Ceny elektriny

Energetika na Slovensku

Slovenské elektrárne sú výrobcom elektriny. Cena samotnej komodity elektriny je stanovená trhom bez akejkoľvek formy regulácie. Koncová cena elektriny pre domácnosti sa však skladá z viacerých komponentov. Niektoré z týchto komponentov, najmä poplatky spojené s jej prenosom a distribúciou a systémové poplatky, sú regulované a stanovené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

PODNIKATELIA: Rozklad priemernej koncovej ceny elektriny, bez daní (v %)

Okrem ceny za elektrinu sú do koncovej ceny zahrnuté aj systémové poplatky slúžiace na obstaranie podporných služieb, podporu využívania obnoviteľných zdrojov a výrobu elektriny z domáceho hnedého uhlia. Prostredníctvom prenosových a distribučných poplatkov sa hradia náklady prevádzkovateľom prenosovej a distribučných sústav. Okrem týchto poplatkov koncový odberateľ – okrem domácností – platí spotrebnú daň a všetci odberatelia platia DPH v zmysle príslušných zákonov.

Koncovú cenu elektriny neovplyvňuje len cena samotnej komodity elektriny, ktorá tvorí v prípade domácností približne tretinu koncovej ceny elektriny, ale najmä ostatné poplatky spojené s jej prenosom a distribúciou a systémové poplatky, ktoré sú regulované zo strany ÚRSO.

DOMÁCNOSTI: Rozklad priemernej koncovej ceny elektriny, sadzba D2 bez daní (v %)

Slovenské elektrárne pôsobia v plne liberalizovanom trhovom prostredí, v ktorom neexistujú žiadne obmedzenia prístupu subjektom, ktoré sú držiteľmi jednotlivých povolení a licencií. Väčšina obchodov prebieha prostredníctvom brokerských platforiem alebo prostredníctvom regionálnej burzy PXE, ktoré spolu vytvárajú trhové prostredie.

Cena elektriny sa tvorí v transparentnom trhovom prostredí, na základe rovnováhy medzi ponukou a dopytom, a takýmto spôsobom permanentne poskytuje účastníkom trhu informáciu o cene. Na trhu pôsobí veľký počet spoločností, ktoré denne vyvíjajú aktivitu na nákupnej i predajnej strane, čo podporuje likviditu trhu. V takýchto podmienkach neexistuje priestor na manipuláciu či deviáciu cien elektriny voči trhovému prostrediu.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle