Vstupné školenie pre práce v kontrolovanom pásme

Pre externistov a dodávateľov
Školenie pre prácu v prostredí s ionizujúcim žiarením – vstup do kontrolovaného pásma (KP), sa vykonáva podľa nasledovnej tabuľky:
Sektor Určené pre: Školenie Trvanie Miesto
sekt. 4 – 5 EMO/EBO slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie (v slovenskom jazyku) základné a periodické 2 - 3 hod
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie (v slovenskom jazyku) elektronický TEST 30 min
EMO – budova ITC
EBO – budova IVES (obj. 721)
sekt. 4 – 5 EMO základné a periodické cca. 1 hod. Zabezpečí útvar Radiačnej ochrany EMO
sekt. 4 – 5 EBO základné a periodické cca. 1 hod. Zabezpečí útvar Radiačnej ochrany EBO
Základné alebo periodické školenie v slovenčine
...v angličtine

Základné aj periodické školenia sú totožné a pozostávajú:
– z elektronického kurzu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením“, ktorého štúdium prebieha individuálne cez počítač. Návod na štúdium si stiahnite tu;
– z elektronického testu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením – test“, ktorý je realizovaný cez počítač pod dohľadom v priestoroch AE Bohunice alebo AE Mochovce, v trvaní 30 min. (max. 20 osôb/JE a termín), bezplatne.

Vyplnenú žiadosť o zriadenie konta pre prístup do aplikácie Slovenských elektrární zašle zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca v elektronickej forme (nie sken) e-mailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie preferovanú lokalitu pre absolvovanie skúšky, t.j. EBO alebo EMO:
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je: EMO – Žiadosť o zriadenie konta
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunice je: EBO – Žiadosť o zriadenie konta

Prihlásiť sa na testovanie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom testovania. Kapacita miestností s PC na testovanie je limitovaná.

Termíny testovania budú zverejňované a aktualizované priebežne priamo v aplikácii Slovenských elektrární. Návod na prihlásenie si stiahnite tu.

Na termín testovania je možné prihlásiť sa len po úspešnom splnení všetkých povinných častí študijného kurzu a úspešného absolvovania cvičného „Záverečného testu“ (min. 80% úspešnosť).

V prípade že účastník splnil podmienky štúdia, ale dostaví sa na testovanie bez prihlásenia, spoločnosť SE, a.s. si vyhradzuje právo určenia termínu testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.

Prihlásení účastníci sa dostavia v stanovený deň na určené miesto konania testu, najneskôr 10 minút pred určeným časom testovania.
Účastníci si na testovanie prinesú:
– prihlasovacie meno a heslo do aplikácie SE (ktoré použili pri štúdiu);
– doklad o absolvovaní lekárskej prehliadky;
– občiansky preukaz.

V prípade neúspešnosti pri prvom teste je účastníkovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu (bezprostredne po ukončení prvého pokusu). V prípade neúspešnosti pri druhom teste je účastník klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po doštudovaní chýbajúcich vedomostí a prihlásení sa na nový termín testovania.

Útvar prípravy personálu potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich dokladu o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Platnosť školenia pre vstup do sektorov 4 – 5 EBO/EMO je 12 mesiacov od dátumu absolvovania testu, a to aj v prípade, ak účastník zmení zamestnávateľa.

UPOZORNENIE: Platnosť vstupu do KP je zároveň podmienená, aj platnosťou lekárskej prehliadky, ktorá môže byť odlišná od dátumu vykonania testu.

V prípade potreby absolvovania školenia a testovania z pravidiel práce v kontrolovanom pásme Slovenských elektrární je potrebné zaslať individuálnu žiadosť na takéto školenie. Zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca zašle žiadosť emailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu emailu uvedie kód podľa preferovaného miesta vykonania skúšky:
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je 01RADBEZP-EMO/KP-Anglický jazyk
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunce je 01RADBEZP-EBO/KP-Anglický jazyk

Žiadosť musí obsahovať minimálne tieto údaje:
– počet školených zamestnancov,
– termín začiatku prác v KP,
– kontaktné údaje žiadateľa
– kontaktná osoba.
Pozn.: Termín školenia dohodne zástupca oddelenia radiačnej ochrany na príslušnej lokalite s kontaktnou osobou žiadateľa.

Školenie je realizované v Anglickom jazyk bezplatne. V prípade iného cudzieho jazyka účastníkov školenia si objednávateľ zabezpečí preklad z angličtiny do tohto jazyka cez tlmočníka, a to na vlastné náklady.

Školenie zrealizuje poverený zamestnanec útvaru Radiačnej ochrany v príslušnej lokalite (Bohunice alebo Mochovce), tento zároveň potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich radiačného preukazu

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right