Ochrana vôd

VE RužínVoda ako strategická surovina

Základným právnym predpisom v oblasti ochrany vôd je zákon č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Spotreba vody

V  roku 2016 pokračoval v rámci Slovenských elektrární priaznivý trend v spotrebe technologickej a chladiacej vody pre výrobu elektriny a tepla.

Zníženie o 4,92 % oproti 2015 je odrazom celkových úsporných opatrení, ako aj snahou prevádzkovať technologické zariadenia s čo najnižšími vstupnými nákladmi.

Spotreba technologickej a chladiacej vody v mil. m3

Spotreba pitnej vody v rámci má v spoločnosti klesajúcu tendenciu, medziročná úspora predstavuje 7,71 %.

Spotreba pitnej vody v tis. m3

Vypúšťanie odpadových vôd

Každý závod Slovenských elektrární má vydané dozorným orgánom základné povolenie, ktorým sú stanovené:

  • limity pre množstvá vypúšťaných odpadových vôd a spôsob ich merania;
  • limity koncentračných a bilančných hodnôt pre ukazovatele vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách;
  • miesto, doba a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd.

Vykonávanie analýz odpadových vôd je zabezpečované v nezávislých akreditovaných laboratóriách.

Monitoring vôd

Pre ochranu a predchádzanie znečisteniu sú vytvorené v jednotlivých závodoch Slovenských elektrární monitorovacie systémy, ktoré zabezpečujú sledovanie vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární na životné prostredie. Účelom monitorovania podzemných a povrchových vôd je najmä:

  • zabezpečiť kontrolu vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární a ich okolia na podzemné a povrchové vody ako jednu zo zložiek ŽP;
  • zabezpečiť podklady pre pravidelné informovanie kontrolných a dozorných orgánov;
  • nepretržite získavať údaje o hydrologickej a hydrogeologickej situácii vôd v lokalitách jednotlivých elektrární a ich okolí za účelom vytvárania súborov dát pre historickú analýzu a upresňovanie referenčných úrovní.