Veda a výskum

Inovácie

Veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít Slovenských elektrární. Z titulu vedúcej spoločnosti v oblasti jadrového priemyslu a jedinej spoločnosti prevádzkujúcej jadrové reaktory na Slovensku sa výskum Slovenských elektrární zameriava najmä na aktivity súvisiace s podporou zvyšovania jadrovej bezpečnosti, podporou projektu dostavby 3. a 4. bloku Jadrových elektrární Mochovce, zlepšovaním prevádzkových parametrov a hodnotením životnosti hlavných komponentov jadrových elektrární.

Ďalšími oblasťami záujmu sú bezpečnostné aspekty pri prevádzkovaní jadrových elektrární, udržiavanie spoľahlivosti systémov, komponentov a konštrukcií, inteligentné diagnostické systémy a skladovanie či prepravovanie použitého paliva na ďalšie použitie, v nemalej miere aj ochrana životného prostredia.

Prevádzková prax si neustále vyžaduje nové riešenia, materiály a postupy, ktoré Slovenské elektrárne riešia formou aplikovanej vedy a výskumu. Do riešení sú zapojení aj ďalší partneri, najmä slovenské technické univerzity či Slovenská akadémia vied (SAV). Slovenské elektrárne takto nepriamo podporujú vedu a výskum na Slovensku.

V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU BA) a ďalšími partnermi bolo zriadené Národné kompetenčné centrum zamerané na nové materiály, progresívne technológie a energetiku. Projekt je podporovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške 8 mil. eur s ukončením v júni 2015. Do výskumu sa v rámci v kompetenčného centra zapojilo šestnásť špičkových odborníkov zo Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne zriadili dcérsku spoločnosť Centrum pre vedu a výskum, s.r.o., ktorá sa zaoberá projektom s názvom Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení. Projekt je čiastočne financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Naše vysoké ambície v oblasti vedy a výskumu nás smerujú k hlbšej spolupráci na medzinárodnej úrovni (WANO – Svetová asociácia prevádzkovateľov jadrových zariadení, Halden reactor project, SNETP – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, ENIQ – Európske nucleárne centrum pre technické inšpekcie). Spoločným cieľom týchto medzinárodných projektov je spojiť fi nančné a personálne možnosti na riešenie projektov, presahujúcich národné hranice, zapojenie slovenských vedcov do medzinárodných tímov ako aj získanie zahraničných odborníkov pre projekty realizované na Slovensku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right