Základné alebo periodické školenie v slovenčine

Pre externistov a dodávateľov
Vstupné školenie (základné, periodické) pre zamestnancov externých organizácií sa vykonáva podľa tabuľky uvedenej nižšie. Pozostáva zo štúdia, ktoré prebieha on-line formou (štúdium cez počítač) a skúšky, ktorá je realizovaná on-line testovaním (v priestoroch Slovenských elektrární, a.s. – pod dozorom).

Zamestnanci externých organizácií vstupujúcich do sektorov 1-6 v lokalite EBO (platí len pre kurzy C2, C6, D2, D6) sa po úspešnom absolvovaní skúšky na počítači musia zúčastniť aj praktického výcviku.
Pokyny k štúdiu
Pokyny k skúške

Základné aj periodické školenia sú totožné, pozostávajú z elektronického kurzu a z praktického výcviku (len v EBO). Štúdium elektronického kurzu „Vstupné školenie pre zamestnancov externých organizácií“ pre príslušnú skupinu štúdia, prebieha individuálne cez počítač. Návod na štúdium si stiahnite tu.

Vyplnenú žiadosť o zriadenie konta pre prístup do aplikácie Slovenských elektrární zašle zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca v elektronickej forme (nie sken) e-mailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie preferovanú lokalitu pre absolvovanie skúšky, t.j. EBO alebo EMO:
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je: EMO – Žiadosť o zriadenie konta
– povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunice je: EBO – Žiadosť o zriadenie konta

Zamestnanci externých organizácií samostatne (doma/vo vlastnej firme) absolvujú štúdium, tak aby boli riadne pripravení na následné testovanie.

Po úspešnom absolvovaní štúdia sa zamestnanec prihlási na termín skúšky z ponuky priamo v aplikácii.

Termíny testovania budú zverejňované a aktualizované priebežne priamo v aplikácii Slovenských elektrární.

Skúška je realizovaná formou elektronického testu „Vstupné školenie pre zamestnancov externých organizácií - test“, pre príslušnú skupinu štúdia

Testovanie je realizované cez počítač pod dohľadom v priestoroch JE Bohunice alebo JE Mochovce, v trvaní 40 min. (max. 20 osôb/JE a termín), bezplatne.

Prihlásiť sa na testovanie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom testovania. Kapacita miestností s PC na testovanie je limitovaná. Návod na prihlásenie si stiahnite tu.

Na termín testovania je možné prihlásiť sa len po úspešnom splnení všetkých povinných častí študijného kurzu a úspešného absolvovania cvičného „Záverečného testu“ (min. 80% úspešnosť).

V prípade že účastník splnil podmienky štúdia, ale dostaví sa na testovanie bez prihlásenia, spoločnosť SE, a.s. si vyhradzuje právo určenia termínu testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.

Prihlásení účastníci sa dostavia najneskôr 10 minút pred termínom testu na určené miesto konania testu (EMO – budova ITC; EBO – vrátnica V2).
Účastníci si na testovanie prinesú:
– prihlasovacie meno a heslo do aplikácie SE (ktoré použili pri štúdiu);
– v prípade výkonu prác na MO34 aj osvedčenie o absolvovaní školenia z Kontrolspolu;
– občiansky preukaz.

V lokalite EBO sú absolventi kurzov C2,C6,D2,D6 povinní absolvovať praktický výcvik (po úspešnom absolvovaní záverečného testu).
Účastníci výcviku sú povinní priniesť si so sebou do EBO:
– pracovný odev, montérky, pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare;
– poznámkový blok, pero.

V prípade neúspešnosti pri prvom teste je účastníkovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu (bezprostredne po ukončení prvého pokusu). V prípade neúspešnosti pri druhom teste je účastník klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po doštudovaní chýbajúcich vedomostí a prihlásení sa na nový termín testovania.

Útvar prípravy personálu po úspešnom absolvovaní školenia vydá účastníkovi osvedčenie alebo potvrdí osvedčenie, ktoré si účastník prinesie z Kontrolspolu.

Platnosť školenia pre vstup do sektorov 1-2 alebo 1- 6 EBO/EMO je 24 mesiacov od dátumu absolvovania testu, a to aj v prípade, ak účastník zmení zamestnávateľa.

Zamestnanec externej organizácie si podľa druhu vykonávaných činností a sektorov vyberie potrebný kurz – výber kurzu sa realizuje priamo v aplikácií po prihlásení TU.

Sektory 1-2: Strážený a chránený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku a vybrané budovy výrobného bloku zvonku.
Sektory1-6: Priestory strojovne a technologických objektov, kontrolované pásmo, reaktorová sála, bloková dozorňa.

Vykonávané činnosti Sektory 1-2 Sektory 1-6
 • dozor – ÚJD, NIP, RÚVZ
 • misie – WANO, OSART
 • činnosť závodného hasičského útvaru
 • činnosť zložiek fyzickej ochrany
 • dodávka stravy na BD
kurz A6
 • zásobovanie (jedálne/bufety, sklady, technické plyny, atď.)
 • služby verejného stravovania (príprava a výdaj stravy)
 • vývoz kalov, odpadov (okrem RAO)
 • vodiči pohotovostných autobusov (HPP)
 • servis netechnologických zariadení (IT, reprografické zariadenia, potravinové automaty, atď.)
 • udržiavanie budov (čistiace práce, drobná rutinná údržba)
 • administratívne práce, inžinierska činnosť (technické a programátorské práce, konzultačná činnosť, kontrolné dni)
kurz B2   kurz C6  
Výkonní pracovníci – výkon činností:
 • stavebné práce
 • montážne práce
 • zámočnícke práce
 • elektrikárske práce
 • lešenárske práce
 • zváračské, paličské, brúsenie a rezanie
kurz C2 kurz C6
Vedúci pracovníci – výkon akejkoľvek z vyššie uvedených činností
 
Zahŕňa aj výkon činností v roli VRS (vedúci realizačnej skupiny) / vedúci prác.
kurz D2 kurz D6
Skratky

BD – bloková dozorňa
ITC
– Informačno-tréningové centrum Mochovce
JE – jadrová elektráreň
NIP – Národný inšpektorát práce
OSART – Operational Safety Review Team
RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
ÚJD – Úrad jadrového dozoru
WANO – World Association of Nuclear Operators

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right