Etický kódex

Riadenie

Dňa 9. septembra 2010 spoločnosť Slovenské elektrárne prijala aktualizované verzie Etického kódexu a Plánu nulovej tolerancie korupcie ako dokumenty nadväzujúce na Etický kódex z roku 2006 a Plán nulovej tolerancie korupcie z roku 2007.

V dokumentoch sú zakotvené etické záväzky a povinnosti pri vykonávaní podnikateľských aktivít a činností zamestnancami spoločnosti Slovenské elektrárne, ako aj všetkými ostatnými fyzickými a právnickými osobami s akýmkoľvek právnym alebo iným vzťahom k Spoločnosti. Zároveň, Plán nulovej tolerancie korupcie definuje základné princípy v boji proti korupcii.

Oznámenia o porušení Etického kódexu

Zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti Slovenské elektrárne a iné osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy alebo z iného právneho dôvodu, sú povinní oznámiť každé porušenie alebo podozrenie z porušenia tohto Plánu nulovej tolerancie korupcie a všeobecnejšie aj Etického kódexu útvaru Interného auditu spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorý je zodpovedný za analýzu takéhoto oznámenia, a ktorý vykoná všetky potrebné kroky na objasnenie vzniknutej situácie.

Oznámenia môžu posielať všetky osoby, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce so spoločnosťou Slovenské elektrárne, najmä za takúto spoluprácu sa považujú napr. vzťahy s dodávateľmi, obchodnými partnermi, organizáciami, inštitúciami a pod.

Spoločnosť Slovenské elektrárne podnikne všetky potrebné kroky na utajenie totožnosti ohlasovateľa a ním poskytnutých informácií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ochranou práv Spoločnosti alebo osôb uvedených v oznámení.

Oznámenie o podozrení z porušenia Etického kódexu a Plánu Nulovej tolerancie korupcie

"*" indicates required fields

Name*
V akom vzťahu ste so spoločnosťou Slovenské elektrárne?
Kategória alebo povaha neetického správania sa?
Maximálna veľkosť súboru: 25 MB.
Osobné údaje poskytnuté v tomto oznámení a pri nadväzujúcich krokoch sú spracúvané spoločnosťou Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052 za účelom zabezpečenia súladu činnosti spoločnosti s jej právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania, v rozsahu a spôsobmi bližšie opísanými v podmienkach spracúvania osobných údajov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right