Otec myšlienky rekonštrukcie rozvodne robí v elektrárni už 42 rokov

06.06.2017
Možnosti zdieľania:
Peter Štálnik je služobne najstarším zamestnancom Slovenských elektrární. Vypracoval technickú špecifikáciu pre rekonštrukciu v Novákoch.

Špecialista správy projektu klasika – elektro. Dlhoročný odborník z útvaru inžiniering v Elektrárňach Nováky, ktorý má na starosti „elektrikárske“ investičné projekty. On je ten, kto vypracoval technickú špecifikáciu pre rekonštrukciu 110-kilovoltovej rozvodne. Otec myšlienky trojročného projektu.

„Proces prípravy bol náročný z dôvodu, že súbežne s naším investičným projektom boli pripravované projekty v Stredoslovenskej energetike a bývalých chemických závodoch Fortischem, ktoré sme museli zosynchronizovať. Na spoločných pracovných rokovaniach sme dohodli, že rekonštrukcia rozvodne sa rozdelí na tri etapy realizované v rokoch 2015 až 2017,“ hovorí Peter Štálnik.

Zhovárali sme sa s ním a kolegami práve o poslednej fáze, ktorá finišuje tento rok a časť prác ukončili počas spoločnej májovej odstávky blokov č. 1 a 2 ENO B.

Ako vysvetľuje, sám navrhol projektantovi možné technické riešenie zaústenia novej 110-kilovoltovej linky do rozvodne ENO B. Priestorové možnosti boli totiž veľmi obmedzené, ak ste do priestoru chceli dostať vysokonapäťové elektrické prístroje. Peter prišiel na atypické, no zároveň veľmi ekonomické riešenie. Rébus mal rozlúsknutý.

110 kV rozvodňa blokov č. 1 a 2 pred rekonštrukciou. Do tohto úzkeho priestoru pribudli nové vedenia a stĺpy, muselo sa zmeniť aj oplotenie a zrušiť chodník poza rozvodňu.

„Keď som nad tým špekuloval pred pár rokmi, vedel som, že to bude problematické. Vymyslel som, aby sme z vertikálneho vedenia prešli na horizontálne so stúpajúcim profilom zbernicového systému. Takéto niečo neuvidíte v žiadnej inej rozvodni. Prepočítali sme to, aby boli dodržané bezpečné vzdialenosti podľa noriem. A išli sme na to,“ hovorí s hrdosťou.

„Týmto pozývam kolegov z ostatných elektrární alebo distribučných spoločností, aby sa prišli pozrieť na našu rozvodňu. Máme tu aj pantograf nainštalovaný v roku 2015. Slúži na pripojenie sa k zbernicovému systému. Je to také nóvum, inde ho nenájdete.“

Pantograf (odpojovač) je mechanické zariadenie, ktoré umožňuje výsuvný pohyb a niekoľkonásobné zväčšenie svojej dĺžky v jednom smere, typickým príkladom je trolejové vedenie.

O tom, že jeho nápad nebolo jednoduché zrealizovať, svedčí aj počet prihlásených firiem do tendra. „Pred dvomi rokmi prišlo na obhliadku 12 spoločností. Ukázal som im priestorový problém, ktorý bude potrebné vyriešiť. Do súťaže sa prihlásilo už len šesť,“ komentuje.

Peter Štálnik (na fotografii pri rozvodni blokov č. 1 a 2 ENO B) je služobne najstarším zamestnancom celých Slovenských elektrární. Vo firme má odpracovaných neuveriteľných 42 rokov. Pri rozhovore s ním však máte pocit, že hovoríte s mladíkom, ktorý okoliu rozdáva pozitívnu energiu. Máte chuť počúvať ho celé hodiny, aj keď rozpráva o pre laika komplikovanom a možno nezáživnom projekte rekonštrukcie rozvodne. Nadchne vás a sem-tam pridá aj vtipnú historku.

Peter Štálnik (na fotografii pri rozvodni blokov č. 1 a 2 ENO B) je služobne najstarším zamestnancom celých Slovenských elektrární. Vo firme má odpracovaných neuveriteľných 42 rokov. Pri rozhovore s ním však máte pocit, že hovoríte s mladíkom, ktorý okoliu rozdáva pozitívnu energiu. Máte chuť počúvať ho celé hodiny, aj keď rozpráva o pre laika komplikovanom a možno nezáživnom projekte rekonštrukcie rozvodne. Nadchne vás a sem-tam pridá aj vtipnú historku.

Zaujíma nás, prečo musela byť rekonštruovaná časť rozvodne ENO B. „Potrebovali sme pripojiť ešte jednu linku z blokov na prevádzku ENO A a riešiť celú vlastnú spotrebu elektrárne z vlastných zdrojov. Ušetríme obrovské finančné poplatky spojené s prístupom do elektrizačnej sústavy,“ hovorí Štálnik. „V rámci projektu sme uviedli do prevádzky nové digitálne ochranné terminály. Zásadná zmena je v procese ovládania silových elektrických prístrojov zo systému vzduchového na elektrický.“

Vďaka rekonštrukcii už nebude potrebné rezervovať prenosové kapacity pre vlastnú spotrebu súčasne na dvoch linkách. Napríklad, rezervácia 60 MW linky stojí mesačne takmer 170 000 eur, pričom dve prípojky by stáli ročne až 4 milióny eur.

Ak povieme, že Peter Štálnik je navrhovateľ riešení projektov, tak Marián Šumichrast je zodpovedný za ich realizáciu. Tímlíder pre riadenie projektov klasických elektrární pracuje na investičnom útvare. Pozorný čitateľ si možno všimne, že meno tohto pána sa spomína vo viacerých článkoch o Elektrárňach Nováky. Cez jeho ruky totiž prejde realizácia všetkých investičných projektov tohto závodu.

„Pre pripojenie blokov k prevádzke ENO A boli ešte v minulom roku postavené tri nové stožiare veľmi vysokého napätia. V samotnej rozvodni sa pred tohtoročnou májovou odstávkou blokov č. 1 a 2 robili stavebné úpravy. Dodávateľská firma vybagrovala základy a vybudovala nové pätky pod oceľové konštrukcie,“ komentuje Šumichrast.

Marián Šumichrast, v pozadí nový stožiar veľmi vysokého napätia.

Samozrejme toto všetko by nefungovalo bez výraznej podpory útvarov prevádzky a údržby. Pri rozvodni stretávame úplnou náhodou troch pánov zodpovedných za rôzne etapy realizácie projektu. Petra Štálnika, Mariána Šumichrasta a Vladimíra Sladkaya, vedúceho útvaru elektro. „Všetko, čo vidíte, je tzv. silová časť, ktorú riadi riadiaci systém. Čo však nevidno, je obrovský systém signálov, ktoré ovládajú a chránia tieto elektrické prístroje. Tým všetkým sa zaoberá môj tím ľudí, ochranári,“ vysvetľuje Sladkay.

Nie, nejde o ochranárov životného prostredia. V elektrárni tak nazývajú technikov riadenia udržiavania zo skupiny elektrických ochrán – Milan Hvojník, Vladimír Hladiš a Ľuboš Jánoš. Skupine velí Ján Cmarko.

Signály sa prenášajú medzi rozvodňami ENO A, ENO B a riadiacim systémom v dispečerskom velíne v ENO A, kde ich vidia na obrazovkách počítačov. „Všetky signály a ich body napojenia musíme preveriť. V praxi to funguje tak, že v rozvodniach sú dvaja ľudia, ďalší je na velíne a cez telefón alebo vysielačku preverujeme, či je každý jeden povel a signál v poriadku,“ komentuje Ján Cmarko.

Kontrola údajov. Vladimír Hladiš, technik riadenia udržiavania, a Ján Cmarko, vedúci skupiny elektrických ochrán.

Keď všetko skontrolujú, robia tzv. primárne skúšky pod napätím. Ak všetko prebieha hladko, trvajú 6 až 8 hodín. Ak však niečo nefunguje, musia to opraviť a skúšky sa predĺžia. Ide vlastne o testovanie funkcie celého riadiaceho systému a súčasné overenie činností všetkých elektrických ochrán. Majú stanovený časový harmonogram s presným rozpisom aktivít. Vyskúšajú, odkontrolujú, zapíšu a vyhodnotia.

„Je to veľká záťaž na ľudí, máme len troch ochranárov. Keďže bežali paralelne dve veľké akcie – odstávka blokov a rekonštrukcia rozvodne, chlapi museli stíhať preveriť množstvo ochrán aj na odstavených blokoch, nielen povely a signály týkajúce sa 110 kV rozvodní,“ vysvetľuje Cmarko, vedúci skupiny elektrických ochrán.

Milan Hvojník, technik riadenia udržiavania zo skupiny elektrických ochrán.

„My elektrikári sme až na konci. To znamená, že ak strojári povedia, že majú všetko hotové a porobené mechanické skúšky, prichádza rad na nás. Ak končia o druhej v noci, musíme nastúpiť vtedy. Nenavyberáme si. Robili sme aj počas májových sviatkov,“ hodnotí vedúci elektro Vladimír Sladkay.

Práce jeho tímu ľudí na rozvodni po odstávke blokov nekončia. Do konca roka 2017 musia ešte preveriť tisícky signálov z ďalších podružných rozvodní vlastnej spotreby na úrovni vysokého a nízkeho napätia. Dôvodom je spustenie nového automatického systému diaľkového riadenia pre rozvodne (ASDR) od firmy Siemens. Aktuálny riadiaci systém Microscada od firmy ABB sa koncom roka zruší a preklopí do nového.

Trojročná rekonštrukcia 110 kV rozvodne, ktorá obnášala aj výmenu riadiaceho systému, prinesie celý rad výhod, od prevádzkových, cez bezpečnostné či environmentálne. Minimalizujú zdravotné riziko expozície pracovníkov elektromagnetickým poľom. Odstránia požiarne zaťaženie vďaka novému usporiadaniu káblových trás a výmene olejových meracích prístrojových transformátorov. Taktiež úplne zaniknú riziká environmentálneho zaťaženia, ktoré vyplývali z prevádzkovania technicky už dožitých meracích transformátorov prúdu a napätia.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right