Firemná filantropia

Stratégia
Firemná filantropia Slovenských elektrárni sa vytváraním nových možností v oblastiach svojej pôsobnosti zameriava na neustále vylepšovanie a presadzovanie myšlienky “dobrého občianstva”, so zameraným na očakávania zainteresovaných strán a na riešenia sociálnych alebo environmentálnych problémov, čo vytvára nové príležitostí v regiónoch, kde spoločnosť pôsobí.
Energia pre krajinu
Nadačný fond

Synonymom spoločenskej zodpovednosti v Slovenských elektrárňach je od roku 2008 pojem Energia pre krajinu. Zahŕňa filantropické aktivity rozdelené tematicky do piatich energií:

život – charitatívne a sociálne aktivity;

prírodu – ochrana prírody, životného prostredia a zachovanie biodiverzity;

vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania;

kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt;

šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít.

V rámci programu Energia pre krajinu spoločnosť spolupracuje s celým radom vybraných subjektov a inštitúcií, s ktorými koncepčne rozvíja a podporuje projekty na dvoch rôznych úrovniach – národnej a regionálnej úrovni, do ktorej spadajú aktivity v okolí závodov Slovenských elektrární. Všetky filantropické projekty sú od roku 2011 predkladané a posudzované cez portál www.energiaprekrajinu.sk.

V roku 2011 spoločnosť založila Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Je doplnkovým nástrojom financovania projektov v troch špecifických oblastiach:

Prvá oblasť sa zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti a redukciu emisií skleníkových plynov v mestách a obciach.

V druhej oblasti je to komplexná finančná i nefinančná podpora organizácií zaoberajúcich sa bezdomovectvom, a to pomocou vytvárania sietí organizácií, ktoré napomáhajú ľuďom bez domova vrátiť sa do normálneho života a tiež podporou nízko nákladového bývania.

Treťou oblasťou je vývoj technických vied prostredníctvom podpory študentov na stredných a vysokých školách, realizáciou ich projektov a výskumných aktivít, či motivovaním ich pre štúdium technických profesií.

V roku 2013 bol do portfólia Nadačného fondu Slovenských elektrárni pridaný Zamestnanecký grantový program zameraný na podporu dobrovoľníctva zamestnancov.

Nadačný fond otvára v pravidelných intervaloch na portáli www.darca.sk grantové kolá pre špecifické témy a odborná komisia vyberie najlepšie z predložených projektov, ktorým je následne udelená finančná podpora. Darcovská stratégia nadačného fondu je úzko prepojená s myšlienkou firemnej sociálnej zodpovednosti iniciatívy Energia pre krajinu a je ďalším prostriedkom v postupnej realizácii ambiciózneho plánu spoločnosti “byť dobrým občanom Slovenska”.

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right