Aplikovateľné sankčné programy, sankcionované štáty a teritóriá

Zainteresované strany
Slovenské elektrárne, a.s., dôsledne uplatňujú vo svojich vzťahoch s tretími stranami (dodávatelia, klienti, iní obchodní partneri, a pod.) súbor opatrení pre zabezpečenie súladu a dodržiavania medzinárodných sankcií.

To, ktoré z medzinárodných sankcií spadajú pod súbor opatrení zavedených spoločnosťou, určuje jednak slovenský právny poriadok a EU legislatíva, ale aj niektoré zmluvné záväzky spoločnosti.

Slovenské elektrárne, a.s., vyžadujú od svojich partnerov prísny súlad s nasledovnými medzinárodnými sankciami, vzťahujúcimi sa na konkrétne osoby (fyzické, či právnické) a na konkrétne územia (štáty alebo inak vymedzené teritóriá):

1. Sankcie podľa príslušných sankčných autorít

(„Aplikovateľné Sankčné Programy“)

Slovenské elektrárne, a. s., vyžadujú súlad so všetkými medzinárodnými sankciami, priebežne vyhlásenými ktoroukoľvek z nasledovných sankčných autorít (pre zjednodušenie sú uvedené podľa príslušnosti k štátu, medzinárodnej organizácii alebo inštitúcii):

Slovenská republika

Európska únia

Organizácia spojených národov

Veľká Británia

Spojené štáty americké (OFAC, Department of Commerce, Department of State)

Svetová banka

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)

Európska investičná banka (EIB)

Holandsko

Česká republika

2. Štáty alebo teritóriá, na ktoré sa vzťahujú relevantné teritoriálne sankcie

Bielorusko

Líbya

Mjanmarsko (Barma)

Rusko

Severná Kórea

Somálsko

Sýria

Krym

Sevastopoľ

Irán

Kuba

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right