Suspendovanie dodávateľov

Obstarávanie

Dodávateľ, ktorý je zaradený do Zoznamu dodávateľov Slovenských elektrární, môže byť suspendovaný, to znamená, že mu môže byť dočasne pozastavená účasť v Zozname dodávateľov priradením statusu „suspendovaný" v nasledovných prípadoch:

ak pracovník dodávateľa utrpel pri plnení pracovných povinností vyplývajúcich zo zmluvy registrovaný pracovný úraz s dĺžkou práceneschopnosti väčšou ako 30 dní alebo smrteľný pracovný úraz,

ak dodávateľ pri plnení zmluvy opakovane porušuje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Suspendovanie nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia SE a trvá až do ukončenia preverovania, prípadne, kým trvajú podmienky, ktoré viedli k suspendovaniu dodávateľa.

V prípade rozhodnutia o suspendovaní dodávateľa v Zozname dodávateľov, SE, a.s. zašle dodávateľovi oznámenie o suspendovaní spolu s dôvodmi suspendovania. Zároveň je dodávateľovi v Zozname dodávateľov SE, a.s. priradený status „suspendovaný“.

Suspendovaní dodávatelia nespĺňajú požiadavky na záujemcu v Kvalifikačnom systéme, ani požiadavky na uchádzača v zmysle Všeobecných podmienok súťaže pre účasť v súťažiach vyhlasovaných podľa interných predpisov Slovenských elektrární (t.j. mimo zákona o verejnom obstarávaní – ZoVO).

Dodávateľ bude opätovne zaradený do Zoznamu dodávateľov SE vymazaním statusu „suspendovaný":

v prípade, ak na základe zistenia príčin a všetkých okolností vzniku registrovaného pracovného úrazu Slovenské elektrárne rozhodnú, že dodávateľ vznik registrovaného pracovného úrazu nezavinil, alebo

ak na základe porušenia záväzkov dodávateľ vykonal nápravu v lehote stanovenej Slovenskými elektrárňami v písomnom upozornení.

V opačnom prípade bude dodávateľ zaradený do Zoznamu vylúčených dodávateľov Slovenských elektrární (ďalej len „Zoznam vylúčených dodávateľov SE").

V prípade opätovného zaradenia do Zoznamu dodávateľov SE, resp. zaradenia do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE, zašlú Slovenské elektrárne dodávateľovi písomné oznámenie.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right