Zainteresované strany

Naši dodávatelia majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní trvalej udržateľnosti a napĺňaní našej vízie byť najbezpečnejším, najspoľahlivejším, najefektívnejším a konkurencieschopným výrobcom elektrickej energie.

Poslaním nákupu v Slovenských elektrárňach je efektívne zabezpečiť nákupné procesy v súlade s legislatívnymi a internými pravidlami.

Pred tým, než s dodávateľom podpíšeme zmluvu, musí vyhovieť viacerým kritériám, ktoré sa týkajú osobného a finančného postavenia a technicko-odbornej spôsobilosti. V prípade zákaziek, pri ktorých môže dôjsť, resp. dochádza ku zvýšenému riziku z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, musí mať dodávateľ vybudovaný funkčný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001. V prípade zákaziek, pri ktorých môže dôjsť, resp. dochádza ku zvýšenému vplyvu z environmentálnych aspektov, musí mať dodávateľ vybudovaný funkčný systém manažérstva životného prostredia podľa požiadaviek EN ISO 14001.

Za účelom zefektívnenia nákupného procesu a zabezpečenia maximálnej kvality dodávok a služieb pre naše výrobné zariadenia, pri vybraných komoditách (materiálových skupinách) chceme spolupracovať s dodávateľmi, pri ktorých sa osobné a finančné postavenie, technická a odborná spôsobilosť na realizáciu zákazky v rámci danej komodity vopred preveruje v kvalifikačnom systéme.

V našich nákupných činnostiach sa zaväzujeme dodržiavať princípy zakotvené v Etickom kódexe a v Pláne nulovej tolerancie voči korupcii. Tento záväzok požadujeme aj od dodávateľov.

Našim dodávateľom garantujeme transparentnosť a nediskrimináciu vo výberových konaniach. Naše výberové konania zverejňujeme on-line, aby sme zabezpečili dostatočnú súťaživosť a príležitosť pre potenciálnych dodávateľov. Máme záujem o spoluprácu s novými obchodnými partnermi, ktorí sa môžu zaevidovať na našom portáli pre dodávateľov myHome. V roku 2014 Slovenské elektrárne spolupracovali s viac ako 1 500 dodávateľmi, z nich takmer 500 boli noví dodávatelia.

Máme prepracovaný systém hodnotenia dodávateľov. Interný rating dodávateľských firiem je dôležitým pilierom kvality nákupného procesu v Slovenských elektrárňach.

Spoluprácu s dodávateľmi chceme neustále rozvíjať. Od roku 2012 každoročne organizujeme Deň dodávateľov, kam pozývame našich najvýznamnejších dodávateľov, ktorých informujeme o našich výsledkoch a ďalších plánoch. Na tomto stretnutí tiež oceňujeme najlepších dodávateľov za predchádzajúci rok v rôznych kategóriách. Udeľujeme aj osobitné ocenenie za Bezpečnosť a Inovácie.

Vážime si spoluprácu s inovatívnymi spoločnosťami a chceme spolupracovať s dodávateľmi, ktorí prídu s niečím novým. Pre veľké projekty organizujeme pracovné skupiny za účasti potenciálnych dodávateľov formou Design-to-Cost tímov, kde hľadáme zlepšenia a najefektívnejšie technické riešenie. Je našou snahou budovať partnerstvá s dodávateľmi, ktorí nám umožňujú trvalú udržateľnosť a trvalé zlepšovanie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right