Štipendiá od Slovenských elektrární

V rámci programu Energia pre vzdelanie každý rok udeľujeme štipendiá študentom technických smerov. Hlavným cieľom je podpora rastu novej generácie inžinierov a technikov pre slovenskú energetiku.

Štipendiá je možné poskytnúť len študentom denného štúdia prvého a druhého stupňa slovenských vysokých škôl technického zamerania, ktorí študujú odbory so zameraním alebo uplatnením sa v energetike. Musia byť prijatí minimálne do 2. ročníka na prvom stupni štúdia a dosahovať vynikajúce študijné výsledky. O štipendium nie je možné žiadať na doktorandskom štúdiu.

V akademickom roku 2016/2017 sme udelili 15 štipendií v celkovej sume 19 950 eur. Najväčšie zastúpenie medzi podporenými študentmi mali Slovenská technická univerzita (40%) a Žilinská univerzita (40%) a za nimi nasledovala Technická univerzita v Košiciach (20%).

Podpora študentov technických študijných smerov sa odvíja od strategickej spolupráce s odborníkmi z radov profesorov technických univerzít na Slovensku, ktorí sú spolu s odborníkmi a manažérmi zo Slovenských elektrární členmi Výboru pre spoluprácu s univerzitami. Výbor sa zameriava na identifikáciu a realizáciu možností podpory a zatraktívnenia štúdia na technických univerzitách ako aj rozvoja ďalšieho vzdelávania súčasných zamestnancov našej spoločnosti vo forme postgraduálneho štúdia.