Misia MAAE videla, že v Mochovciach pred začatím komerčnej prevádzky dodržiavajú bezpečnosť

09.12.2019
Možnosti zdieľania:

Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu pozoroval v elektrárňach záväzok dodržiavať bezpečnosť.

Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pozoroval u prevádzkovateľa 3. bloku jadrovej elektrárne (JE) Mochovce na Slovensku pred začatím jeho komerčnej prevádzky záväzok dodržiavať bezpečnosť. Tím zároveň identifikoval oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť ďalšie zlepšenie.

Ako sa uvádza v tlačovej správe IAEA, tím predprevádzkového hodnotenia bezpečnosti (Pre-OSART) dňa 5. decembra ukončil 18-dňovú misiu na 3. bloku JE Mochovce, ktorá sa nachádza približne 100 km východne od hlavného mesta Bratislava. Slovensko popri dvoch prevádzkovaných blokoch s výkonom 470 elektrických megawattov (MWe) v lokalite JE Mochovce v súčasnosti stavia dva 471-megawattové tlakovodné reaktory. Očakáva sa, že 3. blok sa do elektrickej siete pripojí na budúci rok. Vlastníkom a prevádzkovateľom všetkých štyroch vodo-vodných energetických (VVER) reaktorov v tejto JE sú Slovenské elektrárne, a.s.

Cieľom misií OSART je zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti objektívnym posúdením výkonu bezpečnosti podľa bezpečnostných štandardov MAAE a poskytovaním odporúčaní a návrhov na zlepšenie, kde je to vhodné.

„Pred spustením novej jadrovej elektrárne je nevyhnutné, aby vyšší manažment trvalo preukazoval svoj záväzok voči bezpečnosti a aby do tohto úsilia zapájal zamestnancov na všetkých úrovniach. Tím Pre-OSART videl takýto záväzok,“ povedal vedúci tímu Fuming Jiang, seniorný úradník prejadrovú bezpečnosť na úseku prevádzkovej bezpečnosti v MAAE. „Tím zároveň ponúkol odporúčania a návrhy na ďalšie zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti elektrárne.“

Sedemnásťčlenný tím pozostával z expertov z Brazílie, Kanady, Číny, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva, spolu s dvomi členmi personálu MAAE a pozorovateľmi z Rakúska, Talianska a Ruskej federácie.

Previerka pokrývala oblasti líderstva a riadenia bezpečnosti, prípravy personálu a kvalifikácie, prevádzky, údržby, technickej podpory, prevádzkových skúseností, radiačnej ochrany, chémie, havarijnej pripravenosti a odozvy, riadenia havárií, interakcií medzi ľuďmi, technológiou a organizáciou a oblasť uvádzania do prevádzky.

PRE-OSART tím MAAE, zástupcovia Úradu jadrového dozoru SR a zamestnanci Slovenských elektrární počas výstupného stretnutia po ukončení misie PRE-OSART.

Tím identifikoval viacero dobrých príkladov, ktoré sa budú globálne zdieľať v rámci jadrového priemyslu. Medzi ne patrí:

  • Elektráreň na zvýšenie bezpečnosti nainštalovala vylepšený bezpečnostný systém chladenia reaktora pri odstavenom reaktore.
  • Elektráreň vyvinula a používa online nástroj na podporu klasifikácie udalostí a prognózovania v prípade havarijných udalostí.
  • Elektráreň zaviedla efektívny spôsob komunikovania s externými organizáciami a zainteresovanými stranami pre zvýšenie povedomia o jadrovej energetike.

Misia poskytla niekoľko odporúčaní na zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti, a to napríklad:

  • Manažéri elektrárne by mali nastaviť vysoké štandardy a očakávania týkajúce sa prevádzky elektrárne a zabezpečiť ich dôsledné uplatňovanie.
  • Elektráreň by mala v plnom rozsahu rozvinúť a implementovať integrovaný a strategický prístup na podporu bezpečného uvádzania elektrárne do prevádzky.
  • Manažéri a riadiaci pracovníci elektrárne by mali zaistiť bezpečnosť personálu a zariadení podporovaním vhodného správania a podmienok v každom momente, tak ako pri práci zamestnancov vo výškach.

„Táto misia nám poskytla cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže ďalej zlepšiť proces uvádzania elektrárne do prevádzky a zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a bezpečnosť našich nových blokov. Zrealizujeme všetky návrhy a odporúčania expertov Pre-OSART a verím, že dosiahneme náš cieľ stať sa jedným z najlepších prevádzkovateľov reaktorov typu VVER na svete.“

- Branislav Strýček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenské elektrárne, a.s.

Tím poskytol manažmentu elektrárne predbežnú správu z misie. Manažment elektrárne a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR), ktorý je zodpovedný za dohľad nad jadrovou bezpečnosťou na Slovensku, budú mať priestor dať k tomuto návrhu faktické pripomienky. Tie následne MAAE preskúma a do troch mesiacov predloží vláde Slovenskej republiky záverečnú správu.

Manažment elektrárne konštatoval, že návrhmi tímu na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti sa bude zaoberať a pozve takzvanú následnú misiu OSART, ktorá by sa mala konať približne o 18 mesiacov.

Dodatočné informácie

Všeobecné informácie o misiách OSART môžete nájsť na webových stránkach MAAE. Misia OSART je navrhnutá ako previerka programov a činností nevyhnutných pre prevádzkovú bezpečnosť. Nie je to inšpekcia dozorného orgánu, nie je to ani kontrola projektu, ani náhrada detailného hodnotenia celkového bezpečnostného stavu elektrárne.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right