Štipendiá od Slovenských elektrární

V rámci programu Energia pre vzdelanie každý rok dávame štipendiá študentom technických smerov. Hlavným cieľom je podpora rastu novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku. Úspešní študenti boli vyhlásení na oficiálnom stretnutí v Centre vedy a techniky v Bratislave, ktoré sa organizovalo počas Týždňa vedy a techniky, kde si prevzali certifikát o udelení štipendia.

Energoland: Študenti si prevzali certifikát (2014)

V akademickom roku 2015/2016 prejavilo záujem o štipendium 124 študentov, pričom sme udelili 25 štipendií. Najväčšie zastúpenie medzi podporenými študentmi mali Slovenská technická univerzita (60%), potom Žilinská univerzita (32%), Technická univerzita v Košiciach (4%) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (4%).

Podpora študentov technických študijných smerov sa odvíja od strategickej spolupráce s odborníkmi z radov profesorov technických univerzít na Slovensku, ktorí sú spolu s odborníkmi a manažérmi zo Slovenských elektrární členmi Výboru pre spoluprácu s univerzitami. Výbor sa zameriava na identifikáciu a realizáciu možností podpory a zatraktívnenia štúdia na technických univerzitách ako aj rozvoja ďalšieho vzdelávania súčasných zamestnancov našej spoločnosti vo forme postgraduálneho štúdia.