmienky - definovaný predmet odpredaja

2.

podmienky účasti - informácie o zábezpeke, termíne obhliadky, o kontaktnej osobe pre obhliadky

3.

pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky

4.

výber najvhodnejšieho návrhu - definovaný postup v aukcii, priebeh aukcie

5.

zmluva

6.

dôvernosť a ochrana osobných údajov

7.

prílohy podmienok súťaže - prihláška do aukcie s čestným vyhlásením, špecifikácia predmetu odpredaja, vzor návrhu kúpnej zmluvy a iné

Podmienky účasti

Súťaží sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
1.

voči účastníkovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii a ani nebol proti účastníkovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

2.

navrhovateľ nemá voči vyhlasovateľovi žiadne záväzky po lehote splatnost

a čestne vyhlasujú:

vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých skutočností a údajov uvedených v prihláške a v ponuke,

vyhlásenie navrhovateľa o tom, že súhlasí s podmienkami uvedenými vpodmienkach súťaže SE,

že si predložený prvotný návrh kúpnej zmluvy prečítal a akceptuje všetky jeho základné zmluvné podmienky. V prípade neakceptovania návrhu zmluvy navrhovateľom, vyhlasovateľ vylúči navrhovateľa zo súťaže

že navrhovateľ je riadne oboznámený s technickým stavom, vekom a rozsahom opotrebenia predmetu predaja, mieste aspôsobe uloženia

že navrhovateľ predkladá iba jednu ponuku

Suspendovanie kupujúceho

Kupujúcim, ktorí sú zaradení do zoznamu Suspendovaných kupujúcich nebude umožnená účasť v elektronickej aukcii. Kupujúci bude automaticky vylúčený z procesu odpredaja.

Kupujúci je zaradený do zoznamu Suspendovaných kupujúcich ak:

kupujúci porušuje Bezpečnostno-technické podmienky plnenia

kupujúci zavádza svojou účasťou v elektronickej aukcii, resp. svojou činnosťou počas elektronickej aukcie

kupujúci porušuje podmienky účasti a pravidlá elektronickej aukcie

kupujúci neopodstatnene / zámerne predlžuje uzatvorenie obchodu

kupujúci opakovane porušuje záväzky zo zmluvy

V prípade suspendovania kupujúceho, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. zašle dotknutému kupujúcemu oznámenie o suspendovaní s uvedením dôvodu suspendovania.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right