Hodnotenie dodávateľov

Obstarávanie

V našej spoločnosti sa využíva proces hodnotenia dodávateľov od roku 2010. Je to proces posúdenia dodávateľa z hľadiska splnenia požiadaviek SE a zmluvných podmienok na základe stanovených objektívnych hodnotiacich kritérií a spôsobu ich vyhodnotenia.

Účelom hodnotenia dodávateľov je:

zlepšiť kvalitatívnu úroveň poskytovaného plnenia dodávateľa,

využiť výsledky hodnotenia v kvalifikačnom systéme a pri zadávaní zákaziek.

Hodnotenie dodávateľa sa v Slovenských elektrárňach, a.s. vykonáva po jednotlivých materiálových skupinách (MS), to znamená, že určitý dodávateľ môže byť lepší pre istú materiálovú skupinu, ale horší pre iné materiálové skupiny.

Procesu hodnotenia dodávateľov podliehajú najmä zmluvy, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky výrobných zariadení. Okrem toho sa pre posúdenie potreby hodnotenia zohľadňuje aj hodnota zmluvy.

Hodnotenie dodávateľov sa uskutočňuje vždy po ukončení plnenia, t.j. po ukončení platnosti zmluvy. Zmluvy uzatvorené na obdobie dlhšie ako jeden rok sú hodnotené aj priebežne, a to v ročných intervaloch.

Výsledky hodnotených zmlúv sú po ukončení hodnoteného obdobia zasielané dodávateľom formou e-mailu.

Hodnotia sa nasledovné kritériá/podkritériá:
1.

Včasnosť a kompletnosť plnenia, prípadne Dodávková spoľahlivosť,

2.

Kvalita:

Dodržanie kvality,

Personálne a technické vybavenie,

Dodržiavanie požiadaviek na ochranu životného prostredia,

3.

Bezpečnosť,

4.

Korektnosť v obstarávaní.

Váhy jednotlivých kritérií závisia od materiálovej skupiny, ku ktorej sa predmet zmluvy vzťahuje. V prípade dodávky tovarov sa hodnotia iba kritériá Dodávková spoľahlivosť a Korektnosť v obstarávaní.

Jednotlivé kritériá/podkritériá sú hodnotené prostredníctvom pridelenia hodnôt z nasledovnej škály:

5 - plnenie nad očakávanie,

4 - úplný súlad s požiadavkami,

3 - prevažný súlad s požiadavkami,

2 - čiastočný súlad s požiadavkami,

1 - nesúlad s požiadavkami.

Výsledkom hodnotenia je index hodnotenia – IVR (Index vendor rating), ktorý je váženým priemerom hodnotenia jednotlivých kritérií. V prípade viacerých hodnotených zmlúv určitého dodávateľa, patriacich do rovnakej materiálovej skupiny, sa celkové IVR dodávateľa vypočíta ako priemer jednotlivých dosiahnutých IVR. Maximálna hodnota IVR je 110.

Podľa vypočítanej hodnoty IVR sa dodávateľovi priradí hodnotiaca známka podľa tabuľky, pričom v závislosti od hodnotiacej známky je možné uplatniť nasledovné opatrenia voči dodávateľovi:

IVRmateriály IVR ostatné Hodnotiaca známka Možné následné opatrenia
>100≤110 >80≤110 Vyhovuje Predĺženie zmluvyZvýhodnenie v tendri
>85≤100 >60 ≤80 Vyhovuje s výhradami
Požiadanie dodávateľa o vykonanie nápravných opatrení pre zlepšenie plnenia.
 
Pozastavenie kvalifikácie
>0 ≤85** >0 ≤60* Nevyhovuje
Zaradenie dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE, a.s.
 
Ukončenie / Pozastavenie kvalifikácie

*Aj v prípade, že iba jedno z hodnotených kritérií dosahuje hodnotiacu známku nižšiu ako 60, je možné voči dodávateľovi uplatniť opatrenia vzťahujúce sa k výsledným známkam „vyhovuje s výhradami“ a „nevyhovuje“.

** Aj v prípade, že iba kritérium dodávková spoľahlivosť dosahuje hodnotiacu známku nižšiu ako 85, je možné voči dodávateľovi uplatniť opatrenia vzťahujúce sa k výslednej známke „nevyhovuje“.

Okrem IVR sa sleduje aj celkový ukazovateľ hodnotenia „Average Index vendor rating“ – AIVR za príslušnú materiálovú skupinu, ktorý je priemerom všetkých IVR v rámci príslušnej materiálovej skupiny, získaných za posledné 3 roky.

Referencie

Vo veciach vystavenia referencií k zrealizovaným plneniam môžu dodávatelia kontaktovať osobu, ktorá je v zmluve uvedená ako „Manažér zmluvy“.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right