Enel podpísal dohodu s EPH o predaji podielu v Slovenských elektrárňach

18.12.2015
Možnosti zdieľania:

Enel Produzione dnes podpísala zmluvu s EP Slovakia BV, dcérou Energetického a průmyslového holdingu, o predaji 66% podielu v SE

Enel S.p.A. oznamuje, že jeho dcérska spoločnosť Enel Produzione S.p.A. ("Enel Produzione") dnes podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV ("EP Slovakia"), dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s. ("EPH"), o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. ("Slovenské elektrárne"), ktorý sa rovná 66% jej základného imania.

Predaj bude realizovaný formou prevodu celého podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú spoločnosť (“HoldCo”). Následne môže EP Slovakia získať až 100% základného imania HoldCo. Tento prevod HoldCo spoločnosti na EP Slovakia prebehne v dvoch fázach:

  • V prvej fáze Enel Produzione predá 50% podiel základného imania firmy HoldCo spoločnosti EP Slovakia za 375 miliónov eur, z čoho bude 150 miliónov eur zaplatených pri uzatvorení prvej fázy (tzv. closing) a zvyšných 225 miliónov eur bude vyplatených pri uzatvorení druhej fázy. Finálna suma môže variovať, vzhľadom na uplatnenie mechanizmu úprav (adjustment mechanism) popísaného nižšie.
  • V druhej fáze môže byť realizovaná predajná (put) alebo nákupná („call”) opcia, a to zo strany Enel Produzione alebo EP Slovakia. Tieto opcie sú uplatniteľné 12 mesiacov po obdržaní Povolenia na skúšobnú prevádzku pre v súčasnosti budované bloky AE Mochovce. Na základe súčasného plánu prác je možné uplatniteľnosť týchto opcií očakávať v prvom polroku 2019. Po uplatnení ktorejkoľvek uvedených opcií Enel Produzione prevedie ostávajúci 50% podiel základného imania spoločnosti HoldCo na spoločnosť EP Slovakia za ďalších 375 miliónov eur. Platba bude splatná pri uzatvorení predaja (tzv. closing), a taktiež podlieha uplatnenému mechanizmu úprav, ktorý je popísaný nižšie. Uzatvorenie druhej fázy (tzv. closing) je podmienené získaním Povolenia na prevádzku 3. a 4. bloku AE Mochovce.

Celková cena, t.j. plnenie vyplatené v dvoch fázach, sa rovná 750 mil. eur a podlieha mechanizmu úprav. Akákoľvek úprava bude vypočítaná nezávislými expertmi a uplatnená po dokončení druhej fázy, a to na základe nastavenia jednotlivých parametrov, vrátane vývoja čistej finančnej pozície Slovenských elektrární, vývoja cien energií na slovenskom trhu, úrovne prevádzkovej efektívnosti v Slovenských elektrárňach meranej v porovnaní s referenčnými hodnotami stanovenými v zmluve, a hodnoty (tzv. enterprise value) tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce.

Dohoda taktiež stanovuje, že v prípade, ak by sa ani jedna z opcií neuplatnila podľa vyššie uvedených podmienok, tieto opcie by mohli byť v každom prípade uplatniteľné od 30. júna 2022. V tomto prípade, bude úprava protihodnoty brať do úvahy skutočnú hodnotu tzv. Enterprise value vyššie uvedených blokov.

Transakcia zároveň podlieha schváleniu protimonopolných úradov Európskej únie.

Po dokončení prvej fázy transakcie budú Slovenské elektrárne dekonsolidované z účtov skupiny Enel, čo bude znamenať zníženie čistého dlhu skupiny o 375 miliónov eur. Čistá finančná pozícia Slovenských elektrární je už v súčasnosti vyčlenená z čistého finančného dlhu skupiny Enel, keďže tento podiel bol klasifikovaný ako "držaný na predaj".

Predaj Slovenských elektrární spadá do programu aktívneho manažmentu portfólia skupiny Enel, ktorý zahŕňa aktíva vo hodnote približne 6 miliárd eur. Program je zameraný na spresnenie strategického zamerania portfólia aktív skupiny, zníženie obchodného rizika, na tvorbu vyšších výnosov a uvoľnenie prostriedkov na financovanie ďalšieho rastu. Táto transakcia posúva celkový objem predaných aktív, oznámených skupinou Enel v roku 2015 na úroveň zhruba 3,7 mld. eur, z čoho 1,6 miliardy eur je z už uzavretých transakcií.

Na konci roku 2014, Slovenské elektrárne, líder na trhu s výrobou elektriny na Slovensku, mali inštalovanú kapacitu približne 4 521 MW, z čoho tvoria jadrové elektrarne približne 1 940 MW. Spoločnosť sa v súčasnosti podieľa na výstavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, s celkovou kapacitou 942 MW. V roku 2014 vykázali Slovenské elektrárne tržby vo výške 2,47 miliardy eur, EBIT vo výške 300 miliónov eur a čistý zisk 170 miliónov eur.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right